Muistelma 1

Is­tun La­dan ta­ka­pen­kil­lä Kur­ki­hyp­py­län­tien pääs­sä ja kat­son va­sem­mas­ta ik­ku­nas­ta ulos. Näen ri­vi­ta­lon, jota ra­ken­ne­taan par­hail­laan; muis­ti­ku­vas­sa­ni on myös ra­ken­nus­mie­hiä, jois­ta yksi ta­lon ka­tol­la. Äiti tai isi ker­too, tai ehkä meil­le on ker­rot­tu se jo ai­em­min, että tuo­hon pää­ty­asun­toon tu­lem­me pian muuttamaan.

Tämä on en­sim­mäi­nen muis­to­ni. Myö­hem­pien muis­tel­mien nu­me­roin­ti seu­raa jul­kai­su­jär­jes­tys­tä, ei ta­pah­tu­mien kro­no­lo­gi­aa. Muu­tim­me Kur­ki­hyp­py­län­tiel­le 1986, jon­ka ke­sä­kuus­sa täy­tin neljä.

100 päivää

Pais­toin mu­nak­kaan pa­ke­tin mu­kaan 16. jou­lu­kuu­ta 2019 par­haat päi­vän­sä näh­neis­tä mu­nis­ta. Sata seu­raa­vaa jää­kaa­pis­sa ei ollu vai­kut­ta­nu nii­hin mi­ten­kään. (Tai mis­täs tiiän min­kä sfää­rin ku­li­naa­ri­sia unel­mia ne vie­lä ad­ven­tin ai­kaan oli.)

Kelpo Janne

Uu­den­vuo­den­ryh­dis­täy­ty­mi­siä: kir­joi­tin hoi­to­tah­to­ni Oma­kan­taan, pa­la­sin Duo­lin­gon es­pan­ja­nop­piin, ti­la­sin Suo­men Luon­non vuo­si­ker­ran ja ru­pe­sin kuu­kausi­lah­joit­ta­jak­si The Guar­dia­nil­le. Kel­po Janne!