Rekonstruktio

Muhaha-haa! Sain rekon­struoitua Pikku­ka­marin kymmenen vuotta sitten tehdystä MySQL-dumpista, ja pienen siis­tinnän jälkeen saan tuotua nekin hengen­tuot­teet Reemaan. Koko­naisia albu­meita, esim. Hiiu­maan, lukuun otta­matta kuvatkin vaikut­tivat olevan kaikki tallessa. Albu­meihin kuulu­neis­takin olisi tietysti origi­naalit, muttei tietoa mitkä niistä olen aika­nani vali­koinut jaet­ta­vaksi. Ehkä paras arvaus olisi silti rikki­näisiä link­kejä parempi.

Luonnon välttämättömyys

Pohjois­maiden kansain, suoma­laisten, lappa­laisten ja ruot­sa­laisten maini­taan olleen suurimpia juopot­te­li­joita; sen jälkeen ilmoi­te­taan seuraavan tans­ka­laisten, puola­laisten, englan­ti­laisten ja saksa­laisten; kaik­kein rait­tiim­miksi kiite­tään rans­ka­laisia, italia­laisia, kreik­ka­laisia ja espa­nia­laisia. Suuri valis­tus­fi­lo­soofi Montesquieu väitti alko­holin käytön lisään­tyvän maan­tie­teel­listen levey­sas­teiden mukaan, minkä hän katsoi johtuvan luonnon vält­tä­mät­tö­myy­destä; mentäessä pohjoista kohti kasvaa ilma­nalan kylmyys ja kosteus, ja sen hän otaksui vaativan naut­ti­maan alko­holia sitä enemmän, mitä enemmän päivän­ta­saa­jalta loito­taan.

Viljo Hytönen: Yhteis­kun­nal­linen rait­tius­lu­ku­kirja (1922). Werner Söder­ström Osakeyh­tiön rait­tius­kir­jal­li­suus­osasto.

Tuli tuuli, saattaa sataa

Suomen kielessä on yllin kyllin neli­kir­jai­misia sanoja, joiden toinen tai kolmas kirjain kahden­ta­malla syntyy toisia perus­muo­toisia sanoja (esim. piru → piiru, evät → eväät). Eris­nimiä lukuun otta­matta noiden neli­kir­jai­misten sanojen joukossa on kuitenkin vain kymmenen sellaista, joissa saman operaa­tion voi tehdä kummalle väli­kir­jai­melle tahansa:

kari kaari karri
kato kaato katto
kuri kuuri kurri
laki laaki lakki
lata laata latta
lika liika likka
muli muuli mulli
tili tiili tilli
tuli tuuli tulli
tuma tuuma tumma

Lata (”vars. äkeen apulait­teena käytet­tävä levy­mäinen maan­pinnan tasoitin”) puoles­taan on yllä luetel­luista sanoista ainoa, josta syntyy uusi sana myös molemmat väli­kir­jaimet tuplaa­malla.