16. 9. 2017

Pub Graa­lis­sa ei ole­kaan enää tai vie­lä elä­vää tul­ta. Ou­toa että tätä vie­rai­en ih­mis­ten seu­raa on muka ikä­vä. Vie­lä ku ek­syis sat­tu­mal­ta kiin­nos­ta­via pu­hu­vien lä­his­töl­le. Tai ees ei-ää­liö­mäi­siä. No ei tämä niin paha ole ku luen­nol­la tors­tai­na. Oli­ko­han ne yli­opis­to­lai­sia joi­ta HH ai­koi­naan muis­te­li kau­hul­la, kuin­ka se paik­ka oli ”täyn­nä idioot­te­ja ja ke­hi­tys­vam­ma­sia”?

Nyt on al­bu­mei­ta vail­le kaik­ki OC Ree­mas­sa. Niis­tä­ki sai­sin re­kon­struoi­tua suu­rim­man osan, kii­tos In­ter­net Arc­hi­ven, mut­ta tai­tais se olla ny­ky­sen ano­ny­mi­teet­ti­lin­jan vast… jaa mut­ta ei­hän nii­hin hen­ki­lön­ni­miä tar­vis lait­taa. Kuo­ro­jen ja paik­ko­jen vain.

15. 9. 2017

Näi­nä päi­vi­nä pi­täis kek­siä aihe gra­dul­le. Tai siis päät­tää, kek­si­ny olen jo muu­ta­mia­ki vaih­toeh­to­ja. Pi­sim­mäl­lä on aja­tus­työ paik­ka­tie­don­han­kin­nas­ta ja -vä­li­tyk­ses­tä pää­ai­hee­na, sii­tä mi­ten ih­mi­set mää­rit­tää si­jain­tin­sa (tai jon­ku so­vi­tun koh­taa­mis­pai­kan si­jain­nin) ja il­ma­see sen toi­sil­le. Si­jain­ti­vies­tin­näl­lä löy­tyy Googlel­la yks do­ku­ment­ti, jos­sa sa­nan mer­ki­tys on eri ku oma­ni, paik­ka­tie­don­vä­li­tyk­sel­lä ei yh­tään. Toi­nen tapa kyt­kiä si­vuai­nee­ni eli van­hat maan­tie­teen opin­not in­for­maa­tio­tut­ki­muk­seen olis ot­taa ai­heek­si kar­tat tai kar­to­gra­fia, esim. kou­luo­pe­tuk­ses­sa, mut­ta il­man vai­kias­ti mu­kaa­no­tet­ta­vaa his­to­rial­lis­ta as­pek­tia se tai­tais jää­hä lii­an kui­va­kak­si. Oli­pa subs­tans­si mikä ta­han­sa, sen pa­ris­sa pi­täis hu­vit­taa teu­ta­roia ko­ko­nai­nen vuo­si tai luul­ta­vas­ti pi­tem­pään­ki. Maan­tie­tee­seen­hän ku­kaan ei käs­ke sen liit­ty­mään; kol­mas ai­hio jota olen pal­lo­tel­lu on uu­tis­tul­van­hal­lin­ta. Se mil­lä kons­tein ih­mi­set ta­sa­pai­noi­lee in­fo­äh­kyn­sä ja asiois­ta ajan ta­sal­la py­sy­mi­sen tar­peen­sa vä­lil­lä.

Löy­sin tä­nään REDACTED -ni­mi­sen hen­ki­lön lom­pa­kon, lai­toin sil­le vies­tin Face­boo­kis­sa, ja hyvä työ oli teh­ty­nä noin puo­li tun­tia myö­hem­min. Kä­vin Les­ki­ses­sä al­ko­ho­lit­to­mal­la oluel­la ja he­sa­ril­la, ja tu­lin tän­ne Roos­te­riin ve­gaa­ni­bur­ge­ril­le ja ap­pel­sii­ni-kak­tus-la­krit­si­teel­le. Hy­viä mo­lem­mat! Jumprus­sa olis allsång-ilta ja vaik­ka olen uhon­nu ko­kei­le­va­ni si­tä­ki sel­vin päin, enpä tiiä jak­san­ko enää tä­nään. Jos sie­lä on vaik­ka ne sa­mat van­hat vih­kot ja sa­mat van­hat naa­mat, enkä rentou’u soit­ta­maan.

13. 9. 2017

Mu­ha­ha-haa! Sain re­kon­struoi­tua Pik­ku­ka­ma­rin kym­me­nen vuot­ta sit­ten teh­dys­tä MySQL-dum­pis­ta, ja pie­nen siis­tin­nän jäl­keen saan tuo­tua ne­kin hen­gen­tuot­teet Ree­maan. Ko­ko­nai­sia al­bu­mei­ta, esim. Hiiu­maan, lu­kuun ot­ta­mat­ta ku­vat­kin vai­kut­ti­vat ole­van kaik­ki tal­les­sa. Al­bu­mei­hin kuu­lu­neis­ta­kin oli­si tie­tys­ti ori­gi­naa­lit, mut­tei tie­toa mit­kä niis­tä olen ai­ka­na­ni va­li­koi­nut jaet­ta­vak­si. Ehkä pa­ras ar­vaus oli­si sil­ti rik­ki­näi­siä link­ke­jä pa­rem­pi.

11. 9. 2017

Kä­ve­lin aa­mul­la syk­syn en­sim­mäi­sel­le luen­nol­le. Ilah­dut­ta­van fik­su ja haus­ka luen­noit­si­ja, har­mi että vain yksi mo­nes­ta kurs­sil­la vie­rai­le­vas­ta. Ja vai­vaan­nut­ta­van hau­le­ja pu­heen­vuo­ro­ja opis­ke­li­joil­ta. REDACTEDn kans käy­tiin lou­naal­la ja heti men­tiin ju­tuis­sa asi­aan. Iha­naa että on yks tuom­mo­nen työ­ka­ve­ri joka ja jol­le us­kal­taa avau­tua, var­sin­ki ku lo­puis­ta en tiiä ees suu­rim­man osan etu­ni­miä vie­lä. REDACTED on niin no­pia­ä­ly­nen ja suo­ra­pu­hei­nen, että jou’un mo­nes­ti tsemp­paa­maan että pys­tyn an­ta­maan ar­vois­taan vas­ti­net­ta. Toi­nen on REDACTED, jo­hon tör­mä­sin sat­tu­mal­ta kau­pun­gil­la. Men­tiin pit­sal­le ja ker­rat­tiin ke­siäm­me, ja REDACTED mel­kein sain sen van­haan tut­tuun he­pu­liin.

8. 9. 2017

Siir­sin tä­nään Ree­maan mer­kin­tö­jä vuo­sien 2008 ja 2014 pa­pe­ri­sis­ta päi­vä­kir­jois­ta, joi­den kir­joi­te­tut si­vut sen jäl­keen pol­tin. Aika he­viä set­tiä nois­sa Münc­he­nin-teks­teis­sä, mon­ta tus­kin il­ki­ää jul­kas­ta­kaan. REDACTED soit­ti pit­käs­tä ai­kaa ja oli jo­ten­ki täy­del­li­sen iha­na ja haus­ka. Ajat­te­lin aa­mul­la en­sim­mäi­sek­si läm­mit­tää sau­nan, en ole mo­neen päi­vään pe­sey­ty­ny. REDACTED. Pi’in tä­nään tul­ta kai­kis­sa vii­es­sä uu­nis­sa jois­sa on toi­mi­va luuk­ku. Uus ruos­tei­nen pi­täis kä­si­tel­lä ja asen­taa en­nen tal­vea. Ai niin, REDACTEDlla on tä­nään ollu iha­nais-ilta, pi­tää­pä ky­syä mi­ten on men­ny.

7. 9. 2017

Yh­tääl­tä kiu­kut­taa, että pi­tää läh­teä ta­kai­sin Ou­luun kes­ken kau­neim­man vuo­den­ajan ja ly­kä­tä kaik­kia pik­ku pro­jek­te­ja kah­dek­san pit­kän kuu­kau­den pää­hän, mut­ta toi­saal­ta odo­tan ihan mie­len­kiin­nol­la kou­lu­vuot­ta, ehkä kuo­ro­vuot­ta­kin, ja aion yrit­tää naut­tia kuin vii­meis­tä ker­taa asiois­ta jot­ka vain kau­pun­gis­sa ovat mah­dol­li­sia. Ui­mao­pe­tuk­seen ajat­te­lin ehkä men­nä ja käy­dä vii­me vuot­ta useam­min kon­ser­teis­sa. Jumprua­kin mei­naan tes­ta­ta sel­vin päin ja syö­dä sušia ja thaik­kua. REDACTED suun­nit­te­lee kou­lun vuo­kraa­mis­ta tal­vek­si, mut­ta epäi­len, että se vie­lä jä­nis­tää ison säh­kö­las­kun tai ehkä jon­kin muun­kin pe­los­sa. Sain puu­hom­mat aika hy­vin tal­vi­te­loil­le ei­len, ja tä­nään nos­tin kaik­ki pui­ku­lat maas­ta. Pol­tin lo­put jä­te­lau­dat tyn­ny­ris­sä, ja tu­leen tui­jot­ta­mi­nen teki mie­lel­le hy­vää.

Luonnon välttämättömyys

Poh­jois­mai­den kan­sain, suo­ma­lais­ten, lap­pa­lais­ten ja ruot­sa­lais­ten mai­ni­taan ol­leen suu­rim­pia juo­pot­te­li­joi­ta; sen jäl­keen il­moi­te­taan seu­raa­van tans­ka­lais­ten, puo­la­lais­ten, englan­ti­lais­ten ja sak­sa­lais­ten; kaik­kein rait­tiim­mik­si kii­te­tään rans­ka­lai­sia, ita­lia­lai­sia, kreik­ka­lai­sia ja es­pa­nia­lai­sia. Suu­ri va­lis­tus­fi­lo­soo­fi Mon­tesqui­eu väit­ti al­ko­ho­lin käy­tön li­sään­ty­vän maan­tie­teel­lis­ten le­vey­sas­tei­den mu­kaan, min­kä hän kat­soi joh­tu­van luon­non vält­tä­mät­tö­myy­des­tä; men­täes­sä poh­jois­ta koh­ti kas­vaa il­ma­na­lan kyl­myys ja kos­teus, ja sen hän otak­sui vaa­ti­van naut­ti­maan al­ko­ho­lia sitä enem­män, mitä enem­män päi­vän­ta­saa­jal­ta loi­to­taan.

Vil­jo Hy­tö­nen: Yh­teis­kun­nal­li­nen rait­tius­lu­ku­kir­ja (1922). Wer­ner Sö­der­ström Osa­keyh­tiön rait­tius­kir­jal­li­suus­osas­to.

31. 8. 2017

REDACTED kysy ei­len, pää­si­sin­kö Bos­ton Beans -kei­kal­le mar­ras­kuus­sa. Sher­ryt oli kuu­lem­ma ti­lat­tu, ”mut­ta REDACTED ja REDACTED on es­ty­nei­tä”. Tämä yhis­tet­ty­nä van­ho­jen päi­vä­kir­ja­mer­kin­tö­jen lu­ke­mi­seen ja sen­su­roin­tiin Ree­maa var­ten riit­ti kä­si­kir­jot­ta­maan unen REDACTEDstä, tee­mal­taan sa­man­lai­sen ku pari edel­lis­tä. Sen ym­pä­ril­lä on tyly tyt­tö­ka­ve­ri­var­tio­kaar­ti, jota yri­tän pu­heil­la­ni piä­tel­lä aja­mas­ta mi­nua pois. REDACTED ei kato mi­nua eikä sano mi­tään, mut­ta tiiän sen kuu­le­van ja seu­raa­van väit­te­lyä, jos­sa pär­jään. Vii­me yönä sain poik­keus­lu­van nuk­kua tuon nais­köö­rin sis­kon­pe­din jal­ko­pääs­sä sil­lä eh­dol­la, että lii­ma­sin sil­mä­luo­me­ni kah­del­la te­ko­rip­si­tar­ral­la yh­teen.

29. 8. 2017

REDACTED ky­se­li nuo­tin­nus­pal­ve­lu­ni hin­taa. Muu­ta­ma kym­me­nen si­vua kä­sin­teh­ty­jä kuo­ro­nuot­te­ja olis puh­taak­si­kir­joi­tet­ta­va­na kuu­lem­ma. En vie­lä lu­pau­tu­nut, eikä hän vie­lä ti­lan­nut. Mu­ka­vam­pi työ­päi­vä oli ku ei­len. Ei eh­ti­ny te­ke­mi­nen hu­ve­ta, mut­ta mil­lään ei ollu kii­re­kään. Pi’in al­kuil­las­ta tul­ta ruo­ka­lan pönt­tö­uu­nis­sa. On se me­di­ta­tii­vis­ta rä­ti­nää ja to­hi­naa mikä sii­tä läh­tee. Olen te­ke­mäs­sä Ree­mas­ta omaa Mar­gi­naa­lia­ni. Lai­toin sen tä­nään huol­to­moo­diin ja dump­pa­sin de­vaus­do­mai­nil­la esi­kä­sit­te­le­mä­ni si­säl­löt tie­to­kan­taan. Avo­kal­los­ta, jota en ole vie­lä pois­ta­nu, ja Google+:sta ja Twit­te­ris­tä (osa Identi.can pe­ru­ja) jot­ka kuop­pa­sin olik­han se tois­sa­vii­kol­la. Ano­biis­ta, Flic­kris­tä, You­tu­bes­ta ja Face­boo­kis­ta on tar­ko­tus tuua vie­lä omat tuo­tan­not ja lu­ku­his­to­ria ja pa­ris­ta pa­pe­ri­ses­ta päi­vä­kir­jas­ta. Rei­li­reis­sun ai­kas­ta en ole vie­lä löy­tä­ny, mut­ta eik­hän seki tal­les­sa ole. Eye­son­ly-li­sä­osal­la mei­naan sen­su­roia, ja alo­tin­ki jo, kaik­ki etu­ni­met ja lii­an hen­ki­lö­koh­ta­set ju­tut.