Interlingual homography

Ho­mo­graphs are words of iden­tical ap­pea­rance but of dif­fe­rent mea­ning and ety­mo­lo­gy. Bear, the verb, and bear, the ani­mal, are examples of English ho­mo­graphs, whi­le kuusi, the num­ber six, and kuusi, the spruce, are of­ten-ci­ted Fin­nish ones. The words lis­ted be­low are ho­mo­graphs ac­ross the­se two lan­gua­ges. The trans­la­tions here are mi­ni­mal; many of the words have ot­her mea­nings in one or both lan­gua­ges, which the Wik­tio­na­ry ar­ticles lin­ked to will detail.

Jat­ka ar­tik­ke­liin In­ter­lin­gual homography

ho­mo­graph trans­la­tion into English trans­la­tion into Finnish
pe­lo­ton fear­less pää­jouk­ko (kil­pa­pyö­räi­lys­sä)
pi­men­to dark­ness kir­sik­ka­papri­ka
hel­met pearls ky­pä­rä
man­ner con­ti­nent tapa
ma­ri­na grumble ve­ne­sa­ta­ma
mu­rein ten­de­rest mu­reii­ni
pel­let clowns pel­let­ti
pe­ru­ke (fis­hing) leader pe­ruuk­ki
rab­bit rab­bis kani
tan­ner ground par­kit­si­ja
tur­bot tur­boc­har­gers piik­ki­kam­pe­la
vi­nous oblique­ness vii­ni­mäi­nen

Päättömiä yhdyssanoja

Suo­men kie­len yh­dys­sa­nois­ta ovat op­piai­ne, al­kuai­ne, on­ki­ma­to ja iho­ma­to ai­noi­ta, joi­den al­kuun ja lop­puun kir­jain li­sää­mäl­lä syn­tyy toi­sia sa­no­ja sa­mas­sa lu­vus­sa ja si­jas­sa. Alku ja lop­pu sa­nois­ta ala­kuu, ala­maa ja ovi­suu pois­ta­mal­la käy sa­moin, ja jos myös eris­ni­met sal­li­taan, lis­ta pi­te­nee ai­na­kin sa­noil­la alao­sa, pe­lia­su ja Thai­maa.

Siniset šortsit ovat Thaimaan -peliasun alaosa.
Si­ni­set šort­sit ovat Thai­maan se­pak ta­kraw -pe­lia­sun alao­sa. 📷 Yan Yan (Xin­hua)

Anagrammi plus yksi

Ana­gram­mi plus yksi on Kirp­pu-ris­ti­koi­hin kek­sit­ty teh­tä­vä, jos­sa vii­si 4–8-kirjaimista rat­kai­susa­naa pää­tel­lään niu­kois­ta vih­jeis­tään niin, että pe­räk­käi­sis­tä sa­nois­ta seu­raa­van on aina koos­tut­ta­va edel­li­sen kir­jai­mis­ta sekä yh­des­tä uu­des­ta. Hä­vyt­tö­män pit­kien sa­no­jen suo­mes­sa tuol­lai­nen vii­den sar­ja ei suin­kaan ole pi­sin mah­dol­li­nen, mut­ta mitä pi­tem­mäk­si ket­ju kas­vaa, sitä vai­keam­mak­si kir­jain­ten se­koit­te­lu käy sekä rat­ko­jal­le että laa­ti­jal­le ja sitä luul­ta­vam­mak­si, että ai­na­kin jot­kut sa­nois­ta muis­tut­ta­vat lii­ak­si toisiaan.

Alla ovat vih­jeet pi­sim­pään tä­hän men­nes­sä löy­tä­mää­ni ana­gram­mi plus yksi -ket­juun, jos­sa kaik­ki rat­kai­susa­nat ovat riit­tä­vän uniik­ke­ja ja ris­tik­ko­kel­poi­sia eli kaik­kien tun­te­mia, pe­rus­muo­toi­sia no­mi­ne­ja tai ver­be­jä. Nu­me­ro sul­keis­sa on kir­jain­ten mää­rä. Oi­kei­ta vas­tauk­sia ei ole pak­ko kek­siä pi­tuus­jär­jes­tyk­ses­sä, hyp­piä­kin saa. Jo­kai­sel­le sel­lai­sen en­sin ker­to­val­le tar­joan tuu­tin tai tuopin!

1. mel­ko var­mas­ti mies (3)
2. sen setä teu­ras­taa (4)
3. tol­pal­ta ta­voi­tet­tu (5)
4. nyr­pei­den nak­ke­le­mia (6)
5. jä­nön­kin pant­taa­mi­nen (7)
6. pää­ma­jan up­see­reis­ta (8)
7. tyy­ny pos­kea vas­ten (9)
8. huk­ku­van pie­nin mur­he (10)
9. ei­vät auta lou­kus­ta (11)
10. Ira­nin poh­jois­naa­pu­ri (12)
11. kuu­luu Syl­vian hä­kis­tä (13)
12. kään­tä­mi­siä su­ku­kie­lel­le (14)
13. kas­vaa sa­to­ja pro­sent­te­ja (15)
14. vilk­kain­ta kas­vu­kes­kuk­sis­sa (16)

Li­sät­ty 17. 9. 2017: oi­keat vas­tauk­set löy­ty­vät al­ku­pe­räi­sen jul­kai­sun kommenteista.