Ah, riistan makua

thaimaankaurisThai­maan­kau­ris (Rucer­vus schom­burg­ki, ai­em­mal­ta suo­men­kie­li­sel­tä ni­mel­tään scom­bur­gin­hir­vi) oli kaak­koi­saa­sia­lai­nen hir­vie­läin, joka met­säs­tet­tiin su­ku­puut­toon 1930-lu­vul­la. Chao Ph­ray­an jo­ki­ta­san­gol­la Thai­maas­sa elä­neen la­jin ku­va­si tie­teel­le Edward Blyth 1863, ja sen tiet­tä­väs­ti vii­mei­nen yk­si­lö kuo­li eläin­tar­has­sa vuon­na 1938. Vuon­na 1991 Lao­sis­ta löy­det­ty­jen sar­vien pe­rus­teel­la la­jin ar­vel­laan kui­ten­kin saat­ta­neen säi­lyä.

Schomburgk's deer - Wi­ki­pe­dia, the free encyclo­pe­dia (9. 5. 2013 jul­kais­tu ver­sio)

sahramitukaani
Cláu­dio Dias Timm | CC BY-NC-SA 2.0
Sah­ra­mi­tu­kaa­ni (Pte­ro­glos­sus bail­lo­ni) on Bra­si­lian ran­nik­ko­sa­de­met­sän lin­tu­la­ji, joka ni­mes­tään huo­li­mat­ta ei kuu­lu tu­kaa­nien vaan ara­ka­rien su­kuun tik­ka­lin­tu­jen lah­kos­sa. Sen höy­hen­peit­teen väri vaih­te­lee sah­ra­min­kel­tai­ses­ta olii­vin­vih­re­ään. Ylä­pe­rä ja kook­kaan no­kan tyvi ovat pu­nai­set. Uha­na­lai­suu­del­taan sah­ra­mi­tu­kaa­ni on ym­pä­ris­tö­jär­jes­tö Bird­Li­fe In­ter­na­tio­na­lin sil­mäl­lä­pi­det­tä­vien (NT, Near Th­rea­te­ned) la­jien lis­tal­la.

Saffron Touca­net - Wi­ki­pe­dia, the free encyclo­pe­dia (12. 12. 2013 jul­kais­tu ver­sio)

S     sana            a1
1.00  SAHRAMITUKAANI  THAIMAANKAURIS

Ansa-ana­gram­mi­sa­nas­to | Ree­ma (20. 12. 2013 jul­kais­tu ver­sio)

Independence day calendar

Here’s a litt­le Christ­mas treat for any­one into geo­grap­hy tri­via: a ca­len­dar of in­de­pen­dence an­ni­ver­sa­ries from around the world. Help your­self to a copy and impress your friends with the use­less­ness of things you re­mem­ber with see­mingly no ef­fort.

I co­pied all the da­tes and desc­rip­tions from the List of na­tio­nal in­de­pen­dence days on Wi­ki­pe­dia and simply re­for­mat­ted the data into an iCa­len­dar file. If you spot er­rors or omis­sions, plea­se cont­ri­bu­te to the ori­gi­nal ar­ticle: I have it on my watch­list.

You can leech on the file I’ve uploa­ded, but note that it’s slow, read-only, and will one day go offli­ne wit­hout a war­ning. The ot­her op­tion is to down­load the .ics, im­port it to your ca­len­dar app of choice and edit it as you wish. I make no co­py­right claims.

A Fin­nish ver­sion wit­hout the expla­na­to­ry desc­rip­tion texts is also avai­lable.

Hypätä aikansa yli

että kukaan ei voi hypätä aikansa yli

”Ree­ma (lauseen re­maat­ti­nen osa) on lauseen sa­na­jär­jes­tys­tä ja in­for­maa­tio­ra­ken­net­ta kos­ke­va ter­mi, joka tar­koit­taa lauseen var­si­nai­se­na uu­ti­se­na esi­tet­tyä osaa.”

Son­ja Tirk­ko­nen-Con­dit: Mak­ro­te­ma­tiik­ka asia­teks­tin ar­vioin­ti­kri­tee­ri­nä (1982). Suo­men so­vel­ta­van kie­li­tie­teen yh­dis­tys AFin­LA ry:n jul­kai­su no 33.
Ison suo­men kie­lio­pin verk­ko­ver­sio (2008). Ko­ti­mais­ten kiel­ten tut­ki­mus­kes­kuk­sen verk­ko­jul­kai­su­ja 5.

Dolls

Kat­soin ei­len REDACTEDn kau­niik­si mai­nos­ta­man elo­ku­van Dolls, jos­sa nuo­ri nai­nen me­net­tää jär­ken­sä, kun mies jät­tää hä­net men­näk­seen nai­mi­siin toi­sen kans­sa. Kau­nii­ta koh­tauk­sia kir­sik­ka­puis­ti­kois­sa pii­sa­si­kin, mut­ta ker­ron­ta oli niin tus­kai­sen hi­das­ta, että il­man yh­ty­mä­koh­tia omaan draa­maa­ni oli­si mel­ko var­mas­ti jää­nyt kes­ken. Suo­si­tel­tu on myös Tom­my Hells­te­nin kir­jaa Saat sen mis­tä luo­vut ja John Grayn ih­mis­suh­deo­pas­ta Mars and Ve­nus Star­ting Over — mo­lem­mat ai­van kar­mi­vaa huu­haa­ta. Nii­den si­jaan kir­jas­tos­ta tart­tui mat­kaan lu­ku­mies Ro­bin Dun­ba­rin The Science of Love and Bet­ray­al.

Fysiikka

REDACTED on kau­nis. En ole suu­las­ta su­kua, mut­ta tar­peek­si kau­nii­den nais­ten seu­ras­sa muu­tun usein omi­tui­sek­si hö­pöt­tä­jäk­si, niin kuin kävi vä­lit­tö­mäs­ti REDACTEDlle esit­täy­dyt­tä­ni tiis­tai­na lo­ka­kuus­sa 2007. Trig­ge­rei­nä suo­men­ruot­sa­lai­nen vaa­lei­den hius­ten ja tum­mien kul­ma­kar­vo­jen yh­dis­tel­mä, kak­si Mynt­ho­nin-si­nis­tä sil­mää ja ylä­luok­kai­set kas­von­piir­teet pää­sin heti vi­ree­seen, jos­sa tuul­ta tai­vas­ta ru­noi­le­mal­la tyk­kään tes­ta­ta kuu­li­jan suh­tau­tu­mis­ta ja tai­pu­mus­ta ar­kia­jat­te­lus­ta ir­rot­tau­tu­mi­seen yleen­sä ja se­mant­ti­seen has­sut­te­luun eri­tyi­ses­ti. Nel­jän opis­ke­li­ja­se­ka­kuo­ro­vuo­den jäl­jil­tä kri­tee­ri­ni ”tar­peek­si kau­niil­le” ei­vät enää ol­leet ma­ta­lal­la, mut­ta REDACTED sekä ylit­ti ri­man että lä­päi­si tes­tin heit­täen.

REDACTEDllä on myös kau­nis var­ta­lo. Ei luo­la­mies­tä mi­nus­sa ha­lut­ta­val­la ta­val­la kau­nis — mel­kein kaik­ki ai­em­mat ihas­tuk­se­ni ja seu­rus­te­lu­kump­pa­ni­ni ovat ol­leet ly­hyeh­kö­jä ja re­he­väh­kö­jä — vaan sa­mal­la mal­li­mai­sel­la, sil­mää miel­lyt­tä­väl­lä ta­val­la kuin mui­nai­sen Nu­bian kau­no­tar­ten. REDACTED.

Propaganda

Edel­lis­tä lu­kies­sa­ni huo­maan sa­na­va­lin­noil­la häi­vyt­tä­nee­ni omaa roo­lia­ni ta­pah­tu­mien alul­le­pa­ni­ja­na. Te­ki­vät­kö so­pi­mus, asu­mi­nen ja sei­nät asioi­ta mo­lem­mil­le, kah­del­le ja kum­mal­le­kin, vai tein­kö minä so­pi­muk­sen, pää­tök­sen läh­teä ja rat­kai­sun, joka itse asias­sa oli alus­ta lop­puun vas­toin REDACTEDn tah­toa? It­se­pin­tai­ses­ti pro­pa­goi­ma­ni aja­tus, että jär­jes­te­ly on yh­tei­sek­si par­haak­si, tu­lee tie­tys­ti vai­kut­ta­maan ka­ta­lal­ta juo­nel­ta ja kil­ven kiil­lo­tuk­sel­ta sii­nä ta­pauk­ses­sa, että asu­muse­roa seu­raa avio­ero. Tun­nus­tan sil­tä va­ral­ta jo nyt tar­koit­ta­nee­ni tä­män myös omak­si par­haak­se­ni, oli­pa jä­sen­te­lyn lop­pu­tu­le­ma mikä ta­han­sa, ja toi­sin kuin REDACTED us­kal­ta­va­ni pi­tää mah­dol­li­se­na si­tä­kin, että avio­ero oli­si yh­tei­sek­si par­haak­si.

Muutto

Elo­kuus­sa tu­lee ku­lu­neek­si kym­me­nen vuot­ta sii­tä, kun muu­tin en­sim­mäi­sen ker­ran Ota­nie­meen. Tä­män vii­kon kes­ki­vii­kos­ta Jä­me­rän­tai­val on ko­ti­ka­tu­ni jo nel­jät­tä ker­taa, jos täl­lai­set ly­hy­tai­kai­set ali­vuo­kra­suh­teet­kin las­ke­taan. So­pi­mus on elo­kuun lop­puun, huo­ne ka­lus­tet­tu ja vuo­kra 360 €/​kk.

JMT 10 C 46 (2003–2004)
JMT 6 B 212 (ke­vät 2007)
JMT 11 D 97 (kesä 2007)
JMT 3 C 381 (kesä 2013)

REDACTED jäi asu­maan Ee­ri­kin­ka­dun-yk­si­öön, jon­ka yh­des­sä vuo­kra­sim­me kuun vaih­tees­sa, mut­ta jos­sa yh­des­sä asu­mi­nen kävi lii­an tu­ka­lak­si mo­lem­mil­le. Ne­liöt kyl­lä riit­ti­vät kah­del­le, mut­ta sei­nät oli­vat pääl­le­kaa­tu­vaa sort­tia. Asu­muse­ro-sa­naa pi­täi­si REDACTEDn mie­les­tä kart­taa, kos­ka se ”si­säl­tää sa­nan ’ero’ ja kuu­los­taa muu­ten­kin lo­pun alul­ta”, jo­ten kut­sut­ta­koon tätä sit­ten vaik­ka ret­rii­tik­si, joka toi­vot­ta­vas­ti tar­jo­aa kum­mal­le­kin rau­han jä­sen­tää aja­tuk­si­aan uu­del­leen.