10. 6. 2019

Lä­hin aa­mul­la ens töik­se­ni Man­tan kans he­vos­saa­reen nok­ko­sia ke­rää­mään. Sie­lei ole vie­lä he­vo­sia eikä lam­pai­ta, eikä tä­nään ollu sääs­kiä­kään ku tuu­li niin pal­jon. Lin­tu­ja kyl­lä oli ja var­maan pal­jon pe­siä, joi­ta Man­ta ei on­nek­si löy­tä­ny tai ai­na­kaan no­tee­ran­nu. Pa­la­tes­sa näin sekä suo­kuk­ko- että kaak­ku­ri­pa­ris­kun­nan. Nok­ko­sia oli kans pal­jon ja help­po sak­sia kas­siin nip­pui­na.

Käy­tiin Ja­nin kans Mu­hun lans­sil­ta Vi­king Li­nen tar­ral­la va­rus­tet­tu la­si­le­vy pöyän­kan­nek­si ja viis truk­ki­la­vaa 4. ja 5. hal­ko­töt­te­rön alle. Sit­te käy­tiin nie­mes­tä REDACTEDn lans­sil­ta ver­kot mai­nit­tu­ja töt­te­röi­tä var­ten. Pys­ty­tet­tiin ne ja jat­ket­tiin hal­ko­sa­vot­taa. Sain kuu­rin­pää­ty­pi­non val­miik­si ja kaik­ki te­hyt ha­lot töt­te­röi­hin.

Käy­tiin REDACTEDn ja Man­tan kans ka­tis­koil­la. Ros­ki­kon vie­rei­ses­sä oli syö­mä­ko­ko­set hau­ki ja ah­ven jo­ten tuo­tiin toi­nen­ki sen paik­keil­le. Her­mo mei­nas men­nä ka­lo­jen kans sääs­ken­syöt­ti­nä pi­hal­la rä­pies­sä.

9. 6. 2019

Sei­nien raa­put­te­lu ja hal­ko­sa­vot­ta jat­ku il­ta­päi­vän ve­si­sa­tee­seen asti. Pys­ty­tet­tiin, täy­tet­tiin ja ka­tet­tiin Ja­nin kans kaks hal­ko­töt­te­röä yhen vii­me­ke­sä­sen vie­reen. Nos­tet­tiin mat­ka­har­mo­ni sta­gel­le ja ko­keil­tiin sen ää­nen vah­ven­nus­ta Zoo­min ää­ni­tin mik­ki­nä. Ko­li­na, kier­to ja ly­hyet piu­hat oli isom­pia har­me­ja ku ää­nen­tois­to luul­ta­vas­ti olis ilo.

REDACTED teki ih­meel­li­sen hy­viä selleri(njuurimukula)pihvejä ruu­ak­si ja suklaa­kup­pi­kak­ku­ja jälk­kä­rik­si. Man­tan kyn­sien leik­kuu meni pai­nik­si jon­ka hä­vi­sin. Vii­mi­nen­ki 3. 6. ke­rä­tyis­tä pa­ku­reis­ta saa­tiin vii­mein rou­hit­tua ja kui­vu­maan. Talt­ta ja va­sa­ra oli te­hok­kaam­mat ku puuk­ko, var­sin­ki sit­te ku ta­jusin lait­taa koko könt­sän pah­vi­laa­tik­koon, jon­ka sei­nät py­säyt­ti is­kok­set.

8. 6. 2019

REDACTEDn kans pan­tiin aa­mul­la po­tut maa­han. Kaks ri­viä Siikliä ja nel­jä ri­viä pui­ku­laa. Ko­vaa hom­ma lä­hem­mäs 30 as­teen hel­tees­sä.

Kä­vin saat­te­le­mas­sa REDACTEDa Van­hal­la vir­rel­lä Taa­lain­maan kar­ja­ma­joil­ta ja Maa on niin kau­niil­la.

Jää­kaap­pi-pa­kas­ti­men os­ta­ja kävi, nos­tet­tiin sil­le Upo kär­ryyn. Pu­he­lias mies Vuos­ti­mos­ta, ni­miä en tiiä vie­lä­kään. Het­kiä ai­ka­sem­min kään­ty Re­po­pa­lon­tiel­le auto kuo­mu­kär­ryn kans ja me­nin avaa­maan sil­le por­tin. Ei ol­lu­kaan os­ta­ja ku naa­pu­riin tu­li­jat, kaks muusik­kouk­koa kär­ryl­li­sen soit­ti­mia kans. Kä­vin sa­no­mas­sa kä­si­päi­vää aian yli.

REDACTEDn kans nos­tet­tiin suk­set ja sau­vat ma­ka­sii­nin or­sil­le ti­laa vie­mäs­tä. Pot­ku­ri jäi oot­ta­maan Ja­nia ka­ve­rik­si. Siis nos­ta­maan, ei or­sil­le.

REDACTED oli il­lal­la lyöt­täy­ny ol­li­la­lais­ten seu­raan ja sa­no­nu pi­hal­la REDACTEDlle että mi­nun­ki tul­la. Pak­ka­sin kui­vaa­li­haa, rom­mia ja me­lo­di­kan ja me­nin. Lau­lel­tiin ja soi­tel­tiin muu­ta­mia teok­sia, mut­ta yh­tei­nen tun­te­mus oli vä­hän ha­kuses­sa, sa­moin mo­net sa­nat ja soin­nut. REDACTED kit­tas vie­rait­ten kal­jaa meiän mui­en­ki ees­tä ja tois­te­li hu­ma­las­sa huo­noh­ko­ja jut­tu­ja, mikä vä­hän ale­voit­ti mei­nin­kiä.

7. 6. 2019

REDACTEDn Ins­ta­gram-päi­vi­tyk­sen ins­pi­roi­ma­na kä­vin aa­mul­la ne­lin kon­tin mus­ta­vii­ni­mar­ja­pen­sait­ten juu­reen. Kis­koin ty­vien ym­pä­ril­tä kaik­ki kas­vit noin 20 sen­tin sä­teel­lä, ri­po­tin pal­jas­tu­neel­le maal­le tuh­kaa ja pei­tin sen sa­han­pu­ruil­la. Il­ta­päi­väl­lä Jani möy­hen­si kas­vi­maan möy­hi­mel­lä ja kis­ko män­nyn­juu­ria esiin, minä kont­ta­sin ha­ran kans pe­räs­sä ja ny­hin pie­nem­piä juu­ria maas­ta. Vii­me­ke­sä­sen, pie­nem­män maan lai­taan is­tu­te­tut mo­ni­vuo­ti­set ku­kat oli al­ka­nu pus­kia ylös laa­jen­ne­tun maan kes­kel­tä, ja ne siir­tois­tu­tet­tiin möy­hen­nyk­sen lo­mas­sa uu­teen lai­taan. Lo­puk­si va­ris­tin kalk­kia pääl­le ja ha­ra­sin maan tas­a­sek­si.

Hau­ta­jais­keik­ka meni hy­vin. Jää-bii­seil­lä Mun sy­dä­me­ni tän­ne (kir­kos­sa) ja Pal­jon sa­no­mat­ta (Lui­ron kou­lul­la) ti­ris­tin it­kua mo­nes­ta sil­mäs­tä, lä­hel­tä piti et­ten omas­ta­ni­ki. REDACTEDn äiti ei ollu van­hen­tu­nu yh­tään mut­ta minä vis­siin olin ku se ei tun­te­nu en­nen ku esittäy’yin. Oma­ki nimi- ja naa­ma­muis­ti oli kuor­mi­tuk­sel­la ku oli pal­jon sem­mos­ta kan­ta­pel­ko­sen­nie­mi­läis­tä po­ruk­kaa, jos­ta edel­li­nen muis­ti­ku­va on noin kuu­en­tois­ta vuo­jen ta­kaa. Pap­pi­na oli REDACTED, vain­ajan serk­ku joka asu Su­van­non kou­lul­la vuo­si­tu­han­nen vaih­tees­sa (–2003).

6. 6. 2019

Har­jot­te­lin Pal­jon sa­no­mat­ta jää­tä ja La­pin ke­sää, jot­ka olin lu­pau­tu­nu soit­ta­maan ja lau­la­maan seu­raa­van päi­vän muis­to­ti­lai­suu­es­sa. Edel­li­nen var­sin­ki so­pii aika hy­vin hau­ta­jai­siin, enpä ole tul­lu en­nen aja­tel­leek­si. On­nek­si olin tor­pan­nu les­ken en­sim­mäi­set eho­tuk­set (mm. So­ke­ri­pa­lan) ku toi­nen yrit­tä­mä tuot­ti nämä.

Käy­tiin il­lal­la REDACTEDssa let­tu­kes­teil­lä. Var­si­nai­nen asia oli ha­kia em. mat­ka­har­mo­ni kuo­mu­kär­rys­sä lai­naan, mut­ta vi­siit­ti vie­räh­ti kol­mi­tun­ti­sek­si raa­ta­tes­sa lin­nuis­ta (REDACTEDlla on jo yli sata la­jia), ihas­tel­les­sa kaks­viik­kos­ta korp­pi-po­ron­va­saa ja koe­soi­tel­les­sa kar­ta­non kaik­ki muut­ki har­mo­nit. REDACTED oli ko­vas­ti jut­tu­tuu­lel­la, sa­moin REDACTED.

5. 6. 2019

Ja­nin kans teh­tiin aa­mul­la kuu­rin­edus­tan kas­vi­penk­ki niin val­miik­si ku osat­tiin. Kär­rät­tiin van­ha maa sau­nan taak­se ja mu­he­vam­paa mum­mi­lan ken­täl­tä ti­lal­le. Vä­liin pis­tet­tiin ker­ros tuh­kaa ja kalk­kia ja ym­pä­ril­le ki­vi­reu­nus. Raa­pu­tet­tiin te­räs­har­jal­la taas pu­na­pig­ment­tiä vä­hem­mäk­si lou­nais­sei­näl­tä, ja ku käet hyy­ty sii­hen, ru­vet­tiin hal­ko­maan koi­vu­pölk­ky­jä. Ruo­ka­tun­nil­la jau­hoin REDACTEDn pyy­tä­mät, äi­tin fi­leoi­mat hau­et ja pus­si­tin ne ja ah­ven­fi­leet 400 gram­man an­nok­si­na pa­kas­ti­meen. Sit­te taas har­jat­tiin ja ha­lot­tiin suun­nil­leen var­tin yli vii­teen. Ai niin, aa­mu­päi­väl­lä soi­tin en­sin REDACTEDn äi­til­le ja sit­te Ren­tin Ra­mil­le ja buuk­ka­sin nos­tu­rin hei­nä­kuun toi­sek­si vii­kok­si.

Haa­vei­lin ku­vaus­käyn­nis­tä Ke­mi­jär­ven hau­tuu­maal­la, mut­ta jär­ki tuli kä­teen ja kä­vin­ki vain Sau­na­vaa­ras­sa asti ko­kei­le­mas­sa REDACTEDn Yama­ha-merk­ki­sen mi­ni­har­mo­nin saun­dia ja lii­ku­tel­ta­vuut­ta. Kä­vin nie­mes­sä kau­pas­sa ja vie­mäs­sä muo­vit ja pah­vit kier­rä­tyk­seen.

4. 6. 2019

Ve­si­sa­je sei­saut­ti ul­ko­tal­koot päi­väk­si. Yri­tin kyl­lä tuo­kion la­pioia kunt­taa kuu­rin ees­tä kuk­ka­pen­kin tiel­tä, mut­ta eel­lis­päi­vän reh­kin­tä sär­ki li­hak­sia ja ka­tol­ta valu vet­tä sel­kään niin hei­tin pois. Lö­hö­tyt­ti, mut­ten malt­ta­nu nuk­kua päi­vä­unia ku REDACTED ja REDACTED oli tu­los­sa, vaan jär­jes­te­lin vä­hän paik­ko­ja ja tis­ka­sin. Juo­tiin lei­pä­juus­to­jää­te­lo­kah­vit ja men­tiin J:n kans luok­kaan soit­te­le­maan ja lau­le­le­maan mahd. su­ku­ko­kous­kei­kan ja mi­nun ens vii­kon pii­se­jä. Fröö­ky­nät jäi raa­taa­maan, ja mul­le huo­li että riit­tää­kö niil­lä ai­hei­ta niin ku meil­lä lau­lu­ja. Jo­ten­kaan en pääs­sy sa­man­lai­seen imuun ja yh­tey­teen ku vii­mek­si, ja saa­toin ehkä jy­ryyt­tää me­ne­mään omia va­lin­to­ja­ni kuun­te­le­mat­ta tar­peek­si, mitä REDACTED olis ha­lun­nu.

Il­ta­kym­me­nel­tä lä­hin vie­lä Manc­hes­te­rin kans käy­mään Kai­ko­kan­kaan lai­as­sa to­tea­mas­sa, et­tei kor­va­sie­niä ollu nous­su enem­pää, ja että se pe­to­lin­nun pesä joka vii­me ker­ral­la löyet­tiin to­si­aan­ki oli val­ta­va.

3. 6. 2019

En­sim­mäi­nen ke­sä­lo­ma­päi­vä! Vaik­ka olin nuk­ku­nu vas­ta ne­li­sen tun­tia, en malt­ta­nu olla he­rää­mät­tä jo en­nen ka­hek­saa. Alo­tin tä­män päi­vä­kir­jan ja Trel­lon tee­lis­tan pur­ka­mi­sen mak­sa­mal­la ka­las­tus­lu­pa­mak­sun. Lu­van kans käy­tiin REDACTEDn ja Man­tan kans ka­tis­koil­la, mut­ta kaik­ki ah­ve­net ja mo­lem­pi hau­ki oli niin pie­niä, että pääs­tet­tiin pois.

Jani tuli ja lä­het­tiin pa­ku­ri­met­tään tik­kait­ten ja ka­hen sa­han (käsi- ja oksa-) kans. (Ok­sa­sa­hal­la sa­ha­taan ok­sia mut­ta kä­si­sa­hal­la ei kä­siä pait­si tai­ku­rit.) Löyet­tiin tie­to­pai­kas­ta kol­me ta­val­li­sen­ko­kos­ta ja yks val­ta­van iso rus­kian­mus­ta könt­sä. La­hon­nu hir­ven­kal­lo nos­tet­tiin muu­ra­hais­pe­sän pääl­le sei­dak­si. Koi­vun- ja kuusen­ty­ven vä­lis­tä, ei viit­tä­kään met­riä ties­tä, säi­käh­ti kop­pe­lo mu­nien­sa pääl­tä len­toon. En taas­kaan älyn­ny ot­taa ku­vaa pe­säs­tä niin ku en Kai­ko­kan­kaal­la­kaan, mis­sä kop­pe­lo ei tou­ko­kuus­sa ka­ran­nu muu­ta­man met­rin pääs­tä, tui­jot­ti vain. Meil­lä oli mat­kas­sa myös pari pis­to­la­pio­ta ja jul­met­tu har­ja­te­räk­si­nen rau­ta­kan­ki, joi­ta tar­vit­tiin pa­luu­mat­kal­la ison laa­ka­ki­ven vöy­rää­mi­ses­sä pe­rä­kär­ryyn. Tai no lä­hin­nä kan­kia ja eri­näi­siä puu- ja ki­vi­pönk­kiä sen ka­ve­rik­si. Kivi tuli Man­tal­le ma­kuu­alus­tak­si tar­haan, ja hy­vän to­vin sen kans sai­ki äher­tää, en­sin ka­hes­taan läh­tö­pai­kal­la ja sit­te koko per­heen neu­voin pe­ril­lä.

En syö­ny ol­len­kaan aa­miais­ta, jo­ten vi­reys­ta­so pysy hy­vä­nä pit­käl­le il­ta­päi­vään. Kol­men mais­sa läm­mi­tin ei­lis­tä hau­ki­keit­toa 1. ruu­ak­si, ja puo­li vii­el­tä juo­tiin synt­tä­ri­ti­ra­mi­su­kah­vit.

Il­lal­la sy­ven­sin vie­lä las­ki­mont­tua niin pal­jon että poh­ja­ve­si alko tih­kua kuop­paan, ja sil­lä ai­kaa ku REDACTED läm­mit­ti sau­naa kär­rä­sin ei­li­set ja uuet hie­kat mon­tul­ta rä­meen lai­taan, ehkä kym­men­kun­ta kot­ti­kär­ryl­lis­tä yh­teen­sä. Peit­te­lin mon­tun lan­kuil­la, et­tei sin­ne mu­la­ha ku­kaan va­hin­gos­sa. Tai no mu­la­hus kuu­luis vain pari tun­tia kai­vo­jen tyh­jää­mi­ses­tä, sen jäl­keen kui­va mut­ta pa­han­ha­ju­nen mät­kä­hys.

2. 6. 2019

Kant­to­roin aa­mul­la mes­sun sil­lä ai­kaa ku REDACTED to­tut­te­li Man­taa au­toi­hin len­kil­lä ter­veys­kes­kuk­sen pää­hän ky­lää ja ta­ka­sin. Tuo­tiin REDACTED kir­kos­ta Leh­ti­kan­kaal­le, syö­tiin rii­si­puu­rot ja juo­tiin kah­vit. REDACTED kävi mul­le Py­hän kau­pas­ta ruo­ka­ter­mok­sen syn­ty­mä­päi­vä­lah­jak­si, minä oo­tin Man­tan kans pi­hal­la ja raa­ta­sin REDACTEDn kans. Pa­luu­mat­kal­la tuli po­lii­si vas­taan ja py­säyt­ti. Luu­lin että lie­väs­tä yli­no­peues­ta huo­maut­ta­vat mut­ta pu­hal­lut­ti­vat­ki vain ja toi­vot­ti­vat hy­vää mat­kaa.

Su­van­nos­sa kai­voin aian toi­sel­le puo­lel­le ton­tin pää­hän tyn­ny­rin­ko­ko­sen mon­tun li­ka­ve­sil­le. Ja­nin kans alo­tet­tiin en­sin hal­ko­jen siir­to kuu­rin pääs­tä lii­te­riin ja sit­te ul­ko­sei­nä­maa­lien hin­kut­ta­mi­nen te­räs­har­jal­la, kaa­pi­mel­la ja hiek­ka­pa­pe­ril­la. REDACTEDn kans saa­tiin up­po­pump­pu pe­laa­maan ja tyh­jen­net­tiin mo­lem­pi kai­vo mont­tuun. Ai­van ei sy­vyys riit­tä­ny, vä­lis­sä piti oo­tel­la että pin­ta las­kee en­nen ku pum­pat­tiin li­sää, et­tei pas­ka­ve­si tul­veh­ti­nu laa­jem­mal­le alal­le. Ope­raa­tio hal­ko­pi­no tuli val­miik­si. Nyt voi kuu­rin pää­hän tehä uuet pi­not sitä mu­kaa ku vii­mi­nen pölk­ky­pi­no muut­tuu ha­loik­si.

Syn­ty­mä­päi­vä­naat­toil­lal­li­sek­si oli ka­la­mu­re­ke­keit­toa ja ti­ra­mi­sua, joi­en jäl­keen si­ma­hin pa­rin tun­nin päik­kä­reil­le vä­hän en­nen kym­men­tä. Puo­lil­ta­öin kä­vin vie­lä Man­tan kans pik­ku il­ta­len­kil­lä. Uni ei tul­lu en­nen ku jos­kus puo­li nel­jän jäl­keen, ku pääs­sä pyö­ri kaik­ki pi­ha­työ­pro­jek­tit ja hoi­ta­mat­to­mat pik­ku­hom­mat, joi­ta lo­pul­ta trel­lo­tin pois pus­ku­ri­muis­tis­ta sii­nä kol­men ai­koi­hin aa­mu­yös­tä.

1. 6. 2019

Ajoin aa­mu­yhek­säk­si Sa­vu­kos­kel­le ala­kou­lu­lais­ten ke­vät­juh­laan säes­tä­mään Su­vi­vir­ren. Au­di­to­rio vai­kut­ti ku­tis­tu­neen pie­nois­mal­lik­si sii­tä pe­lot­ta­van­juh­la­vas­ta ma­ti­nea­sa­lis­ta, jos­sa noin 20 vuot­ta sit­ten vii­mek­si esiin­nyin. Val­ko­nen Young Chang -ka­pak­kaflyy­ge­li oli vai­het­tu mus­taan Kawai­hin. Kol­me van­hem­paa tun­nis­tin: eläin­lää­kä­rin, Man­tan kas­vat­ta­jan ja äi­tin työ­ka­ve­rin. En­nen es­ka­ri­lais­ten esi­tys­tä li­va­hin ulos ja ylä­kou­lu­lais­ten juh­la­sa­liin kir­jas­to­ra­ken­nuk­sen puo­lel­le, mis­sä alko puo­lel­ta isom­pien ke­vät­kin­ke­rit. Säes­tin Su­vi­vir­ren, Gau­dea­mus Igi­tu­rin ka­hel­le yli­op­pi­laal­le ja lo­puk­si Kym­me­nen vir­ran maan. Tip­pa ja ihas­tus lins­sis­sä kuun­te­lin kii­tos­pu­heet ja hai­ta­rin­soi­tot, ja ajat­te­lin et­ten pär­jäis opet­ta­ja­na mi­ten­kään ku lii­kut­tui­sin vain koko ajan sii­tä mi­ten iha­nia tuom­mo­set ih­mi­sen­tai­met on. Tuli mie­leen REDACTEDn taan­noi­nen tei­ni­sym­pa­tia­vuo­da­tus Face­boo­kis­sa ja sa­mais­tuin sii­hen en­tis­tä pa­rem­min. Pa­luu­mat­kal­la py­sä­hyin kir­kos­sa valk­kaa­mas­sa ja ree­naa­mas­sa seu­raa­van päi­vän mes­sun vir­ret.

Su­van­nos­sa teh­tiin REDACTEDn kans koi­ran­hä­kin vii­mi­nen­ki sei­nä val­miik­si ja nos­tet­tiin sei­nät pys­tyyn. Man­tan tar­ha on nyt si­sus­ta­mis­ta, mai­se­moin­tia ja ko­hal­leen aset­ta­mis­ta vail­le val­mis. Ai niin ja paik­kaus­maa­laa­mis­ta, yhes­tä sei­näe­le­men­tis­tä puut­tuu vie­lä pu­nas­ta ja ke­hik­ko­pui­en päis­tä. Ko­keil­tiin myös li­ka­ve­si­kai­von tyh­jen­nys­tä up­po­pum­pul­la, mut­tei saa­tu pump­pua vie­lä toi­mi­maan.

Äiti kävi tuo­mas­sa kalk­ki­lan­no­te­pus­sin, ja sii­nä pi­hal­la raa­ta­tes­sam­me kärp­pä juok­si tar­hal­ta sau­nan kuis­til­le. Luul­tiin mo­lem­mat en­sin lai­hak­si ora­vak­si.

REDACTED teki ai­van us­ko­mat­to­man hy­vää ruo­kaa, jos­sa oli mm. val­ko­si­pu­liöl­jys­sä pais­tet­tu­ja mai­to­hors­mia. Ne on niin ku mi­ni­tan­ko­par­so­ja mut­ta kuu­lem­ma vain tä­hän ai­kaan vuo­jes­ta, isom­mik­si var­tut­tu­aan kit­ke­riä. Ka­tot­tiin lop­puun 45 vuot­ta -elo­ku­va (ei hääp­pö­nen) ja lä­het­tiin Man­te­ron kans len­kil­le. Har­ju­lan van­has­ta kaa­to­pai­kas­ta kai­vet­tiin esiin muu­ta­ma la­si­pul­lo ja tuo­tiin ko­koel­miin. Kok­kos­ni­van­tien en­sim­mäi­sen suo­ran lai­as­ta kar­kas nel­jä met­toa len­toon. Tie­kar­hu oli käy­ny, ja löy­sin kään­ty­nees­tä ro­pe­li­kos­ta mar­kan ko­li­kon.