17. 9. 2019

He­rä­sin 8.30 kel­loon. Ei­li­nen ur­hei­lu sel­väs­ti vai­kut­ti unen­tar­pee­seen, joka ei va­jaal­la ka­hek­sal­la tun­nil­la ai­van tyy’yttyny. Osal­lis­tuin kah­teen puo­len tun­nin pa­la­ve­riin, laittau’uin ja lä­het­tiin V:n kans Py­häl­le. Ait­ta­ku­rus­sa oli yhel­tä­tois­ta vih­ki­mi­nen, jo­hon meiät oli ta­hot­tu to­dis­ta­jik­si. REDACTED sai REDACTEDnsa sa­las­sa mo­lem­pien su­ku­lai­sil­ta. REDACTED vih­ka­si ja minä lau­loin Tun­tu­ri­tiel­lä. Jän­nit­ti niin pal­jon et­tei men­ny ku vält­tä­väs­ti. Palk­kiok­si tar­jo­si­vat lou­naan Naa­vas­sa, mis­sä V:n bon­gas ja kans tuli jut­te­le­maan sen lap­suu­en luok­ka­ka­ve­ri REDACTED, 25-vuo­ti­aan nä­kö­nen seit­te­män lap­sen äiti. Ku­tut­tiin se Su­van­nos­sa käy­mään en­nen ku läh­te­vät ta­ka­sin Enoon per­jan­tai­na. Lä­het­tiin suu­at­ta­maan nie­meen mis­sä V:lla oli yhel­tä neu­vo­la­lää­kä­ri. Sitä oo­tel­les­sa kä­vin REDACTEDn kans va­raa­mas­sa tu­le­vil­le isil­le il­ma­sen ham­mas­lää­kä­ri­käyn­nin. Soi­tin ta­ka­sin Koil­lis-La­pin musiik­kio­pis­ton nu­me­roon, jos­ta oli soi­tet­tu. REDACTED kysy kiin­nos­tais­ko pia­non­soi­ton­opet­ta­jan si­jai­suus Sal­las­sa! Kii­tin luot­ta­muk­ses­ta ja kieltäy’yin koh­te­li­aas­ti. REDACTED mi­nua oli kuu­lem­ma ehot­ta­nu.

7. 9. 2019

He­rät­tiin Cla­rio­nin 15. ker­rok­ses­sa ka­hek­sal­ta he­rä­tys­kel­lon soit­toon, ja lä­het­tiin ker­ros­ta ylem­mäs aa­musau­naan ja -uin­nil­le. Ker­ran­ki sai syyä ho­tel­li­aa­miai­sen il­man kii­ret­tä töi­hin tai len­nol­le tai mi­hin­kään. Puo­li ka­hel­ta­tois­ta oli saa­tu kamp­peet ka­saan ja lä­het­tiin Kaa­pe­li­teh­taal­le. Vie­tiin re­put ja nys­sä­kät en­sin Htc:lle jem­maan ja lui­ka­het­tiin ta­kao­ves­ta De­sign­mar­ket­tiin, jo­hon etuo­vel­la oli var­maan tois­ta­saan höl­möm­män ih­mi­sen jono. Tun­gok­sen ja tur­hak­keien kes­kel­lä py­syin hy­vän­tuu­li­se­na ku en ees yrit­tä­ny miet­tiä min­kään ta­va­ran et­ti­mis­tä tai os­ta­mis­ta, kat­te­lin vain kau­nii­ta ih­mi­siä. Tör­mät­tiin REDACTEDan ja REDACTEDen ja raa­tat­tiin tovi. Ihan joka kolk­kaa ei ehit­ty ko­lu­ta ku mi­nun piti läh­tiä Töö­löön tree­nei­hin puo­li ka­hek­si. REDACTED lau­lo iha­nas­ti ja nau­rat­ti ole­mal­la oma it­ten­sä ja vä­lis­sä joku muu. Osa­sin taas soit­taa­ki ihan ok. Hain V:n Oo­dis­ta en­ti­sen työ­ka­ve­rin­sa las­ten­kir­ja­julk­ka­reis­ta ja lä­het­tiin šop­pai­le­maan pa­ku­ri­pus­se­ja Si­nel­lis­tä, rin­ta­lii­ve­jä Fun­ky La­dys­ta (oli just eh­ti­ny men­nä kii­ni), ka­la­kas­ti­ket­ta ym. Vii-Voa­nis­ta ja se­ka­lai­sia ruo­ka­jut­tu­ja Hei­non tu­kus­ta. Jäl­kim­mäi­seen mat­kal­la tu­lin käy­neek­si 1. ker­ran Re­dis­sä. Ha­ka­nie­mes­sä tör­mät­tiin REDACTEDon ja hä­nen REDACTEDeen­sa. HH ei ollu van­hen­tu­nu n. 10 vuo­jes­sa yh­tään ja pu­he­ta­pa toi mie­leen REDACTEDn. Käy­tiin Kai­sa­nie­men Asian Buf­fe­tis­sa syö­mäs­sä niin ku (minä) aina Hel­sin­gis­sä ja sa­man met­rik­sen 2. aa­sia­lais­kan­tik­ses­sa kak­ku­kah­vil­la. V. oli vie­ny taas ka­mo­ja säi­ly­tyk­seen Stoc­kal­le, jos­ta haet­tiin ne ja tu­liai­set REDACTEDlle (kah­via, Goo­dion suklaa­ta ja olii­viöl­jyä). Men­tiin vie­lä Oo­diin ku­lut­ta­maan va­jaa tun­ti en­nen ju­nan lu­vat­tua läh­tö­ai­kaa. Se on kyl­lä mah­ta­va paik­ka! Ju­naa ei saa­neet liik­keel­le ja mat­kus­ta­jat pas­si­tet­tiin vie­rei­seen Rii­hi­mäel­le me­ne­vään noin puo­len tun­nin oo­tat­ta­mi­sen jäl­keen. Se jat­ko Tam­pe­reel­le, jos­sa vai­het­tiin IC:hen enää kym­me­ni­sen mi­nuut­tia myö­häs­sä.

V:n kans ei olla rii­el­ty koko reis­sul­la. Ehkä se jo vä­hi­tel­len us­koo että olen sen kans :)

6. 9. 2019

He­rät­tiin Tik­ku­ri­lan paik­keil­la, tul­tiin var­tin yli yhek­sän Hel­sin­kiin, vie­tiin kamp­peet Stoc­kan Herk­kuun säi­löön ja lä­het­tiin Kam­pis­ta 280:llä Es­poon Ike­aan. Ei os­tet­tu mi­tään, mut­ta kir­jo­tet­tiin ylös mitä ti­la­taan ko­tio myö­hem­min: vaa­te­kaap­pi (tark­ka ko­koon­pa­no riip­puu mi­tois­ta), kiin­teä vaah­to­muo­vi­pat­ja (ei puo­li­kiin­teä eikä jous­tin-), työ­tuo­li ja ko­ris­te­tyy­ny­jä.

Käy­tiin The Coc­kis­sa bu­fee­lou­naal­la jo­hon kuu­lu sa­man­lai­sia sa­laat­te­ja ja kas­vis­muh­ju­ja ku Sandron bruns­siin plus to­maat­ti­keit­to ja hy­vää kah­via mut­ta ei ti­ra­mi­sua niin ku V:n edel­li­sel­lä ker­ral­la sie­lä. Olin taas ker­ran rois­ki­nu sah­ra­mi­housu­jen se­pa­luk­seen jon­ku ras­va­tah­ran enkä ha­lun­nu men­nä niis­sä synt­tä­reil­le, jo­ten mars­sit­tiin Coc­kis­ta Kluu­vin Björ­kvis­tiin ja os­tet­tiin uuet. Ei uusia sah­ra­mi­housu­ja mut­ta uuet sa­man funk­tion fii­nit kau­pun­ki­housut maas­to- ja pu­vun­housu­jen vä­liin. V. kävi Lin­dexil­tä uuet suk­kik­set, mam­ma­mal­lia. Kirjau’uttiin si­sään Cla­rio­niin ja otet­tiin pik­ku vä­li­kuo­le­ma en­nen läh­töä juh­liin. V. nu­kah­ti­ki, minä šei­va­sin pit­käs­tä ai­kaa, REDACTED.

Ol­tiin toi­sek­si­vii­mi­set saa­pu­jat eikä on­nek­si enem­pää myö­häs­sä ku ol­tais muu­ten oo­ta­tet­tu mui­ta ka­te­tul­ta din­ne­ril­tä. Hoi­din mi­ni­keik­ka­ni alta pois heti 1. boo­li­la­sil­li­sen jäl­keen en­nen ku oli­sin jän­ni­tyk­ses­tä jä­nis­tä­ny koko hom­mas­ta. Muis­tin vä­lis­pii­kis­sä­ni yhtä vail­le kaik­ki ju­jut jot­ka olin sii­hen edel­li­syö­nä suun­ni­tel­lu enkä juu­ri­kaan se­koil­lu sa­nois­sa tai sä­ve­lis­sä. Kel­po Jan­ne! Tuli tosi haus­ka ja on­nel­lis­tut­ta­va ilta ys­tä­vien seu­ras­sa, enkä juo­nu it­tel­le­ni juu­ri tur­von­nei­ta ää­ni­huu­lia ja ek­stra­ren­tout­ta kum­mem­paa kra­pu­laa.

5. 9. 2019

He­rä­sin il­man kel­loa jo puo­li seit­te­mäl­tä ku oli niin mie­len­kiin­to­nen päi­vä tu­los­sa. Käy­tiin Man­tan kans pa­laut­ta­mas­sa REDACTEDn la­tu­ri Mat­ti­lan pos­ti­laa­tik­koon, an­noin sil­le ruu­an ja läm­mi­tin ei­lis­tä talk­ku­na­puu­roa itel­le­ni aa­mu­pa­lak­si. Tein pari tun­tia töi­tä en­nen ku lä­het­tiin koko kol­mi­kol­la nie­meen. M. vie­tiin säi­löön Leh­mi­kan­kaal­le sik­si ai­kaa ku V:n kans käy­tiin neu­vo­las­sa. Kuul­tiin Jy­kän sy­dä­nää­net 1. ker­taa, jon­kin­lai­sen doppler­ko­jeen vah­vis­ta­ma­na. Syke oli lauk­kaa­vat 144, jo­ta­kuin­ki kes­kel­lä nor­maa­lin ra­jo­ja (120–160). V:n he­mo­glo­bii­ni oli pi­ka­tes­tis­sä 105 ja tar­kem­mas­sa ve­ri­ko­kees­sa vain sata eli lii­an ma­ta­la. Rau­ta­table­teil­la toi­vot­ta­vas­ti kor­jau­tuu.

Haet­tiin Man­del­brot ja ajel­tiin Kuos­kuun, min­ne pik­ku koi­ra jäi vii­kon­lo­puk­si hoi­toon ja 1. ker­ran eron meis­tä puol­ta vuo­ro­kaut­ta pi­tem­mäk­si ajak­si. REDACTEDlta tul­leis­ta ku­vis­ta ja vies­teis­tä pää­tel­len on pär­jän­ny sie­lä oi­kein reip­paas­ti ai­na­ki en­sim­mäi­sen il­lan!

Ajel­tiin ta­ka­sin Su­van­toon, syö­tiin, sii­vot­tiin ja pa­kat­tiin, ja lä­het­tiin Ke­mi­jär­vel­le yö­ju­naan, jos­sa kir­jo­tan tätä. Huo­me­na on REDACTEDn 50-vuo­tis­bi­leet Munk­ki­nie­mes­sä ja lau­an­tai­na De­sign­mar­ket Kaa­pe­li­teh­taal­la. Ol­laan Cla­rio­nis­sa yötä ku kes­kus­tan Airbnb-pai­kat olis ollu suun­nil­leen sa­man­hin­ta­sia mut­ta il­man aa­miais­ta, sau­naa ja uima-al­las­ta.

4. 9. 2019

Net­ti oli men­ny yöl­lä kat­ki, mut­ta he­räs hen­kiin ku käyn­nis­tin rei­tit­ti­men uu­es­taan. Tein palk­ka­töi­tä puo­li nel­jään, sit­te me­nin ulos jat­ka­maan sa­je­ve­si­put­ken asen­nus­ta. Sain kaa­teen ko­hal­leen ja peit­te­lin put­ken mut­ten vie­lä mont­tua, jon­ka mei­naan täyt­tää en­sin ki­vil­lä ja vä­li­kat­taa pel­lil­lä. Sii­vo­sin kas­vi­maan ym­pä­ril­tä kaik­ki romp­peet kuu­riin ja sit­te keit­tiön. Sil­lä ai­kaa ku V. taas ker­ran huh­ki va­tu­kos­sa, ker­ke­sin vie­lä ree­na­ta kaa­me­aan vi­ree­seen va­jon­neel­la Rös­le­ril­lä Si­be­liuk­sen Kuut­ta ja Cho­pi­nin yhek­sät­tä, op. 28, ja lait­taa sau­nan läm­piä­mään.

3. 9. 2019

Töien jäl­keen syök­syt­tiin taas mum­mi­lan vat­tu- ja vii­ni­mar­ja­pen­sais­toi­hin. Mul­la alko jo vä­hän kyl­läs­tyt­tä­mään ja kek­sin läh­tiä­ki äi­tin ja Man­tan kans Kei­no­lam­mil­le ko­ke­maan ka­tis­kat. Toi­ses­sa oli muu­ta­ma syö­tä­vän ko­ko­nen ah­ven; se jos­sa ei ollu siir­ret­tiin sa­man­lai­seen kais­lik­ko­paik­kaan kes­kem­mäs lam­pia.

REDACTED oli tuo­nu päi­väl­lä kot­ti­kär­ryl­li­sen kom­pos­tia pi­hal­le. Ku tul­tiin ka­las­ta ja mar­ja­pus­kis­ta, jois­sa V. siis oli kär­si­väl­li­ses­ti kyk­ki­ny noin puo­li­tois­ta tun­tia pi­tem­pään ku minä, käy­tiin kon­tal­lem­me omien, heik­ko­sa­tos­ten mus­ta­he­ruk­kais­tu­tus­tem­me juu­reen. Kit­ket­tiin niit­ten ym­pä­ril­tä rik­ka­kas­vit, ha­rat­tiin maan pin­ta rik­ki, kat­kot­tiin enim­mät kuol­leet ok­sat puu­tar­ha­sak­sil­la ja la­pioi­tiin REDACTEDn kom­pos­ti pen­sai­en ty­vil­le pak­suk­si ker­rok­sek­si. Man­ta­han tie­ten­ki tou­hot­ti mu­ka­na koko ajan ja löys lan­not­tees­ta itel­leen mo­nen­lais­ta il­ta­sär­vin­tä mais­sin­ka­rois­ta ka­nan­mu­nan­kuo­riin. Me pais­tet­tiin äi­tin fi­leoi­mat Kei­no­lam­men ah­ve­net pan­nul­la ja syö­tiin läm­mi­tet­ty­jen, ite teh­ty­jen lei­pien pääl­lä.

2. 9. 2019

Tein yhen aa­miais­py­sä­hyk­sen tak­tii­kal­la te­hok­kaan työ­päi­vän vart­tia vail­le yhek­säs­tä kah­teen. Syö­tiin V:n te­ke­mää kar­ria lou­naak­si ja sou­et­tiin Ala­saa­riin ke­rää­mään vat­tu­ja ja puo­lu­koi­ta. Näh­tiin men­nes­sä joku iso pe­to­lin­tu, luul­ta­vas­ti ka­la­sääs­ki, jota joku pie­nem­pi lin­tu, ehkä lok­ki, en­sin yrit­ti kar­kot­taa ja sit­ten kaar­rel­la kar­kuun. Saa­res­sa oli täy­del­li­nen ke­ruusää: au­rin­kois­ta mut­ta ei lii­an kuu­ma, kos­ka niin tuu­lis­ta et­tei ötö­kän ötök­kää. Poi­mit­tiin lo­pul­ta vain sii­tä en­sim­mäi­ses­tä saa­res­ta, jo­hon ko­keek­si rantau’uttiin, ku REDACTED soit­ti että tul­la mum­mi­lan pen­sais­ta­ki ke­rää­mään en­nen ku va­ri­se­vat maa­han ja ras­taat syö. Käy­tiin vä­li­pa­lal­la ko­to­na ja vai­het­tiin siis paik­kaa, suun­nil­leen yhtä hy­vään mut­ta hel­pom­man mat­kan pääs­sä ole­vaan, jos­sa Man­tal­le­ki oli seu­raa Hil­las­ta. Polt­tiai­set hä­tyyt­ti lo­pet­ta­maan puo­li ka­hek­san mais­sa.

1. 9. 2019

Enpä muis­ta mil­lon olen vii­mek­si soit­ta­nu niin päin per­set­tä ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa ku tä­nään. Mut­ta niin kau­an sii­tä var­maan on, et­ten vie­lä sil­lon suh­tau­tu­nu yhtä lep­po­sas­ti mo­kai­luu­ni ku nyt. Yks­kään vir­si ei kui­ten­kaan men­ny poik­ki, ja lau­lu kul­ki ihan koh­ta­lai­ses­ti. Yks kuk­ko tuli, ja lop­pu­vir­ren alo­tin vää­rän sä­keis­tön sa­noil­la. REDACTED oli sun­tio­ta tuu­raa­mas­sa ja väit­ti et­tei ollu huo­man­nu mi­tään, vaan eipä sama mies vii­me tal­ve­na erot­ta­nu sy­na­saun­dia­kaan oi­keit­ten ur­ku­jen ää­nes­tä.

Ka­ta­lo­nian Ylen ää­ni­mies REDACTED pii­pah­ti kah­vil­la. Oli mat­kal­la Barce­lo­nas­ta Nuor­ga­miin ja ta­ka­sin pa­ket­ti­au­tol­la Txis­pa-bor­dercol­lien­sa kans. Oli­pa sii­nä pal­jon sa­maa ku Man­tas­sa! En enää ih­met­te­le yh­tään, että moni luu­lee Man­da­ryy­niä B-col­liek­si. Saa­tiin he­pul­ta kii­tok­sek­si vie­raan­va­rai­suu­es­ta kol­me pul­loa: yks sai­so­nia, yks ipaa ja yks ora­tuo­mi­li­köö­riä, kaik­ki sen ite te­ke­miä! Otin yh­teys­tii­ot ylös ja lu­pa­sin ker­toil­la mi­ten mais­tuu, jah­ka tu­lee so­pi­va ti­lai­suus ava­ta.

REDACTEDki tuli sa­man kah­vi­pan­nul­li­sen lo­puil­le jus­tiin ku em. pa­rit­sa oli lä­hös­sä jat­ka­maan mat­kaa. Tu­lin ky­sy­neek­si ja var­maan en­sim­mäi­sen ker­ran iki­nä kuul­leek­si, mitä se on teh­ny työk­seen. (Äiti kyl­lä epäi­li ker­to­mus­ta myö­hem­min, sano et­tei REDACTED hä­nen tie­toon­sa iki­nä mis­sään töis­sä käy­ny, ra­veis­sa vain.) Sain pari hy­vää ku­vaa REDACTEDsta skan­nat­ta­vak­si ja pari huo­nom­paa jois­ta­ki vii­nan­huu­rusis­ta vii­na­kau­pan ava­jai­sis­ta Haa­pa­ran­nal­la tai Tor­nios­sa. REDACTED oli ollu Leh­ti­kan­kaal­la yötä, oli mat­kal­la Ses­ka­rös­tä REDACTEDn tykö Ket­tu­laan.

Kes­ti­tys­ten jäl­keen pai­nut­tiin REDACTEDn mus­ta­vii­ni­mar­ja­pen­sai­siin pa­rik­si tun­nik­si. REDACTED ke­räs meil­le kans, ja saa­tiin yh­teen­sä vii­ti­sen­tois­ta lit­raa äm­pä­rei­hin. Suu­rin osa pu­his­tet­tiin, pus­si­tet­tiin ja pa­kas­tet­tiin; pie­nen sat­sin V. keit­ti lap­pa­puu­rok­si, jota sau­nan jäl­keen syö­tiin koo­kos­las­tu­jen ja kau­ra­mai­on kans il­ta­pa­lak­si. Ei­li­set haa­pa­rous­kut V. ryöp­päs ja pa­kas­ti, ja lo­put ei­li­sis­tä va­tuis­ta­ki löys pus­sei­hin ja pak­ka­seen. Ei tule meil­le ke­ri­puk­ki ens tal­ve­na!

Scoliopteryx libatrix

Liuskayökkönen (Scoliopteryx libatrix)

Suo­men luon­non päi­vä­nä suh­tau­duin Suo­men luon­toon re­surs­si­na ja köyh­dy­tin sitä mää­rä­tie­toi­ses­ti sie­nis­tä, ka­lois­ta ja mar­jois­ta. Tä­män lius­kayök­kö­sen­kin hä­tis­tin sää­li­mät­tä vat­tu­pen­saas­ta ime­mäs­tä li­kai­sel­la kär­säl­lään ih­mi­sen pa­kas­ti­meen tar­koi­tet­tua ju­ma­lan­vil­jaa!