Todennäköisin sana

Voi­daan tut­kia myös eri ään­tei­den esiin­ty­mis­to­den­nä­köi­syyt­tä eri ym­pä­ris­töis­sä. Esi­mer­kik­si suo­mes­sa k on kaik­kein ylei­sin sa­na­nal­kui­nen ään­ne […]. Edel­leen voi­daan tut­kia myös ns. seu­raan­to­ja eli sitä, mil­lä to­den­nä­köi­syy­del­lä tiet­tyä ään­net­tä seu­raa jo­kin toi­nen tiet­ty ään­ne. Esi­mer­kik­si suo­mes­sa sa­na­nal­kui­sen k:n jäl­jes­sä seu­raa useim­mi­ten a, tä­män jäl­jes­sä tu­lee to­den­nä­köi­sim­min n ja tätä seu­raa enim­mäk­seen i. Näin voi­tai­siin sa­noa, että ’suo­men to­den­nä­köi­sin sana’ on kani.

Kai­sa Häk­ki­nen: Kie­li­tie­teen pe­rus­teet (1994). Suo­ma­lai­sen Kir­jal­li­suu­den Seu­ra, Tie­to­li­pas 133.

Pakistan–Luxemburg

Jat­ka ar­tik­ke­liin Pakistan–Luxemburg

läh­tö­maa # koh­de­maa
KOSOVO 59 ALBANIA, ALGERIA, ANTIGUA JA BARBUDA, ARGENTIINA, ARMENIA, AZERBAIDŽAN, BAHAMA, BAHRAIN, BELGIA, BELIZE, BENIN, BHUTAN, BRUNEI, BULGARIA, BURUNDI, CHILE, EGYPTI, ERITREA, FIDŽI, FILIPPIINIT, GAMBIA, GHANA, GRENADA, GUATEMALA, GUINEA, GUYANA, HAITI, INTIA, IRAN, IRLANTI, ITALIA, JAPANI, JEMEN, LIBERIA, LIBYA, LIETTUA, LUXEMBURG, MALAWI, MALI, MALTA, MAURITANIA, MYANMAR, NAMIBIA, NAURU, NEPAL, NICARAGUA, NIGER, NIGERIA, PALAU, PANAMA, PARAGUAY, PERU, QATAR, RUANDA, THAIMAA, TŠAD, UGANDA, URUGUAY, ZIMBABWE

Suvusto julki

Su­ku­tut­ki­muk­se­ni muut­ti­vat ei­len uu­teen ko­tiin. Kol­mes­sa eri osoit­tees­sa mel­kein kym­me­nen vuot­ta pal­vel­lut, sa­na­leik­ki­säs­ti jos koh­ta aa­vis­tuk­sen it­se­riit­toi­ses­ti mui­noin ni­meä­mä­ni Su­ku­jan­ne jäi his­to­ri­aan, kun vii­mein sain muil­le­kin ama­töö­ri­hut­ki­joil­le tar­koi­te­tun su­ku­jul­kai­sua­lus­ta­ni jul­ki. Van­han si­vus­ton vii­des­tä itä­lap­pi­lais­su­vus­ta ver­soi sa­mal­la kym­me­nen uut­ta!

5. 3. 2014

Kuusi vuot­ta ja päi­vä on sii­tä tiis­tais­ta, kun Kaa­mok­sen tree­nien jäl­keen is­tut­tiin REDACTEDn kans Tee­ren­pe­lis­sä. Yh­des­sä elet­ty aika ei ole in­ves­toin­ti, ja vuo­si­päi­vis­tä tu­lee vuo­si vuo­del­ta vain su­rul­li­sem­pi olo. Vii­me yön REDACTEDunes­sa ol­tiin D-per­heel­lä Tuo­mio­kir­kon par­vel­la mes­sua­vus­tuk­ses­sa. Ole­tin ole­va­ni il­maa, mut­ta REDACTED tu­li­kin luo. ”Tar­vii­ko joku vir­si­kir­jaa?” ”Mää voi­sin ot­taa.” Jään aina nau­tis­ke­le­maan nois­ta koh­tauk­sis­ta kun­nes he­rään, eikä ta­ri­na iki­nä ete­ne. REDACTED ja REDACTED hää­lyi­vät täs­sä­kin jon­kin­lai­sen esi­lii­nan tai liit­to­lai­sen roo­lis­sa taus­tal­la. Yri­tän kir­joit­taa REDACTEDlle kir­jet­tä, tar­jo­ta pää­tä­ni va­dil­la. Sain sen hy­vään al­kuun, mut­ten vie­lä tie­dä mi­ten se lop­puu. Ret­riit­ti­ni on suun­ni­tel­lun kes­ton­sa puo­les­sa­vä­lis­sä.

2. 3. 2014

Su­per­san­ka­ri­vii­kon­lop­pu ta­ka­na. Osa­sin os­taa tar­peek­si ruo­kaa lau­an­tai­na, mikä tääl­lä oli­si sun­nun­tai­sin syn­tiä, pre­pai­din Lid­lis­tä (to­sin huo­ma­tak­se­ni vas­ta käm­pil­lä, että sen ak­ti­voin­tiin vaa­di­taan sak­sa­lai­nen pank­ki­ti­li) ja kai­ken­lais­ta til­pe­höö­riä pan­nu-kat­ti­las­ta pat­te­rei­hin, pyy­kä­tä ko­li­koil­la käy­väl­lä ko­neel­la kel­la­ris­sa ja ru­pa­tel­la REDACTEDn kans­sa kah­des­ti naa­ma­tus­ten nii­tä näi­tä ai­heut­ta­mat­ta ah­dis­tus­ta kum­mal­le­kaan. Tein mo­lem­pi­na päi­vi­nä kak­si puo­li­tun­tis­ta tree­niä ei­li­sen puis­to­kä­ve­lyn pääl­le, söin mo­ni­puo­li­ses­ti ja rii­pai­sin vii­si sent­ti­lit­raa pu­na­vii­niä il­las­sa, ajoin muna- ja par­ta­kar­vat ja kä­vin kuu­mas­sa kyl­vys­sä. Ja vaik­ka suun­nit­te­lin et­ten ehkä tänä vii­kon­lop­pu­na kos­ki­si Lin­na­loi­hin, tu­lin ei­len puh­taak­si­kir­joit­ta­neek­si ko­ko­nai­sen pii­sin ja tä­nään pa­ran­nel­leek­si tois­ta­kym­men­tä van­haa. Kel­po Jan­ne! 🌷

24. 2. 2014

Näin taas REDACTEDstä unta. Kaik­kien ai­ko­jen kuo­ro­mat­kas­ta, jol­le olin ju­nail­lut it­se­ni sa­laa, jot­tei REDACTED oli­si jää­nyt sil­tä ta­kia­ni pois. No, oli­han siel­lä len­to­ken­täl­lä mui­ta­kin, REDACTEDsta läh­tien. Olin pyö­rä­tuo­lis­sa, to­del­lis­ta hauik­sek­kaam­pi ja skarp­pi­na sa­nois­sa­ni niin kuin lop­pue­lä­mä­ni oli­si niis­tä kiin­ni. Pää­sin­kin lo­pul­ta sa­no­maan sil­le jo­tain, joka su­lat­ti esiin hy­myn ja kat­se­kon­tak­tin, jon­ka ai­kaan­saa­maan hy­vä­no­lon­tun­tee­seen he­rä­sin. REDACTED

19. 2. 2014

Sa­noin REDACTEDlle en­nen tän­ne läh­töä, että jos ei täs­tä ir­tio­tos­ta ole apua, ko­kei­len seu­raa­vak­si te­ra­pi­aa. Juu­ri täl­lä het­kel­lä, toi­sin kuin usein, se ei tun­nu pääl­le­lii­ma­tul­ta, tu­hoon­tuo­mi­tul­ta, mui­den mie­lik­si lä­pi­käy­tä­väl­tä vaih­toeh­dol­ta, kun ajat­te­len sen yh­dek­si tu­ki­kei­nok­si mo­nis­ta sa­man­ai­kai­sis­ta enkä ai­noak­si ol­jen­kor­rek­si. Toi­nen mo­nis­ta on lii­kun­ta, jon­ka puut­teel­la olen vii­me ajat lai­min­lyö­nyt pää­tä­ni. Kaik­ki sa­lit joi­hin olen kurk­ki­nut vain ovat työn­tä­neet luo­taan, toi­set yk­si­puo­li­suu­del­laan, osa eksklusii­vi­suu­del­laan. No­lot­taa et­ten ole vie­lä aloit­ta­nut­kaan REDACTEDn laa­ti­maa oh­jel­maa: toi­saal­ta Ber­lii­nin-jäl­kei­set lonk­ka­ki­vut ovat saa­neet epäi­le­mään koko MM-haa­veen mie­lek­kyyt­tä. Ja jos sen kuop­paan, vit­tua­ko var­ten enää tree­na­ta? Ehkä juu­ri sitä.

18. 2. 2014

Aja­tuk­se­ni kuin per­ho­set hul­lut lamp­pua lois­ta­vaa kier­te­le­vät, kun yö on tul­lut, ra­taa it­se­ään tois­ta­vaa. On aja­tuk­sia jot­ka raa­te­le­vat ja toi­sia, jois­ta saan het­kek­si toi­voa. Re­pi­vis­tä useim­min tois­tuu se, että jä­tän REDACTEDn. Se mitä se te­kee REDACTEDlle ja mi­ten huo­nos­ti sii­tä it­se­kin sel­viäi­sin. Toi­nen yhtä häi­jy mut­ta vie­lä jo­ten ku­ten epä­to­den­nä­köi­sem­pä­nä tor­jut­ta­vis­sa on, että REDACTEDllä on jo ol­lut mui­ta mie­hiä. Toi­voa saan jos­kus sii­tä, että voi­sin Suo­meen pa­laa­mi­sen si­jaan ka­do­ta maa­il­mal­le. Sii­hen mu­ka­na on kaik­ki tar­peel­li­nen ja lii­kaa­kin. Ko­luai­sin kaik­ki äffän Eu­roo­pan-kont­to­rit ja surf­fai­sin Airbnb:stä toi­seen — täl­lai­nen tem­paus tus­kin ai­na­kaan pa­ran­tai­si ny­kyi­siä eh­to­ja­ni. Toi­sen­kin kan­gas­tuk­se­ni hei­koin koh­ta on, että se edel­lyt­täi­si en­sin em. raa­te­lua. Ja et­tei se­kään, sen jäl­keen­kään, oli­si pel­käs­tä omas­ta ha­lus­ta kiin­ni. Mut­ta aut­toi se tä­nään­kin het­ken, vä­lit­ti ai­nei­ta.