Todennäköisin sana

Voi­daan tut­kia myös eri ään­tei­den esiin­ty­mis­to­den­nä­köi­syyt­tä eri ym­pä­ris­töis­sä. Esi­mer­kik­si suo­mes­sa k on kaik­kein ylei­sin sa­na­nal­kui­nen ään­ne […]. Edel­leen voi­daan tut­kia myös ns. seu­raan­to­ja eli sitä, mil­lä to­den­nä­köi­syy­del­lä tiet­tyä ään­net­tä seu­raa jo­kin toi­nen tiet­ty ään­ne. Esi­mer­kik­si suo­mes­sa sa­na­nal­kui­sen k:n jäl­jes­sä seu­raa useim­mi­ten a, tä­män jäl­jes­sä tu­lee to­den­nä­köi­sim­min n ja tätä seu­raa enim­mäk­seen i. Näin voi­tai­siin sa­noa, että ’suo­men to­den­nä­köi­sin sana’ on kani.

Kai­sa Häk­ki­nen: Kie­li­tie­teen pe­rus­teet (1994). Suo­ma­lai­sen Kir­jal­li­suu­den Seu­ra, Tie­to­li­pas 133.

Pakistan–Luxemburg

Jat­ka ar­tik­ke­liin Pakistan–Luxemburg

läh­tö­maa # koh­de­maa
KOSOVO 59 ALBANIA, ALGERIA, ANTIGUA JA BARBUDA, ARGENTIINA, ARMENIA, AZERBAIDŽAN, BAHAMA, BAHRAIN, BELGIA, BELIZE, BENIN, BHUTAN, BRUNEI, BULGARIA, BURUNDI, CHILE, EGYPTI, ERITREA, FIDŽI, FILIPPIINIT, GAMBIA, GHANA, GRENADA, GUATEMALA, GUINEA, GUYANA, HAITI, INTIA, IRAN, IRLANTI, ITALIA, JAPANI, JEMEN, LIBERIA, LIBYA, LIETTUA, LUXEMBURG, MALAWI, MALI, MALTA, MAURITANIA, MYANMAR, NAMIBIA, NAURU, NEPAL, NICARAGUA, NIGER, NIGERIA, PALAU, PANAMA, PARAGUAY, PERU, QATAR, RUANDA, THAIMAA, TŠAD, UGANDA, URUGUAY, ZIMBABWE

Suvusto julki

Su­ku­tut­ki­muk­se­ni muut­ti­vat ei­len uu­teen ko­tiin. Kol­mes­sa eri osoit­tees­sa mel­kein kym­me­nen vuot­ta pal­vel­lut, sa­na­leik­ki­säs­ti jos koh­ta aa­vis­tuk­sen it­se­riit­toi­ses­ti mui­noin ni­meä­mä­ni Su­ku­jan­ne jäi his­to­ri­aan, kun vii­mein sain muil­le­kin ama­töö­ri­hut­ki­joil­le tar­koi­te­tun su­ku­jul­kai­sua­lus­ta­ni jul­ki. Van­han si­vus­ton vii­des­tä itä­lap­pi­lais­su­vus­ta ver­soi sa­mal­la kym­me­nen uutta!

Aikaa sitten

Jos­kus öi­sin minä mie­tin jo muuta,
ai­van kuin en edes muis­tais sua enää.
Ehkä jo­na­kin aa­mu­na sel­ke­nee sää,
ja kun he­rään on muis­to­si poissa.

Jos voi­sin minä toi­pui­sin kyllä,
si­nun ot­tees­tas va­paa jo oisin.
Jos vain voi­sin minä eläi­sin toisin
ja sa­noi­sin pääs­see­ni si­nus­ta jo ai­kaa sitten. 

(Edu Ket­tu­nen: Ai­kaa sit­ten)