Muuttaako ihminen, ja mihin suuntaan?

Jo pitkään jatku­neessa tila­päi­sessä mielen­häi­riössä menin irti­sa­no­maan vuokra­so­pi­muk­seni. Häätö­päivä on ensi kuun viimeinen, mutta kantanen tavarat karta­nolle jo paljon ennen sitä. Ei niin­kään pääl­lek­käi­syyk­sien kuin turhuuk­sien karsi­mi­seksi luvassa on myös irtai­miston reali­sointia, joten kannattaa pitää silmät auki hyvien tarjousten varalta. Lähim­pänä lähtöä lienee kirjoi­tus­pöy­täni.

Uusi kuosi, uudet kuteet

Jos ei kerran sisältöä synny, ruka­taan muotoa. Keikarin uudet vaat­teet ovat tietenkin peräisin OSWD:stä ja valp­paimmat tunnis­ta­nevat templaatin tutuksi mummilan etusi­vulta. Arkiston kätköistä löytyy vielä tätä kirjoit­taes­sani vanhaa kökkö­font­tista ilmettä, mutta uudis­tusten tuulet lakais­sevat pian siel­läkin. Kaik­kien link­kien toimi­vuutta en ole tarkis­tanut, joten en ota vastuuta siitä, minne niitä klikaten joutuu.

P.S. Monta tuntia kului tänään tuki­hen­kilön kanssa etsien ja korjaten IE:n paljas­tamia koodin heik­kouksia, joiden suhteen FF ei ollut niin ronkeli, mutta onpahan nyt sitten viimeisen päälle validia koodia.

Sana viikonvaihteeksi

Kun syön, minulla on oltava luke­mista. Kirjai­li­ja­ni­mistä ylivoi­maisia suosik­ke­jani ovat pitkään olleet herrat Guin­ness ja Disney, mutta viime aikoina olen löytänyt uudel­leen myös koti­maisen klas­sikon, Facta 2001 -tieto­sa­na­kir­ja­sarjan. Juonel­taan varsin pouk­koi­levan teoksen anti on sen kiin­nos­ta­vissa henki­lö­hah­moissa:

Kiho­vauh­konen, suom. taruo­lento, joka esiintyy mm. maail­man­lopun ennus­ta­jana.

Kiho­vauh­konen! Onko nauret­ta­vampaa taruo­lentoa keksitty? Tuohan on kuin suoraan Elimäen tarkoi­tuk­sesta. Kyllä oikean taruo­lennon kuuluisi olla edes vähän pelot­tava tai omata maagisia voimia, eikä vain pööpöillä ennus­ta­massa maail­man­loppua. Minkä lainen!

Boston Beans

Boston Beans Laulu­yhtye Ändin bändi, kvar­tetti, jonka joku saattaa muistaa myös työni­mellä Neljä vyöruusua, Tähteen­lento tai Reskont­ra­punkti, on viimein saanut viral­lisen, lopul­lisen kutsu­ma­ni­mensä. Tuoma­riston mielestä kilpailu oli tällä kertaa poik­keuk­sel­lisen kova­ta­soinen ja valinta äärim­mäisen vaikea, joskin lopulta yksi­mie­linen. Nimi poimit­tiin vanhaan, hyväksi havait­tuun tapaan reper­tu­aa­rimme lyrii­koista ja oli monista lennok­kaista ehdo­tuk­sista lopulta se kaik­kein ensim­mäinen.

Tuli koe

Selvisin eili­sestä LM:n väli­ko­keesta paremmin kuin pelkäsin. Kaksi ensim­mäistä tehtävää osasin ehkä täydel­li­sesti ja kolman­nes­takin puolet. Neljän­teen tehtä­vään söhersin täyttä paskaa, mutta vain koska joku homo oli kiel­tänyt tauluk­ko­kirjan ja siihen lyijy­ky­nällä tehdyt tarpeel­liset lisäykset. DI:n ensim­mäi­sestä väli­ko­keesta rohmusin 13/24 pistettä, jolla määrällä toises­takin olen heit­tä­mällä läpi.