Muuttaako ihminen, ja mihin suuntaan?

Jo pit­kään jat­ku­nees­sa ti­la­päi­ses­sä mie­len­häi­riös­sä me­nin ir­ti­sa­no­maan vuo­kra­so­pi­muk­se­ni. Hää­tö­päi­vä on ensi kuun vii­mei­nen, mut­ta kan­ta­nen ta­va­rat kar­ta­nol­le jo pal­jon en­nen sitä. Ei niin­kään pääl­lek­käi­syyk­sien kuin tur­huuk­sien kar­si­mi­sek­si lu­vas­sa on myös ir­tai­mis­ton rea­li­soin­tia, jo­ten kan­nat­taa pi­tää sil­mät auki hy­vien tar­jous­ten va­ral­ta. Lä­him­pä­nä läh­töä lie­nee kir­joi­tus­pöy­tä­ni.

Uusi kuosi, uudet kuteet

Jos ei ker­ran si­säl­töä syn­ny, ru­ka­taan muo­toa. Kei­ka­rin uu­det vaat­teet ovat tie­ten­kin pe­räi­sin OSWD:stä ja valp­paim­mat tun­nis­ta­ne­vat templaa­tin tu­tuk­si mum­mi­lan etusi­vul­ta. Ar­kis­ton kät­köis­tä löy­tyy vie­lä tätä kir­joit­taes­sa­ni van­haa kök­kö­font­tis­ta il­met­tä, mut­ta uu­dis­tus­ten tuu­let la­kais­se­vat pian siel­lä­kin. Kaik­kien link­kien toi­mi­vuut­ta en ole tar­kis­ta­nut, jo­ten en ota vas­tuu­ta sii­tä, min­ne nii­tä kli­ka­ten joutuu.

P.S. Mon­ta tun­tia ku­lui tä­nään tu­ki­hen­ki­lön kans­sa et­sien ja kor­ja­ten IE:n pal­jas­ta­mia koo­din heik­kouk­sia, joi­den suh­teen FF ei ol­lut niin ron­ke­li, mut­ta on­pa­han nyt sit­ten vii­mei­sen pääl­le va­li­dia koo­dia.

Sana viikonvaihteeksi

Kun syön, mi­nul­la on ol­ta­va lu­ke­mis­ta. Kir­jai­li­ja­ni­mis­tä yli­voi­mai­sia suo­sik­ke­ja­ni ovat pit­kään ol­leet her­rat Guin­ness ja Dis­ney, mut­ta vii­me ai­koi­na olen löy­tä­nyt uu­del­leen myös ko­ti­mai­sen klas­si­kon, Fac­ta 2001 -tie­to­sa­na­kir­ja­sar­jan. Juo­nel­taan var­sin pouk­koi­le­van teok­sen anti on sen kiin­nos­ta­vis­sa henkilöhahmoissa:

Ki­ho­vauh­ko­nen, suom. ta­ruo­len­to, joka esiin­tyy mm. maa­il­man­lo­pun ennustajana.

Ki­ho­vauh­ko­nen! Onko nau­ret­ta­vam­paa ta­ruo­len­toa kek­sit­ty? Tuo­han on kuin suo­raan Eli­mäen tar­koi­tuk­ses­ta. Kyl­lä oi­kean ta­ruo­len­non kuu­lui­si olla edes vä­hän pe­lot­ta­va tai oma­ta maa­gi­sia voi­mia, eikä vain pöö­pöil­lä en­nus­ta­mas­sa maa­il­man­lop­pua. Min­kä lainen!

Boston Beans

Boston Beans Lau­lu­yh­tye Än­din bän­di, kvar­tet­ti, jon­ka joku saat­taa muis­taa myös työ­ni­mel­lä Nel­jä vyö­ruusua, Täh­teen­len­to tai Res­kont­ra­punk­ti, on vii­mein saa­nut vi­ral­li­sen, lo­pul­li­sen kut­su­ma­ni­men­sä. Tuo­ma­ris­ton mie­les­tä kil­pai­lu oli täl­lä ker­taa poik­keuk­sel­li­sen ko­va­ta­soi­nen ja va­lin­ta ää­rim­mäi­sen vai­kea, jos­kin lo­pul­ta yk­si­mie­li­nen. Nimi poi­mit­tiin van­haan, hy­väk­si ha­vait­tuun ta­paan re­per­tu­aa­rim­me ly­rii­kois­ta ja oli mo­nis­ta len­nok­kais­ta eh­do­tuk­sis­ta lo­pul­ta se kaik­kein ensimmäinen.

Tuli koe

Sel­vi­sin ei­li­ses­tä LM:n vä­li­ko­kees­ta pa­rem­min kuin pel­kä­sin. Kak­si en­sim­mäis­tä teh­tä­vää osa­sin ehkä täy­del­li­ses­ti ja kol­man­nes­ta­kin puo­let. Nel­jän­teen teh­tä­vään sö­her­sin täyt­tä pas­kaa, mut­ta vain kos­ka joku homo oli kiel­tä­nyt tau­luk­ko­kir­jan ja sii­hen lyi­jy­ky­näl­lä teh­dyt tar­peel­li­set li­säyk­set. DI:n en­sim­mäi­ses­tä vä­li­ko­kees­ta roh­musin 13/​24 pis­tet­tä, jol­la mää­räl­lä toi­ses­ta­kin olen heit­tä­mäl­lä läpi.