19. 3. 2016

Tä­nään tuli täy­teen kol­me vuot­ta sii­tä, kun aloi­tin työt F-Secu­rel­la. REDACTED täyt­tää huo­men­na 36. Me­nen aa­mul­la REDACTEDlle muut­toa­vuk­si, läh­te­vät REDACTEDnsa ja REDACTEDnsa kans Por­voo­seen. Ve­din is­kut­ree­nit il­man seu­raa, ja­lat ai­van puh­ki sii­tä ja pyö­räi­lys­tä.

Suomen kielen palindromisanat

Kie­li­toi­mis­ton sa­na­kir­jan no­mi­neis­ta ovat yk­si­kön no­mi­na­tii­vis­sa pa­lindro­me­ja eli mo­lem­min päin sa­mo­ja

Candida albicans
Sam­mas on Can­di­da al­bicans ‑hii­va­sie­nen ai­heut­ta­ma, tart­tu­va suun li­ma­kal­vo­jen tu­leh­dus. 📷 Ja­mes Heil­man
 • aja­ja,
 • ajat­ta­ja,
 • akka,
 • ala,
 • ele,
 • enne,
 • imaa­mi,
 • olo,
 • otto,
 • pop,
 • sa­das,
 • sam­mas,
 • suu­ruus,
 • sy­lys,
 • sy­ty­tys,
 • Gobio gobio
  Tö­röt kuu­lu­vat sär­ki­ka­lo­jen (Cypri­ni­dae) hei­moon.
 • syöp­pöys,
 • utu,
 • yty,
 • ämmä ja
 • ässä,

mo­ni­kon no­mi­na­tii­vis­sa

 • tai­ka,
 • tak­ka,
 • tal­la,
 • tam­ma,
 • Echo Valley
  Echo Val­leyn (1954–2011) tosi isot tis­sit. 📷 Glenn Francis
 • tapa,
 • tar­ra,
 • tee,
 • tii,
 • tii­pii,
 • tii­vis,
 • tik­ki,
 • tili,
 • til­li,
 • tip­pi,
 • tir­ri,
 • tis­si,
 • tol­lo,
 • toto,
 • tou­ko,
 • tuk­ku,
 • tun­tu,
 • tur­ku,
 • tus­su,
 • tut­tu,
 • tyk­ky,
 • tyly,
 • tä­ry­jy­rä,
 • tönö ja
 • törö

sekä ver­beis­tä A-in­fi­ni­tii­vin pe­rus­muo­dos­sa au­tioi­tua.

6. 1. 2016

Töis­sä ve­te­leh­din, mut­ta kah­vin voi­mal­la pi­ris­tyin il­ta­päi­vän ta­paa­mi­seen Pu­heen pa­lon REDACTEDn ja REDACTEDn kans­sa. Vir­taa riit­ti koko il­lak­si, kah­vin vai­ku­tuk­sen lo­put­tua REDACTEDn odo­tuk­ses­ta ja REDACTEDn jäl­keen Suo­men U20-maa­il­man­mes­ta­­ruu­des­ta.

5. 1. 2016

Lau­lan kes­ki­viik­ko­na Fauré­ta Uto­pian kei­kal­la Munk­ki­nie­men kir­kos­sa. Tä­nään tree­neis­sä olin muu­ta­min pai­koin jopa osaa­vi­na­ni muo­dos­taa ään­tä ja teh­dä sil­lä le­ga­toa. Töi­hin pa­la­sin aa­mul­la kah­den vii­kon lo­mal­ta. REDACTED. Aion ve­ny­tel­lä tam­mi­kuus­sa joka päi­vä. Sii­nä ka­len­te­ris­sa nyt on vie­lä maa­nan­tai, jo­ten nyt ma­tol­le.

3. 1. 2016

Olen ra­kas­tu­mas­sa REDACTEDn. The­re, I’ve said it. Oli­si­pa mu­ka­va ryh­tyä suh­tee­seen puh­taal­ta pöy­däl­tä, hio­tul­ta ja kiil­tä­väk­si la­ka­tul­ta. Häm­mäs­tyt­tä­vän mon­ta päi­vää olen kui­ten­kin pi­tä­nyt men­neet ja tu­le­vat mur­heet pois mie­les­tä, enkä ole al­ka­nut jä­nis­tää. Sai­sin­pa vie­lä re­se­toi­tua sy­dä­mes­tä­ni pois ne, joi­ta en saa­nut.

3. 1. 2016

Hy­väs­te­lin tä­nään REDACTEDn. Käy­tiin So­kok­sen Cof­fee Houses­sa rooi­bok­sel­la ja kä­ve­le­mäs­sä Töö­lön­lah­ti ym­pä­ri. Vai­ke­aa oli mut­ta it­keä ti­rau­tin vas­ta Kam­pis­sa erot­tuam­me. REDACTEDn sa­no­jen mu­kaan tämä ei ol­lut ero, kos­ka emme kos­kaan ol­leet suh­tees­sa. Enim­mäk­seen pu­huim­me­kin sii­tä, mik­si emme. Fu­to­nil­la­ni köl­lii nyt syy sii­hen, että tämä epä­suh­de päät­tyi. Il­man sitä oli­sim­me saat­ta­neet jopa koet­taa vii­mein ke­hit­tää jo­tain enem­pää. Säh­lys­sä oli ki­vaa, ja se että Suo­mi voit­ti Ka­na­dan U20-ki­sois­sa. REDACTEDn kans käy­tiin Vir­gin Oi­lis­sa ja Ze­to­ris­sa la­sil­li­sil­la sen syn­ty­mä­päi­vän kun­niak­si.

2. 1. 2016

En enää muis­ta, ja kun en ole ai­koi­hin pi­tä­nyt päi­vä­kir­jaa, en voi mis­tään tar­kis­taa­kaan, mis­sä vai­hees­sa syk­syä aloin käyt­tää Tin­de­riä. So­vel­luk­ses­ta ei saa ti­las­to­ja ulos, mut­ta ar­vioin pla­ran­nee­ni kuu­kausien mit­taan hel­pos­ti ne­li­nu­me­roi­sen mää­rän pro­fii­le­ja, ty­kän­nee­ni muu­ta­mas­ta kym­me­nes­tä, pääs­se­ni sa­nai­le­maan alle tusi­nan ja kas­vo­tus­ten ta­san kol­men kans­sa, jois­ta kah­ta en­sim­mäis­tä en ta­van­nut tois­te. Uusin oli vuo­sien ta­kai­nen kuo­ro­ys­tä­vä ja ta­paa­mi­nen pääl­li­sin puo­lin otol­li­sis­ta olois­ta huo­li­mat­ta täy­sin vail­la ki­pi­nää. Su­per­li­ken sain kah­del­ta ja an­noin yh­del­le, sa­mal­le REDACTEDlle jol­le Happ­nis­sa lä­he­tin char­min il­man vas­ta­kai­kua. Happ­nia käy­tin vä­hem­män ak­tii­vi­ses­ti Tin­de­rin rin­nal­la, kun­nes tä­nään pois­tin mo­lem­mat so­vel­luk­set. (Ai niin, jou­dun kyl­lä asen­ta­maan ne vie­lä uu­des­taan, jot­ta saan kaik­ki vies­tit tal­teen ja ar­kis­toi­tua.) Olin har­kin­nut sen te­ke­mis­tä näin vuo­den­vaih­tees­sa muu­ten­kin, mut­ta sen jäl­keen kun ta­pa­sin tiis­tai­na REDACTEDn, hom­ma oli sel­vä.