Intertekstuaalisuutta

Has­sua! Ei se, että olen edel­li­sen mer­kin­nän päi­väyk­ses­tä pää­tel­len lu­ke­nut sa­maa Cal­vi­noa koh­ta kol­me viik­koa, vaan se, että pää­tin, että lu­ku­pro­jek­ti­ni seu­raa­va teos on Dos­to­jevs­kin Ri­kos ja ran­gais­tus jo en­nen kuin olin aloit­ta­nut­kaan tätä kir­jaa, jos­sa nyt, si­vul­la 188 pla­gioi­daan (ta­ri­nas­sa, ei oi­keas­ti) tuo­ta ni­men­omais­ta ve­nä­läis­tä ka­lash­nik­koa! Suo­sit­te­lee­ko­han Ras­kol­ni­kov mi­nul­le Eddingsiä?

Lukuprojektisuunnitelma

Yri­tän el­vyt­tää lu­ku­har­ras­tus­ta­ni. Tai pa­rem­min­kin he­rät­tää sen kuol­leis­ta. Aion lu­kea yh­den kir­jan kul­la­kin aak­ko­sel­la, su­ku­ni­mel­tään tai ni­mi­mer­kil­tään, al­ka­val­ta kir­jai­li­jal­ta, ja ede­tä aak­kos­jär­jes­tyk­ses­sä. Olen jo lu­ke­nut Aga­pe­tuk­sen Aa­ta­min pu­vus­sa ja vä­hän Ee­van­kin sekä Ja­mes Matt­hew Bar­rien Pe­ter Pa­nin, joka päi­hit­ti Dan Brow­nin Da Vinci -koo­din ajan­koh­tai­suu­ten­sa vuok­si. Yö­pöy­däl­lä on nyt Ita­lo Cal­vi­non Jos tal­viyö­nä mat­ka­mies, jon­ka jos­kus vuo­sia sit­ten aloi­tin, mut­ten muis­taak­se­ni kos­kaan lu­ke­nut loppuun.

Näppäimistö

Pala kynt­tä tai jo­tain muu­ta ko­vaa oli pii­lou­tu­nut Zip­py-näp­päi­mis­tö­ni m-kir­jai­men alle. Kos­ka näp­päin­ten väli oli lii­an ah­das pin­se­teil­le, tur­vau­duin imu­riin. Kyn­nen­pa­la­nen sin­gah­ti­kin röö­riin kuin unel­ma, mut­ta sit­ten huo­ma­sin g-kir­jai­men alla koh­ta­lok­kaan mu­na­kar­van. Vä­lit­tö­mäs­ti siir­ret­tyä­ni imu­rin suun sen koh­dal­le koko näp­päi­mis­tö pon­nah­ti il­maan ja ky­sei­nen g-nap­pi avau­tui kuin mar­ga­rii­ni­pa­ke­tin kan­si. Lie­nee­kö imu vie­nyt men­nes­sään jousen vai min­kä, mut­ta pik­ku g le­pä­si poh­jas­sa eikä rea­goi­nut pai­na­mi­seen. Nooh, ”ha­jo­si käy­tös­sä”, ajat­te­lin ja toi­mi­tin näp­päi­mis­tön tä­nään kaup­paan, jos­ta sen muu­ta­ma viik­ko sit­ten os­tin. Kos­ka tuo­te ei enää kuu­lu­nut va­li­koi­miin, sain ra­ha­ni takaisin.

Treenipäiväkirja

Kir­ja­sin puu­hia­ni sa­lil­la jo vii­me syk­sy­nä, mut­ta sit­ten tuli jou­lu ja niin pit­kä läs­ki­lo­ma, että pää­tin aloit­taa hom­man alus­ta, vaik­ka koko päi­vä­kir­jan idea lie­nee­kin sii­nä, et­tei lö­höil­tyä muka tule, kos­ka se täy­tyy ikään kuin tun­nus­taa it­sel­leen, ja mi­nun ta­pauk­ses­sa­ni nyt myös muil­le.

Tilinpäätös

Jan­ne Uusi­ta­lo Group Oyj on jul­kais­sut vii­me vuo­den tu­lok­sen­sa, joka ana­lyy­tik­ko­jen mu­kaan on jon­kin ver­ran en­na­koi­tua pa­rem­pi. Kol­man­nen vuo­si­nel­jän­nek­sen jäl­keen ras­kaas­ti tap­piol­li­nen tu­los kään­tyi lop­pu­vuon­na nousuun, jota sii­vit­ti­vät pait­si in­ves­toin­tien su­pis­ta­mi­nen myös yh­tiön saa­mat ve­ro­hel­po­tuk­set. Tu­los ra­hoi­tuse­rien jäl­keen jäi sil­ti 856,64 eu­roa pak­ka­sen puo­lel­le. Kon­ser­nin ko­ko­nais­lii­ke­vaih­to oli ku­lu­nee­na vuon­na 11758,07 eu­roa, jos­ta val­tion tuen osuus oli noin 30,4 prosenttia.

me­not 12614,71 € tu­lot 11758,07 €
vuo­kra 2778,00 € ris­ti­kot 3940,38 €
mat­kat 2039,59 € opin­to­tu­ki 3574,19 €
tek­niik­ka¹ 1938,57 € pa­lau­tus² 3200,86 €
ruo­ka 1742,28 € muu tulo 1042,64 €
muu meno 1496,27 € ²lai­no­jen ta­kai­sin­mak­su, ta­kuu­vuo­krien pa­lau­tus, veronpalautus
lai­na 1460,00 €
kä­teis­nos­tot 1160,00 €
¹säh­kö­pia­non osuus noin 63 pro­sent­tia tek­nii­kan menoista