The King of Finnish Fauna

Vii­me kes­ki­viik­ko­na oli tä­hä­nas­ti­sen kvar­tet­tiu­ra­ni hie­noin keik­ka. Lau­lu­yh­tye Bos­ton Beans oli kut­sut­tu Suo­men van­him­man pur­jeh­dus­seu­ran ti­loi­hin Hel­sin­gin Val­ko­saa­reen viih­dyt­tä­mään Tek­nil­li­sen kor­kea­kou­lun ve­tä­män kan­sain­vä­li­sen CI­RA2005-kon­fe­rens­sin osal­lis­tu­jia. Ta­pah­tu­maa jär­jes­tel­leel­le toi­mi­kun­nal­le mei­tä oli tien­nyt suo­si­tel­la her­ra M. Maa­sa­lo, joka myös vas­ta­si itse ti­lai­suu­des­sa osuu­tem­me juon­nos­ta. Meil­tä oli eri­tyi­ses­ti pyy­det­ty suo­ma­lais­kan­sal­lis­ta musiik­kia, mut­ta kos­ka re­per­tu­aa­rim­me on mitä on, pyyn­nön to­teut­ti­kin M. ne­rok­kail­la spii­keil­lään, jot­ka si­toi­vat se­kai­sen oh­jel­mam­me si­ni­val­koi­sek­si si­ker­mäk­si tan­goa, vii­naa, kah­via ja me­lan­ko­li­aa — vaa­ku­nae­läin­tä­kään unohtamatta.

Päivittelyä

Siir­sin al­bu­mit ynnä muut va­sem­mal­le pals­tal­le ja är­mäi­sin ka­len­te­ri­ni jul­ki tuo­hon oi­keal­le. Var­maan että tu­lee­kin ole­maan ajan ta­sal­la kun ori­gi­naa­li on Sun­bir­dis­sä ja pa­pe­ri­ver­sio­ta­kin pi­täi­si yl­lä­pi­tää. Suun­nit­te­len ko­ko­naan uut­ta blo­gia WordPres­sil­lä tai Blog­ge­ril­la, tämä on niin van­ha ja ruma. Ai niin ja pois­tin ris­ti­kot, os­ta­kaa Kirppu.