Iiki Päppähäm

On maa­il­man ih­meel­li­sin­tä seu­ra­ta vie­res­tä ih­mi­sen, 2, pu­heen ke­hi­tys­tä. Mi­ten voi osa­ta jo sa­noa f:n (”häfh”) vaik­kei vie­lä t:tä (”[k]”)? Tai oman etu­ni­men­sä, jon­ka 5 kir­jai­mes­ta ei osaa nel­jää? Mi­ten voi muis­taa lausei­ta ajal­ta viik­ko­ja en­nen kuin oppi sa­no­maan mitään?

Minkä teet, tervaa

Uusi lem­pi­sa­nan­las­ku­ni: ”Min­kä teet, ter­vaa.” Ei käyt­tö­kel­poi­suu­ten­sa vaan sen puut­teen vuok­si. Mil­lai­nen ik­ku­na en­ti­sai­kaan! Mikä ryt­mi ja tii­viys! Kol­mel­la sa­nal­la kak­si lauset­ta, joi­den sal­vok­se­na jä­mäk­kä al­kusoin­tu. Tyk­kään täs­tä kielestä.

Suhteelliset ääniharavat

Vä­ki­lu­kuun suh­teu­te­tut ää­ni­ha­ra­vat kun­nal­lis­vaa­leis­sa 2021, top 10:

nimi puo­lue kun­ta ää­niä osuus
Hen­rik Wickström RKP In­koo 748 14,1 %
Mark­ku Kankaanranta PPYL Pel­ko­sen­nie­mi 86 9,2 %
San­na Villman SDP Kan­non­kos­ki 101 7,6 %
An­ni­ka Saarikko Kesk Ori­pää 97 7,3 %
Mar­jo Merivirta Kesk Lu­han­ka 50 7,2 %
Miia Hä­mä­läi­nen Kok Per­tun­maa 117 7,1 %
Anna-Maja Hen­riks­son RKP Pie­tar­saa­ri 1 287 6,8 %
Hel­vi Hamari Vas Simo 194 6,6 %
Lil­li Karola AvoinS Sys­mä 235 6,5 %
Jani Jaak­ko­la PKYL Pel­ko­sen­nie­mi 60 6,4 %

To look as at a street

Onko ”pa­rem­pi kat­soa kuin ka­tua” fraa­sin ”bet­ter safe than sor­ry” vas­ti­ne vai vas­ta­koh­ta? Kat­soa har­ki­ten etu­kä­teen, et­tei tar­vit­se ka­tua vir­het­tä, vai ko­keil­la roh­keas­ti ja kat­soa mi­ten käy, et­tei tar­vit­se ka­tua sitä, et­tei yrit­tä­nyt? Var­mas­sa vara pa­rem­pi vai sy­teen tai saveen?