17. 1. 2018

Pal­jon pa­rem­mat tree­nit tä­nään ku maa­nan­tai­na. Sain lau­laa hy­vien kes­kel­lä ja osa­sin pii­sin jo käy­tän­nös­sä ul­koa. Pi­täis tar­kis­taa ai­ka­kir­jois­ta, olen­ko lau­la­nu tätä jos­kus Do­mi­nan­ten kans, vai oli­ko se joku muu Lah­ti-keik­ka ku REDACTEDn kans veet­tiin niin ko­vaa ja kor­kial­ta, että ta­ka­ri­vin ork­ka­lai­set ää­neen pa­hek­su meiän huu­ta­mis­ta. Hyvä buu­gi ollu jo muu­ta­man päi­vän, ja ilol­la oo­tan sekä huo­mis­ta keik­ka­päi­vää että per­jan­tai­ta ku näen taas REDACTEDn. Lau­lu ja lau­lu­ka­mut on on­nel­lis­tut­ta­nu, mut­ta var­maan seki että olen nuk­ku­nu hy­vin, syö­ny ter­veel­li­ses­ti ja liik­ku­nu pal­jon pyö­räl­lä.

14. 1. 2018

Oli­pa iha­na koti REDACTEDlla ja REDACTEDllä Kem­pe­lees­sä ja lys­ti viet­tää il­taa uusien kuo­ro­ka­mu­jen kans. Jumprus­sa­ki oli haus­kaa vaik­ken niin mo­nen kans ju­tel­lu­kaan ku jos­kus, Tii­an vain vä­hän pi­tem­mäs­ti. REDACTEDa ja REDACTEDa oot­te­lin en­sin ka­ve­rik­si mut­ta ne oli­ki men­ny Les­ki­seen ja REDACTED Ilo­naan, jon­ka ovel­la kä­vin sitä moik­kaa­mas­sa en­nen ku otin tak­sin ko­tio. Tä­nään lues­ke­lin li­sää tie­don­haun to­den­nä­köi­syys­mal­leis­ta. Huo­me­na on ekat Mah­le­rin ka­put­ree­nit. Ei­li­nen suur­kuo­ro kuu­los­ti var­sin­ki mies­pät­kis­sä ai­van kar­mi­val­ta.

12. 1. 2018

Ei­len käy­tiin tree­nien jäl­keen kal­jal­la, ja huo­me­na on joh­to­kun­nan­vaih­to­sau­na, mut­ta sil­ti tä­nään oli seu­ran­ki­piä olo koko päi­vän ja teki mie­li Jumpruun tai vie­lä enem­män Ali­aal­le jol­la­ki pik­ku­po­ru­kal­la. Vaan en­hän minä sem­mo­sia tohi kut­tua kool­le, hert­ti­nen sen­tään. Pe­lat­tiin sen si­jaan Ja­nin kans Al­fa­pet­tiä pit­käs­tä ai­kaa, voi­tin 89–83. Li­sä­sin vii­mein tä­nään lo­put vii­me syk­syn mer­kin­nöis­tä Ree­maan. Oli mu­ka­va lu­kia nii­tä ja muis­taa hy­viä het­kiä, jot­ka oli alle puo­les­sa vuo­jes­sa jo siir­ty­ny pas­sii­vi­seen va­ras­toon, pois muis­tel­ta­vien säi­lös­tä. Sama pro­ses­si tie­ten­ki ar­mah­taa muis­te­le­mas­ta myös huo­no­ja het­kiä, ja hyvä niin. Jat­koin tä­nään pe­reh­ty­mis­tä tie­don­haun mal­lei­hin. Hiem­stran ar­tik­ke­li alko lo­pul­ta­ki, kol­man­nel­la lu­ku­ker­ral­la, pik­ku hil­jaa au­e­ta. Ka­hen edel­li­sen yri­tyk­sen jäl­keen olen luo­vut­ta­nu ja vaih­ta­nu ai­het­ta, mut­ta pa­la­sin tä­hän taas kos­ka IR mi­nua eni­ten kiin­nos­taa ja ei se nyt, saa­ke­li, voi niin ra­ket­ti­tie­det­tä olla, et­ten ot­tais niis­tä kaa­vois­ta lo­pul­ta tolk­kua. Täy­den­tä­vää se­mi­naa­ria var­ten pe­reh­tyn, mut­ta kir­ja­ten­tit­tä­viä kurs­se­ja­ki ai­hees­ta tai­taa olla tar­jol­la.

16. 9. 2017

Pub Graa­lis­sa ei ole­kaan enää tai vie­lä elä­vää tul­ta. Ou­toa että tätä vie­rai­en ih­mis­ten seu­raa on muka ikä­vä. Vie­lä ku ek­syis sat­tu­mal­ta kiin­nos­ta­via pu­hu­vien lä­his­töl­le. Tai ees ei-ää­liö­mäi­siä. No ei tämä niin paha ole ku luen­nol­la tors­tai­na. Oli­ko­han ne yli­opis­to­lai­sia joi­ta HH ai­koi­naan muis­te­li kau­hul­la, kuin­ka se paik­ka oli ”täyn­nä idioot­te­ja ja ke­hi­tys­vam­ma­sia”?

Nyt on al­bu­mei­ta vail­le kaik­ki OC Ree­mas­sa. Niis­tä­ki sai­sin re­kon­struoi­tua suu­rim­man osan, kii­tos In­ter­net Arc­hi­ven, mut­ta tai­tais se olla ny­ky­sen ano­ny­mi­teet­ti­lin­jan vast… jaa mut­ta ei­hän nii­hin hen­ki­lön­ni­miä tar­vis lait­taa. Kuo­ro­jen ja paik­ko­jen vain.

15. 9. 2017

Näi­nä päi­vi­nä pi­täis kek­siä aihe gra­dul­le. Tai siis päät­tää, kek­si­ny olen jo muu­ta­mia­ki vaih­toeh­to­ja. Pi­sim­mäl­lä on aja­tus­työ paik­ka­tie­don­han­kin­nas­ta ja -vä­li­tyk­ses­tä pää­ai­hee­na, sii­tä mi­ten ih­mi­set mää­rit­tää si­jain­tin­sa (tai jon­ku so­vi­tun koh­taa­mis­pai­kan si­jain­nin) ja il­ma­see sen toi­sil­le. Si­jain­ti­vies­tin­näl­lä löy­tyy Googlel­la yks do­ku­ment­ti, jos­sa sa­nan mer­ki­tys on eri ku oma­ni, paik­ka­tie­don­vä­li­tyk­sel­lä ei yh­tään. Toi­nen tapa kyt­kiä si­vuai­nee­ni eli van­hat maan­tie­teen opin­not in­for­maa­tio­tut­ki­muk­seen olis ot­taa ai­heek­si kar­tat tai kar­to­gra­fia, esim. kou­luo­pe­tuk­ses­sa, mut­ta il­man vai­kias­ti mu­kaa­no­tet­ta­vaa his­to­rial­lis­ta as­pek­tia se tai­tais jää­hä lii­an kui­va­kak­si. Oli­pa subs­tans­si mikä ta­han­sa, sen pa­ris­sa pi­täis hu­vit­taa teu­ta­roia ko­ko­nai­nen vuo­si tai luul­ta­vas­ti pi­tem­pään­ki. Maan­tie­tee­seen­hän ku­kaan ei käs­ke sen liit­ty­mään; kol­mas ai­hio jota olen pal­lo­tel­lu on uu­tis­tul­van­hal­lin­ta. Se mil­lä kons­tein ih­mi­set ta­sa­pai­noi­lee in­fo­äh­kyn­sä ja asiois­ta ajan ta­sal­la py­sy­mi­sen tar­peen­sa vä­lil­lä.

Löy­sin tä­nään REDACTED -ni­mi­sen hen­ki­lön lom­pa­kon, lai­toin sil­le vies­tin Face­boo­kis­sa, ja hyvä työ oli teh­ty­nä noin puo­li tun­tia myö­hem­min. Kä­vin Les­ki­ses­sä al­ko­ho­lit­to­mal­la oluel­la ja he­sa­ril­la, ja tu­lin tän­ne Roos­te­riin ve­gaa­ni­bur­ge­ril­le ja ap­pel­sii­ni-kak­tus-la­krit­si­teel­le. Hy­viä mo­lem­mat! Jumprus­sa olis allsång-ilta ja vaik­ka olen uhon­nu ko­kei­le­va­ni si­tä­ki sel­vin päin, enpä tiiä jak­san­ko enää tä­nään. Jos sie­lä on vaik­ka ne sa­mat van­hat vih­kot ja sa­mat van­hat naa­mat, enkä rentou’u soit­ta­maan.