10. 6. 2019

Lä­hin aa­mul­la ens töik­se­ni Man­tan kans he­vos­saa­reen nok­ko­sia ke­rää­mään. Sie­lei ole vie­lä he­vo­sia eikä lam­pai­ta, eikä tä­nään ollu sääs­kiä­kään ku tuu­li niin pal­jon. Lin­tu­ja kyl­lä oli ja var­maan pal­jon pe­siä, joi­ta Man­ta ei on­nek­si löy­tä­ny tai ai­na­kaan no­tee­ran­nu. Pa­la­tes­sa näin sekä suo­kuk­ko- että kaak­ku­ri­pa­ris­kun­nan. Nok­ko­sia oli kans pal­jon ja help­po sak­sia kas­siin nip­pui­na.

Käy­tiin Ja­nin kans Mu­hun lans­sil­ta Vi­king Li­nen tar­ral­la va­rus­tet­tu la­si­le­vy pöyän­kan­nek­si ja viis truk­ki­la­vaa 4. ja 5. hal­ko­töt­te­rön alle. Sit­te käy­tiin nie­mes­tä REDACTEDn lans­sil­ta ver­kot mai­nit­tu­ja töt­te­röi­tä var­ten. Pys­ty­tet­tiin ne ja jat­ket­tiin hal­ko­sa­vot­taa. Sain kuu­rin­pää­ty­pi­non val­miik­si ja kaik­ki te­hyt ha­lot töt­te­röi­hin.

Käy­tiin REDACTEDn ja Man­tan kans ka­tis­koil­la. Ros­ki­kon vie­rei­ses­sä oli syö­mä­ko­ko­set hau­ki ja ah­ven jo­ten tuo­tiin toi­nen­ki sen paik­keil­le. Her­mo mei­nas men­nä ka­lo­jen kans sääs­ken­syöt­ti­nä pi­hal­la rä­pies­sä.

9. 6. 2019

Sei­nien raa­put­te­lu ja hal­ko­sa­vot­ta jat­ku il­ta­päi­vän ve­si­sa­tee­seen asti. Pys­ty­tet­tiin, täy­tet­tiin ja ka­tet­tiin Ja­nin kans kaks hal­ko­töt­te­röä yhen vii­me­ke­sä­sen vie­reen. Nos­tet­tiin mat­ka­har­mo­ni sta­gel­le ja ko­keil­tiin sen ää­nen vah­ven­nus­ta Zoo­min ää­ni­tin mik­ki­nä. Ko­li­na, kier­to ja ly­hyet piu­hat oli isom­pia har­me­ja ku ää­nen­tois­to luul­ta­vas­ti olis ilo.

REDACTED teki ih­meel­li­sen hy­viä selleri(njuurimukula)pihvejä ruu­ak­si ja suklaa­kup­pi­kak­ku­ja jälk­kä­rik­si. Man­tan kyn­sien leik­kuu meni pai­nik­si jon­ka hä­vi­sin. Vii­mi­nen­ki 3. 6. ke­rä­tyis­tä pa­ku­reis­ta saa­tiin vii­mein rou­hit­tua ja kui­vu­maan. Talt­ta ja va­sa­ra oli te­hok­kaam­mat ku puuk­ko, var­sin­ki sit­te ku ta­jusin lait­taa koko könt­sän pah­vi­laa­tik­koon, jon­ka sei­nät py­säyt­ti is­kok­set.

8. 6. 2019

REDACTEDn kans pan­tiin aa­mul­la po­tut maa­han. Kaks ri­viä Siikliä ja nel­jä ri­viä pui­ku­laa. Ko­vaa hom­ma lä­hem­mäs 30 as­teen hel­tees­sä.

Kä­vin saat­te­le­mas­sa REDACTEDa Van­hal­la vir­rel­lä Taa­lain­maan kar­ja­ma­joil­ta ja Maa on niin kau­niil­la.

Jää­kaap­pi-pa­kas­ti­men os­ta­ja kävi, nos­tet­tiin sil­le Upo kär­ryyn. Pu­he­lias mies Vuos­ti­mos­ta, ni­miä en tiiä vie­lä­kään. Het­kiä ai­ka­sem­min kään­ty Re­po­pa­lon­tiel­le auto kuo­mu­kär­ryn kans ja me­nin avaa­maan sil­le por­tin. Ei ol­lu­kaan os­ta­ja ku naa­pu­riin tu­li­jat, kaks muusik­kouk­koa kär­ryl­li­sen soit­ti­mia kans. Kä­vin sa­no­mas­sa kä­si­päi­vää aian yli.

REDACTEDn kans nos­tet­tiin suk­set ja sau­vat ma­ka­sii­nin or­sil­le ti­laa vie­mäs­tä. Pot­ku­ri jäi oot­ta­maan Ja­nia ka­ve­rik­si. Siis nos­ta­maan, ei or­sil­le.

REDACTED oli il­lal­la lyöt­täy­ny ol­li­la­lais­ten seu­raan ja sa­no­nu pi­hal­la REDACTEDlle että mi­nun­ki tul­la. Pak­ka­sin kui­vaa­li­haa, rom­mia ja me­lo­di­kan ja me­nin. Lau­lel­tiin ja soi­tel­tiin muu­ta­mia teok­sia, mut­ta yh­tei­nen tun­te­mus oli vä­hän ha­kuses­sa, sa­moin mo­net sa­nat ja soin­nut. REDACTED kit­tas vie­rait­ten kal­jaa meiän mui­en­ki ees­tä ja tois­te­li hu­ma­las­sa huo­noh­ko­ja jut­tu­ja, mikä vä­hän ale­voit­ti mei­nin­kiä.

7. 6. 2019

REDACTEDn Ins­ta­gram-päi­vi­tyk­sen ins­pi­roi­ma­na kä­vin aa­mul­la ne­lin kon­tin mus­ta­vii­ni­mar­ja­pen­sait­ten juu­reen. Kis­koin ty­vien ym­pä­ril­tä kaik­ki kas­vit noin 20 sen­tin sä­teel­lä, ri­po­tin pal­jas­tu­neel­le maal­le tuh­kaa ja pei­tin sen sa­han­pu­ruil­la. Il­ta­päi­väl­lä Jani möy­hen­si kas­vi­maan möy­hi­mel­lä ja kis­ko män­nyn­juu­ria esiin, minä kont­ta­sin ha­ran kans pe­räs­sä ja ny­hin pie­nem­piä juu­ria maas­ta. Vii­me­ke­sä­sen, pie­nem­män maan lai­taan is­tu­te­tut mo­ni­vuo­ti­set ku­kat oli al­ka­nu pus­kia ylös laa­jen­ne­tun maan kes­kel­tä, ja ne siir­tois­tu­tet­tiin möy­hen­nyk­sen lo­mas­sa uu­teen lai­taan. Lo­puk­si va­ris­tin kalk­kia pääl­le ja ha­ra­sin maan tas­a­sek­si.

Hau­ta­jais­keik­ka meni hy­vin. Jää-bii­seil­lä Mun sy­dä­me­ni tän­ne (kir­kos­sa) ja Pal­jon sa­no­mat­ta (Lui­ron kou­lul­la) ti­ris­tin it­kua mo­nes­ta sil­mäs­tä, lä­hel­tä piti et­ten omas­ta­ni­ki. REDACTEDn äiti ei ollu van­hen­tu­nu yh­tään mut­ta minä vis­siin olin ku se ei tun­te­nu en­nen ku esittäy’yin. Oma­ki nimi- ja naa­ma­muis­ti oli kuor­mi­tuk­sel­la ku oli pal­jon sem­mos­ta kan­ta­pel­ko­sen­nie­mi­läis­tä po­ruk­kaa, jos­ta edel­li­nen muis­ti­ku­va on noin kuu­en­tois­ta vuo­jen ta­kaa. Pap­pi­na oli REDACTED, vain­ajan serk­ku joka asu Su­van­non kou­lul­la vuo­si­tu­han­nen vaih­tees­sa (–2003).

6. 6. 2019

Har­jot­te­lin Pal­jon sa­no­mat­ta jää­tä ja La­pin ke­sää, jot­ka olin lu­pau­tu­nu soit­ta­maan ja lau­la­maan seu­raa­van päi­vän muis­to­ti­lai­suu­es­sa. Edel­li­nen var­sin­ki so­pii aika hy­vin hau­ta­jai­siin, enpä ole tul­lu en­nen aja­tel­leek­si. On­nek­si olin tor­pan­nu les­ken en­sim­mäi­set eho­tuk­set (mm. So­ke­ri­pa­lan) ku toi­nen yrit­tä­mä tuot­ti nämä.

Käy­tiin il­lal­la REDACTEDssa let­tu­kes­teil­lä. Var­si­nai­nen asia oli ha­kia em. mat­ka­har­mo­ni kuo­mu­kär­rys­sä lai­naan, mut­ta vi­siit­ti vie­räh­ti kol­mi­tun­ti­sek­si raa­ta­tes­sa lin­nuis­ta (REDACTEDlla on jo yli sata la­jia), ihas­tel­les­sa kaks­viik­kos­ta korp­pi-po­ron­va­saa ja koe­soi­tel­les­sa kar­ta­non kaik­ki muut­ki har­mo­nit. REDACTED oli ko­vas­ti jut­tu­tuu­lel­la, sa­moin REDACTED.

5. 6. 2019

Ja­nin kans teh­tiin aa­mul­la kuu­rin­edus­tan kas­vi­penk­ki niin val­miik­si ku osat­tiin. Kär­rät­tiin van­ha maa sau­nan taak­se ja mu­he­vam­paa mum­mi­lan ken­täl­tä ti­lal­le. Vä­liin pis­tet­tiin ker­ros tuh­kaa ja kalk­kia ja ym­pä­ril­le ki­vi­reu­nus. Raa­pu­tet­tiin te­räs­har­jal­la taas pu­na­pig­ment­tiä vä­hem­mäk­si lou­nais­sei­näl­tä, ja ku käet hyy­ty sii­hen, ru­vet­tiin hal­ko­maan koi­vu­pölk­ky­jä. Ruo­ka­tun­nil­la jau­hoin REDACTEDn pyy­tä­mät, äi­tin fi­leoi­mat hau­et ja pus­si­tin ne ja ah­ven­fi­leet 400 gram­man an­nok­si­na pa­kas­ti­meen. Sit­te taas har­jat­tiin ja ha­lot­tiin suun­nil­leen var­tin yli vii­teen. Ai niin, aa­mu­päi­väl­lä soi­tin en­sin REDACTEDn äi­til­le ja sit­te Ren­tin Ra­mil­le ja buuk­ka­sin nos­tu­rin hei­nä­kuun toi­sek­si vii­kok­si.

Haa­vei­lin ku­vaus­käyn­nis­tä Ke­mi­jär­ven hau­tuu­maal­la, mut­ta jär­ki tuli kä­teen ja kä­vin­ki vain Sau­na­vaa­ras­sa asti ko­kei­le­mas­sa REDACTEDn Yama­ha-merk­ki­sen mi­ni­har­mo­nin saun­dia ja lii­ku­tel­ta­vuut­ta. Kä­vin nie­mes­sä kau­pas­sa ja vie­mäs­sä muo­vit ja pah­vit kier­rä­tyk­seen.