Omaisuus

Jos­kus sata vuot­ta sit­ten oli puo­li yh­dek­sän uu­ti­sis­sa jut­tu nai­ses­ta, joka oli luet­te­loi­nut koko omai­suu­ten­sa vii­meis­tä hi­lua myö­ten. Olen muis­te­le­vi­na­ni, että kyse oli­si ol­lut jos­tain ehkä so­sio­lo­gian alan väi­tös­kir­ja­työs­tä, ja että kun kä­vin vä­hän ai­kaa sit­ten Heu­re­kas­sa, siel­lä oli tä­män sa­mai­sen työn poh­jal­ta teh­ty jon­kin­lai­nen ar­vuut­te­lu-in­fo­pa­ket­tie­si­tys län­si­mai­ses­ta omis­tus­kult­tuu­ris­ta suh­tees­sa ke­hi­tys­mai­hin. Idea oli mi­nus­ta kieh­to­va jo sil­loin sata vuot­ta sit­ten, ja vie­hä­tyin sii­hen en­tis­tä enem­män tu­tus­tu­mis­käyn­nil­lä­ni Suo­men ar­mei­jaan, jos­sa omai­suus on pait­si tark­kaan luet­te­loi­tu, myös op­ti­moi­tu niin, et­tei kaa­pis­ta löy­dy mi­tään tur­haa, mut­ta kaik­ki tarpeellinen.

Vii­me muu­ton yh­tey­des­sä pää­tin sit­ten to­teut­taa sa­man itse. Luet­te­lo on nyt val­mis, tai siis ajan ta­sal­la, mut­ta op­ti­moin­ti jat­kuu. Omis­tan tätä kir­joit­taes­sa­ni 305 esi­net­tä, jot­ka olen saa­nut uju­tet­tua nel­jään pää­luok­kaan: tal­len­teet, tek­niik­ka, vaat­teet ja vä­li­neet. Lis­tal­la on vain niin sa­not­tu­ja kes­to­hyö­dyk­kei­tä: jos os­tan pa­ke­tin kau­ra­ryy­ne­jä, en li­sää sitä lis­taan. Raja on tie­tys­ti hie­man kei­no­te­koi­nen, kos­ka kaik­ki lo­pul­ta ku­luu käytössä.

Helmiä! Varasioille!

”Si­nut on hy­väk­syt­ty pis­te­mää­räl­lä 48,15 nel­jän­nel­le va­ra­si­jal­le in­for­maa­tio­ver­kos­to­jen tut­kin­to-oh­jel­maan. Alin pis­te­mää­rä, jol­la tuli hy­väk­sy­tyk­si on 48,76.”

”Va­li­tet­ta­vas­ti Si­nua ei ole hy­väk­syt­ty opis­ke­le­maan Hel­sin­gin yli­opis­ton hu­ma­nis­ti­seen tie­de­kun­taan. Koe­pis­tee­si: 7,70. Alin hy­väk­syt­ty koe­pis­te: 8,10. Olet va­ra­si­jal­la: 4.”

Minä pieni paukaperse

Kil­pi­aa­van lai­dal­la kas­va­nee­na luu­lin ole­va­ni ka­rais­tu­nut sääs­kiin, mut­ta il­mei­ses­ti joko im­muu­ni­jär­jes­tel­mä­ni on val­lan ur­ba­ni­soi­tu­nut tai sit­ten Itä-Suo­men sääs­kil­lä on tu­jum­mat an­ti­koa­gu­lan­tit suu­pie­lis­sään, kos­ka­pa taas sain siel­tä tu­liai­sik­si näi­tä. Ar­vat­kaa raa-vituttaako.