Omaisuus

Jos­kus sata vuot­ta sit­ten oli puo­li yh­dek­sän uu­ti­sis­sa jut­tu nai­ses­ta, joka oli luet­te­loi­nut koko omai­suu­ten­sa vii­meis­tä hi­lua myö­ten. Olen muis­te­le­vi­na­ni, että kyse oli­si ol­lut jos­tain ehkä so­sio­lo­gian alan väi­tös­kir­ja­työs­tä, ja että kun kä­vin vä­hän ai­kaa sit­ten Heu­re­kas­sa, siel­lä oli tä­män sa­mai­sen työn poh­jal­ta teh­ty jon­kin­lai­nen ar­vuut­te­lu-in­fo­pa­ket­tie­si­tys län­si­mai­ses­ta omis­tus­kult­tuu­ris­ta suh­tees­sa ke­hi­tys­mai­hin. Idea oli mi­nus­ta kieh­to­va jo sil­loin sata vuot­ta sit­ten, ja vie­hä­tyin sii­hen en­tis­tä enem­män tu­tus­tu­mis­käyn­nil­lä­ni Suo­men ar­mei­jaan, jos­sa omai­suus on pait­si tark­kaan luet­te­loi­tu, myös op­ti­moi­tu niin, et­tei kaa­pis­ta löy­dy mi­tään tur­haa, mut­ta kaik­ki tarpeellinen.

Vii­me muu­ton yh­tey­des­sä pää­tin sit­ten to­teut­taa sa­man itse. Luet­te­lo on nyt val­mis, tai siis ajan ta­sal­la, mut­ta op­ti­moin­ti jat­kuu. Omis­tan tätä kir­joit­taes­sa­ni 305 esi­net­tä, jot­ka olen saa­nut uju­tet­tua nel­jään pää­luok­kaan: tal­len­teet, tek­niik­ka, vaat­teet ja vä­li­neet. Lis­tal­la on vain niin sa­not­tu­ja kes­to­hyö­dyk­kei­tä: jos os­tan pa­ke­tin kau­ra­ryy­ne­jä, en li­sää sitä lis­taan. Raja on tie­tys­ti hie­man kei­no­te­koi­nen, kos­ka kaik­ki lo­pul­ta ku­luu käytössä.

5 kommenttia artikkeliin ”Omaisuus”

 1. Mies! Si­nul­la on lii­kaa ai­kaa! Ja mi­ten sul­la voi olla noin vä­hän ka­mo­ja. Mul­la on pelk­kiä mu­ke­ja kai 13 kpl. Ja eikö se kir­jo­te­ta Pet­ri­fun. Ja onko asun­non avai­met to­del­la sun omai­suut­ta vai onko sul­la vain hal­lin­ta­oi­keus nii­hin. Mitä on omai­suus. Mitä ih­mi­nen. Kuka olen, mis­tä tu­len ja min­ne olen me­nos­sa! (Olen Riit­ta, tu­len so­si­aa­li­ti­las­ta ja me­nen koh­ta täyt­tä­mään hyllyjä.)

 2. "Ja eikö se kir­jo­te­ta Petrifun."

  No otti tuos­ta­kin se­lon. Kra­va­tis­sa lu­kee Pet­ri­fan, mut­ta val­mis­ta­jan si­vul­la Pet­ri­fun. Sit­ten on vie­lä täl­lai­nen­kin sivu otsikkoineen.

  "Ja onko asun­non avai­met to­del­la sun omai­suut­ta vai onko sul­la vain hal­lin­ta­oi­keus niihin."

  Hyvä huo­mio. Eipä tai­tai­si asun­non omis­ta­ja rie­mas­tua, jos ot­tai­sin ja myi­sin avai­met. No, jäi mi­nul­le vie­lä pyö­rän avain, töl­ki­na­vain ja jakoavain.

 3. Voi si­nua po­lois­ta, si­nul­la ei siis ole kuusio­ko­loa­vain­ta! Tuo­ta mai­nio­ta hex key -tyyp­pis­tä vä­li­net­tä. Mi­nul­la on nii­tä oi­kein sar­ja. Mut­ta minä olen­kin isä­ni ty­tär, toi­sin kuin sinä et ole.

 4. Enää­pä ei ole huol­ta sen­kään sol­mion kir­joi­tusa­sus­ta. Olin tois­sa­päi­vä­nä ka­ve­ri­ni häis­sä Suo­men­lin­nas­sa, ja jos­sain vai­hees­sa il­taa muis­tan vie­nee­ni kra­va­tin na­rik­kaan ja tal­teen ta­kin hi­haan. Tak­ki vain ei ol­lut omani.

 5. Kii­tok­set Jan­ne musi­soin­nis­ta­si S:n kou­lul­la kesällä.
  Su­ku­jut­tusi oli asial­li­nen - mut­ta tämä omai­suus­luet­te­lo­si hu­moo­ri­pi­toi­nen - tuon­ta­pai­nen kä­vi­si pai­no­tuot­tee­na hie­man li­sää laa­jen­net­tu­na. Tosi haus­ka ja kek­se­liäs. Hy­vää syksyä!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *