Luonnon välttämättömyys

Pohjois­maiden kansain, suoma­laisten, lappa­laisten ja ruot­sa­laisten maini­taan olleen suurimpia juopot­te­li­joita; sen jälkeen ilmoi­te­taan seuraavan tans­ka­laisten, puola­laisten, englan­ti­laisten ja saksa­laisten; kaik­kein rait­tiim­miksi kiite­tään rans­ka­laisia, italia­laisia, kreik­ka­laisia ja espa­nia­laisia. Suuri valis­tus­fi­lo­soofi Montesquieu väitti alko­holin käytön lisään­tyvän maan­tie­teel­listen levey­sas­teiden mukaan, minkä hän katsoi johtuvan luonnon vält­tä­mät­tö­myy­destä; mentäessä pohjoista kohti kasvaa ilma­nalan kylmyys ja kosteus, ja sen hän otaksui vaativan naut­ti­maan alko­holia sitä enemmän, mitä enemmän päivän­ta­saa­jalta loito­taan.

Viljo Hytönen: Yhteis­kun­nal­linen rait­tius­lu­ku­kirja (1922). Werner Söder­ström Osakeyh­tiön rait­tius­kir­jal­li­suus­osasto.

Tuli tuuli, saattaa sataa

Suomen kielessä on yllin kyllin neli­kir­jai­misia sanoja, joiden toinen tai kolmas kirjain kahden­ta­malla syntyy toisia perus­muo­toisia sanoja (esim. piru → piiru, evät → eväät). Eris­nimiä lukuun otta­matta noiden neli­kir­jai­misten sanojen joukossa on kuitenkin vain kymmenen sellaista, joissa saman operaa­tion voi tehdä kummalle väli­kir­jai­melle tahansa:

kari kaari karri
kato kaato katto
kuri kuuri kurri
laki laaki lakki
lata laata latta
lika liika likka
muli muuli mulli
tili tiili tilli
tuli tuuli tulli
tuma tuuma tumma

Lata (”vars. äkeen apulait­teena käytet­tävä levy­mäinen maan­pinnan tasoitin”) puoles­taan on yllä luetel­luista sanoista ainoa, josta syntyy uusi sana myös molemmat väli­kir­jaimet tuplaa­malla.

Interlingual homography

Homo­graphs are words of iden­tical appea­rance but of diffe­rent meaning and etymo­logy. Bear, the verb, and bear, the animal, are examples of English homo­graphs, while kuusi, the number six, and kuusi, the spruce, are often-cited Finnish ones. The words listed below are homo­graphs across these two languages. The trans­la­tions here are minimal; many of the words have other meanings in one or both languages, which the Wiktio­nary articles linked to will detail.

Jatka artik­ke­liin Inter­lin­gual homo­graphy

homo­graph trans­la­tion into English trans­la­tion into Finnish
peloton fear­less pääjoukko (kilpa­pyö­räi­lyssä)
pimento dark­ness kirsik­ka­paprika
helmet pearls kypärä
manner conti­nent tapa
marina grumble vene­sa­tama
murein tende­rest mureiini
pellet clowns pelletti
peruke (fishing) leader peruukki
rabbit rabbis kani
tanner ground parkit­sija
turbot turboc­har­gers piik­ki­kam­pela
vinous oblique­ness viini­mäinen

Päättömiä yhdyssanoja

Suomen kielen yhdys­sa­noista ovat oppiaine, alkuaine, onki­mato ja ihomato ainoita, joiden alkuun ja loppuun kirjain lisää­mällä syntyy toisia sanoja samassa luvussa ja sijassa. Alku ja loppu sanoista alakuu, alamaa ja ovisuu pois­ta­malla käy samoin, ja jos myös eris­nimet salli­taan, lista pitenee ainakin sanoilla alaosa, peliasu ja Thaimaa.

Siniset šortsit ovat Thaimaan -peliasun alaosa.
Siniset šortsit ovat Thai­maan sepak takraw -peliasun alaosa. 📷 Yan Yan (Xinhua)

Anagrammi plus yksi

Anagrammi plus yksi on Kirppu-risti­koihin keksitty tehtävä, jossa viisi 4–8-kirjaimista ratkai­susanaa päätel­lään niukoista vihjeis­tään niin, että peräk­käi­sistä sanoista seuraavan on aina koos­tut­tava edel­lisen kirjai­mista sekä yhdestä uudesta. Hävyt­tömän pitkien sanojen suomessa tuol­lainen viiden sarja ei suin­kaan ole pisin mahdol­linen, mutta mitä pitem­mäksi ketju kasvaa, sitä vaikeam­maksi kirjainten sekoit­telu käy sekä ratko­jalle että laati­jalle ja sitä luul­ta­vam­maksi, että ainakin jotkut sanoista muis­tut­tavat liiaksi toisiaan.

Alla ovat vihjeet pisim­pään tähän mennessä löytä­määni anagrammi plus yksi -ketjuun, jossa kaikki ratkai­susanat ovat riit­tävän uniik­keja ja ristik­ko­kel­poisia eli kaik­kien tuntemia, perus­muo­toisia nomi­neja tai verbejä. Numero sulkeissa on kirjainten määrä. Oikeita vastauksia ei ole pakko keksiä pituus­jär­jes­tyk­sessä, hyppiäkin saa. Jokai­selle sellaisen ensin kerto­valle tarjoan tuutin tai tuopin!

1. melko varmasti mies (3)
2. sen setä teurastaa (4)
3. tolpalta tavoi­tettu (5)
4. nyrpeiden nakke­lemia (6)
5. jänönkin pant­taa­minen (7)
6. päämajan upsee­reista (8)
7. tyyny poskea vasten (9)
8. hukkuvan pienin murhe (10)
9. eivät auta loukusta (11)
10. Iranin pohjois­naa­puri (12)
11. kuuluu Sylvian häkistä (13)
12. kään­tä­misiä suku­kie­lelle (14)
13. kasvaa satoja prosent­teja (15)
14. vilk­kainta kasvu­kes­kuk­sissa (16)

Lisätty 17. 9. 2017: oikeat vastaukset löytyvät alku­pe­räisen julkaisun kommen­teista.