Ilotulitusta

Muu­ta­ma muu­kin oli kek­si­nyt läh­teä tors­tai-il­ta­na Kai­vo­puis­toon kat­so­maan ilo­tu­lit­ta­mi­sen SM-ki­so­ja. Ra­ti­kat ja ran­nat oli­vat pa­kis­sa tei­ne­jä, joi­den ör­dää­mi­nen ja me­te­löin­ti peit­ti juon­non kuu­lu­mat­to­miin, mut­ta syn­nyt­ti myös miel­lyt­tä­vän tie­toi­suu­den omas­ta kyp­säs­tä iäs­tä ja ar­vok­kuu­des­ta, he­he­he. Tu­lin pai­kal­le puo­li tun­tia myö­häs­sä ja mis­sa­sin kuu­lem­ma par­haat pa­lat, mut­ta jo­ten­kin ilo­tu­lit­te­lu tun­tui ja näyt­ti lai­meal­ta sa­tei­ses­sa hä­mä­räs­sä, kun sitä on tot­tu­nut kat­se­le­maan pak­ka­ses­sa ja kaamoksessa.

Dominante

Sun­nun­tai­na pi­det­tiin Me­ri­tul­lis­sa syk­syn en­sim­mäi­set Do­mi­nan­ten tree­nit. Nii­den alus­sa mi­nut val­ta­si on­nel­li­suus­koh­taus, jon­ka ve­roi­sen sain vii­mek­si pari päi­vää en­nen Hii­den­maan-mat­kaa (sil­loin kes­kel­lä kau­pun­kia, il­man mi­tään il­meis­tä syy­tä). Lau­la­mi­nen oli hel­pom­paa kuin muis­tin­kaan, vaik­ka help­po­ja oli­vat kap­pa­leet­kin: Par­tio­lais­ten mars­si ja muu­ta­ma muu Si­be­liuk­sen aa­mu­pie­ru on tar­koi­tus läh­teä ää­nit­tä­mään Lah­teen lau­an­tai­na, mis­tä syys­tä nii­tä hin­kat­tiin myös ei­li­sis­sä tree­neis­sä Tuas-talolla.

Brooks Beast

Oli­vat, ron­tit, lait­ta­neet Sta­diu­mil­la kaik­ki muut Brook­sin lenk­ka­rin­sa alen­nus­myyn­tiin pait­si ne, joi­ta hi­moit­sin. 109 eu­ron hin­ta­lap­pu Beas­tien kyl­jes­sä sai mi­nut jo kai­va­maan Lo­ve­gu­nit naf­ta­lii­nis­ta, mut­ta nii­hin to­tut­te­lu oli­si sit­ten­kin vaa­ti­nut enem­män ai­kaa kuin SM-ki­soi­hin on. Van­ho­jen Beas­tie­ni pik­ku­hil­jaa ha­jo­tes­sa tree­ni­aa­mui­hin­sa jo­tain oli kui­ten­kin teh­tä­vä, jo­ten pää­tin sat­sa­ta sata eu­roa ja sääs­tyä uu­den tun­tu­man opet­te­le­mi­sel­ta. Verk­ko­foot­bag on vä­li­neur­hei­lua, ja vä­li­neet ovat täs­sä.

Wilfred Hildonen

Säh­kö­pos­ti­luu­kus­ta ko­lah­ti aa­mul­la kak­si vies­tiä, jois­ta toi­nen oli mai­nos eBayl­tä — me­nin­kin pal­jas­ta­maan niil­le osoit­tee­ni — ja toi­nen­kin ot­si­kon pe­rus­teel­la sel­vää ros­ka­pos­tia: Great info and one ad­di­tion, lä­het­tä­jä­nä te­kais­tun kuu­loi­nen Wil­fred Hil­do­nen. Ava­sin vies­tin ja se näyt­ti­kin pe­rin­tei­sel­tä ni­ge­ria­lai­sel­ta ker­juu­kir­jeel­tä, tai oi­keas­taan sen poh­jois­mai­sel­ta versiolta:

Hel­lo,

I am a Norwe­gian with Fin­nish roots (ac­tual­ly a Fin­nish ci­tizen now as I did live in Hel­sin­ki for 8 years be­fo­re mo­ving on to Por­tu­gal - but didn't learn too much Fin­nish, alas, as I wor­ked and li­ved with Fin­nish-Swe­des) and I am fin­ding out of my ances­tors and have traced them back to Su­van­to near Sodankylä.

Vas­ta täs­sä vai­hees­sa ha­vah­duin huo­maa­maan, et­tei kyse ol­lut­kaan ros­ka­pos­tis­ta. Wil­fred Hil­do­sen suo­ma­lai­set esi-isät oli­vat Su­van­non Hil­tusia, joi­ta hän oli sat­tu­nut löy­tä­mään myös omas­ta, GenCircle­siin kau­an sit­ten jät­tä­mäs­tä­ni tie­to­kan­nas­ta. On­nek­si olin jät­tä­nyt sin­ne myös va­li­din säh­kö­pos­tio­soit­teen, sil­lä Hil­tus-Wil­fre­dil­lä oli an­taa täy­den­nys­tä sukupuuhuni:

It is Gus­ta­va Math­lin b. 30 Oct 1788 in So­dan­ky­lä, by Sven Mat­he­lin and Mag­da­le­na Kranck. You have her as mar­ried to one Jo­han Hen­rik Eke­dahl in 1819. I have her as Gus­ta­va Se­nin­ty­tär Mat­lein and be­fo­re she mar­ried Eke­dahl, she was mar­ried to Mat­ti Da­nie­lin­poi­ka Hil­tu­nen aka Matts Da­niels­son Hil­du­nen. They mar­ried 30 March 1813 and Mat­ti died 28 Oct. 1817. They had two children, Gre­ta Mag­da­le­na Ma­tin­ty­tär Hil­tu­nen, b. 21.01.1814, and Jo­han Da­niel Ma­tin­poi­ka Hil­tu­nen, b. 18.06.1816.

Gus­ta­van en­sim­mäi­ses­tä avio­lii­tos­ta Mat­ti Hil­tusen kans­sa tie­sin­kin, mut­ta lap­set oli­vat mi­nul­le uut­ta. Har­mi vain et­tei kum­pi­kaan heis­tä ol­lut suo­ra­nai­nen esi­van­hem­pa­ni, ja noin su­ku­pol­ven mit­tai­nen kui­lu Hil­tus­ten esi­pol­vi­kaa­vios­sa­ni jäi edel­leen auki.

Luokkakokous

Kym­me­nen vuot­ta sit­ten luok­ka­sor­muk­siin kai­ver­ret­tu Pyhä 2004 tun­tui sil­loin pal­jon kau­kai­sem­mal­ta tu­le­vai­suu­del­ta kuin ala-as­teen kuu­des luok­ka tun­tuu nyt men­nei­syy­del­tä. Vii­kon­lop­pu­na ko­koon­nuim­me sen­ai­kais­ten luok­ka­lais­te­ni kans­sa mö­kil­le Py­hä­ko­raan päi­vit­tä­mään tie­to­ja toi­sis­tam­me ja muis­te­le­maan men­nei­tä. SmartZoo­min olin ka­me­ras­ta unoh­ta­nut pois pääl­tä, mik­si osa ku­vis­ta on ta­val­lis­ta tuhnuisempia.

Hiidenmaa

Ta­ka­na muu­ta­ma elä­mä­ni on­nel­li­sim­mis­ta päi­vis­tä. Us­ko­ma­ton­ta, että sii­tä on koh­ta viik­ko kun läh­din, unoh­din pas­si­ni ker­ran ja mel­kein myö­häs­tyin lau­tas­ta, jol­la olim­me Au­di­te-po­ru­kal­la aloit­ta­mas­sa mat­kaa Hii­den­maal­le. Se­kin on us­ko­ma­ton­ta, että kun Tal­lin­na oli sin­ne saa­pues­sam­me tul­van val­las­sa ja Hel­sin­gis­sä pa­lat­tuam­me kaa­to­sa­de, Hii­den­maal­la, Ka­la­nan pie­nes­sä ky­läs­sä, pais­toi kaik­ki­na päi­vi­nä au­rin­ko.

Lisää vain sisältö

Kaik­ki tä­hä­nas­ti­set ko­kei­lu­ni kir­joit­taa ikio­ma ko­ti­si­vu on lo­pul­ta lan­nis­ta­nut jon­ki­nas­tei­nen epä­suh­ta HTML-tai­to­je­ni ja si­vun ul­koa­sul­le aset­ta­mie­ni vaa­ti­mus­ten vä­lil­lä. Into uu­teen yri­tyk­seen lei­mah­ti tu­tus­tut­tua­ni aar­re­ait­taan ni­mel­tä OSWD (Open Source Web De­sign), jos­sa on tar­jol­la sa­doit­tain va­paas­ti la­dat­ta­via, toi­nen tois­taan tyy­lik­kääm­piä sivutemp­laatteja. Käy­tös­sä ole­vas­ta kii­tok­set crap­nas­tyl­le.