Tilinpäätös

Jan­ne Uusi­ta­lo Group Oyj on jul­kais­sut vii­me vuo­den tu­lok­sen­sa, joka ana­lyy­tik­ko­jen mu­kaan on jon­kin ver­ran en­na­koi­tua pa­rem­pi. Kol­man­nen vuo­si­nel­jän­nek­sen jäl­keen ras­kaas­ti tap­piol­li­nen tu­los kään­tyi lop­pu­vuon­na nousuun, jota sii­vit­ti­vät pait­si in­ves­toin­tien su­pis­ta­mi­nen myös yh­tiön saa­mat ve­ro­hel­po­tuk­set. Tu­los ra­hoi­tuse­rien jäl­keen jäi sil­ti 856,64 eu­roa pak­ka­sen puo­lel­le. Kon­ser­nin ko­ko­nais­lii­ke­vaih­to oli ku­lu­nee­na vuon­na 11758,07 eu­roa, jos­ta val­tion tuen osuus oli noin 30,4 pro­sent­tia.

me­not 12614,71 € tu­lot 11758,07 €
vuo­kra 2778,00 € ris­ti­kot 3940,38 €
mat­kat 2039,59 € opin­to­tu­ki 3574,19 €
tek­niik­ka¹ 1938,57 € pa­lau­tus² 3200,86 €
ruo­ka 1742,28 € muu tulo 1042,64 €
muu meno 1496,27 € ²lai­no­jen ta­kai­sin­mak­su, ta­kuu­vuo­krien pa­lau­tus, ve­ron­pa­lau­tus
lai­na 1460,00 €
kä­teis­nos­tot 1160,00 €
¹säh­kö­pia­non osuus noin 63 pro­sent­tia tek­nii­kan me­nois­ta

Selittelyn makua

Har­ven­tu­nut kir­joi­tus­tah­ti­ni joh­tuu sii­tä, et­tei uu­des­sa ko­dis­sa­ni ole vie­lä net­tiyh­teyt­tä. Ti­la­sin Sau­na­lah­den laa­ja­kais­ta­liit­ty­män tä­män kuun nel­jän­te­nä, eikä sitä ole vie­lä­kään asen­net­tu. Va­roi­tel­tu toi­mi­tusai­ka to­sin oli kuusi viik­koa, mut­ta ihme haa­ku­roin­nil­ta vai­kut­taa, kun olen jou­tu­nut ker­to­maan jo kol­mel­le Sau­na­lah­den asia­kas­pal­ve­li­jal­le erik­seen, että asun­nos­sa­ni on lan­ka­pu­he­lin­liit­ty­mä. Jo­kai­nen on sen jäl­keen lu­van­nut ti­lauk­se­ni läh­te­vän ete­ne­mään.

Ai­kaa on vie­nyt myös uusi roo­li­ni ko­din hen­get­tä­re­nä. Olen en­sim­mäis­tä ker­taa elä­mäs­sä­ni si­lit­tä­nyt vaat­tei­ta, tis­kan­nut tis­ki­ko­neel­la ja pyy­kän­nyt ih­mis­ten pyyk­ki­ko­neel­la. Romp­peit­te­ni in­tegroi­mi­nen REDACTEDn ta­va­roi­hin on vaa­ti­nut kir­ja­hyl­lyn sekä vaa­te- ja as­tia­kaap­pien täy­del­lis­tä uu­del­leen­jär­jes­tä­mis­tä, ja tä­nään rai­va­sin ryy­neil­le­ni ti­laa keit­tiön kui­va-ai­ne­kaap­piin heit­tä­mäl­lä me­ne­mään jä­te­sä­kil­li­sen van­hen­tu­nut­ta ruo­kaa.

Muuttaako ihminen, ja mihin suuntaan?

Jo pit­kään jat­ku­nees­sa ti­la­päi­ses­sä mie­len­häi­riös­sä me­nin ir­ti­sa­no­maan vuo­kra­so­pi­muk­se­ni. Hää­tö­päi­vä on ensi kuun vii­mei­nen, mut­ta kan­ta­nen ta­va­rat kar­ta­nol­le jo pal­jon en­nen sitä. Ei niin­kään pääl­lek­käi­syyk­sien kuin tur­huuk­sien kar­si­mi­sek­si lu­vas­sa on myös ir­tai­mis­ton rea­li­soin­tia, jo­ten kan­nat­taa pi­tää sil­mät auki hy­vien tar­jous­ten va­ral­ta. Lä­him­pä­nä läh­töä lie­nee kir­joi­tus­pöy­tä­ni.

CV

Sain taas säh­kö­pos­tia kau­kai­sel­ta su­ku­lai­sel­ta, to­sin en ai­van yhtä kau­kai­sel­ta kuin vii­mek­si. Ruot­sin Uu­ma­jas­sa asu­va CREDACTED Vä­li­jee­siö oli googlet­ta­mal­la har­vi­nai­se­no­loi­sen su­ku­ni­men­sä löy­tä­nyt laa­ti­ma­ni su­ku­puun ja siel­tä uk­kin­sa, joka sat­tui ole­maan isä­ni pik­kuserk­ku. Suo­mea tai­ta­mat­to­ma­na hän­tä kiin­nos­ti ko­vas­ti tie­tää, mis­tä do­ku­men­tis­sa oli ky­sy­mys ja kuka sen oli teh­nyt. Ker­roin hä­nel­le vä­hän ke­räi­ly­har­ras­tuk­ses­ta­ni ja täy­den­nyk­sen toi­vos­sa lä­he­tin li­sää tie­toa Vä­li­jee­siön su­vus­ta. Pe­räs­tä ei ole kuu­lu­nut muu­ta­maan viik­koon, lie­nee­kö sit­ten kiin­nos­tus lo­pah­ta­nut vai vie­nyt men­nes­sään.

Uusi kuosi, uudet kuteet

Jos ei ker­ran si­säl­töä syn­ny, ru­ka­taan muo­toa. Kei­ka­rin uu­det vaat­teet ovat tie­ten­kin pe­räi­sin OSWD:stä ja valp­paim­mat tun­nis­ta­ne­vat templaa­tin tu­tuk­si mum­mi­lan etusi­vul­ta. Ar­kis­ton kät­köis­tä löy­tyy vie­lä tätä kir­joit­taes­sa­ni van­haa kök­kö­font­tis­ta il­met­tä, mut­ta uu­dis­tus­ten tuu­let la­kais­se­vat pian siel­lä­kin. Kaik­kien link­kien toi­mi­vuut­ta en ole tar­kis­ta­nut, jo­ten en ota vas­tuu­ta sii­tä, min­ne nii­tä kli­ka­ten jou­tuu.

P.S. Mon­ta tun­tia ku­lui tä­nään tu­ki­hen­ki­lön kans­sa et­sien ja kor­ja­ten IE:n pal­jas­ta­mia koo­din heik­kouk­sia, joi­den suh­teen FF ei ol­lut niin ron­ke­li, mut­ta on­pa­han nyt sit­ten vii­mei­sen pääl­le va­li­dia koo­dia.

Sana viikonvaihteeksi

Kun syön, mi­nul­la on ol­ta­va lu­ke­mis­ta. Kir­jai­li­ja­ni­mis­tä yli­voi­mai­sia suo­sik­ke­ja­ni ovat pit­kään ol­leet her­rat Guin­ness ja Dis­ney, mut­ta vii­me ai­koi­na olen löy­tä­nyt uu­del­leen myös ko­ti­mai­sen klas­si­kon, Fac­ta 2001 -tie­to­sa­na­kir­ja­sar­jan. Juo­nel­taan var­sin pouk­koi­le­van teok­sen anti on sen kiin­nos­ta­vis­sa hen­ki­lö­hah­mois­sa:

Ki­ho­vauh­ko­nen, suom. ta­ruo­len­to, joka esiin­tyy mm. maa­il­man­lo­pun en­nus­ta­ja­na.

Ki­ho­vauh­ko­nen! Onko nau­ret­ta­vam­paa ta­ruo­len­toa kek­sit­ty? Tuo­han on kuin suo­raan Eli­mäen tar­koi­tuk­ses­ta. Kyl­lä oi­kean ta­ruo­len­non kuu­lui­si olla edes vä­hän pe­lot­ta­va tai oma­ta maa­gi­sia voi­mia, eikä vain pöö­pöil­lä en­nus­ta­mas­sa maa­il­man­lop­pua. Min­kä lai­nen!

Menneitä muistellessa

Pal­jon kir­joit­ta­mi­sen ar­vois­ta on vii­me viik­koi­na ta­pah­tu­nut. Huo­no oma­tun­to mi­nul­la on ai­na­kin seu­raa­vien hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti tär­kei­den ta­pah­tu­mien ruo­ti­mat­ta jät­tä­mi­ses­tä:

Au­di­ten kon­sert­ti Jo­han­nek­sen kir­kos­sa. Voi tun­tei­den myrs­ky ja myl­väys! Van­ha suo­la haa­voi­hin on pa­rem­pi kuin bus­sil­li­nen muusia.
Do­mi­nan­ten vaa­li­ko­kous. Iha­naa ih­mis­suh­de­viih­det­tä tär­kei­tä­kään asioi­ta tär­kei­le­mät­tä. Is­tun ensi vuon­na REDACTEDn pal­leil­la, siis bas­son stem­ma­vis­kaa­li­na ja REDACTEDn kans­sa luk­ka­ri­na.
• Kvar­tet­ti­ki­san voit­to Do­mi­nan­ten vuo­si­juh­las­sa. Huo­men­na sii­tä on kak­si viik­koa, eikä epä­to­del­li­suu­den hämy vain ota häl­ve­täk­seen. Kah­den­kym­me­ne­nyh­dek­sän pis­teen voit­to­mar­gi­naa­li bii­seil­lä, joi­ta han­nail­tiin jopa esit­tää, ”jos ne ei vaik soi”. BB on Kin­gi!