20. 11. 2018

Ol­laan sun­nun­tai­na me­nos­sa kat­to­maan la­pin­po­ro­koi­ran nart­tu­pen­tua, jos­ta ehkä tu­lee meiän en­sim­mäi­nen per­heen­li­säys. Ran­nis­jär­ven ko­hal­la Sa­vu­kos­kel­ta Kuos­kuun päin on REDACTEDn pa­ris­kun­nan ken­nel, jo­hon 5. 11. syn­ty pen­tue. Ko­ko­mus­tan ni­mek­si ol­tiin suun­ni­tel­tu Ruu­tia, mut­ta täl­lä on nis­kas­sa ja pääs­sä niin pal­jon val­kos­ta, että pi­tä­nee kek­siä joku muu. Mo­lem­pi kas­vat­ta­ja löy­tyy Sa­vu­kos­ken Ha­los­ten su­ku­puus­ta: REDACTED on kuu­lem­ma Vä­ke­vä-Ma­tik­si sa­no­tun po­jan­poi­ka ja REDACTED Py­hä­jär­ven REDACTEDn vel­jen­tyt­tö, vis­siin siis Lo­kas­ta pois.

Sun­nun­tai­na on taas soit­to­keik­ka­ki, nie­men kir­kos­sa REDACTEDn kans. Suu­rin­ta osaa vir­sis­tä har­jot­te­lin va­hin­gos­sa jo kaks viik­koa sit­ten, mut­ta hää­ty­nee käyä vie­lä lau­an­tai­na ker­taa­mas­sa. On ollu mu­ka­va pi­tää soit­to- ja lau­lu­tai­toa täl­lä lail­la yllä ja ehkä jopa pik­ku hil­jaa ke­hit­tää nii­tä — ja saa­ha sii­tä vie­lä ra­haa­ki. Pi­täis vain muis­taa las­kut­taa jo­ten­ki sään­nöl­li­sem­min, REDACTEDaki, et­tei tar­vis käyt­tää sii­hen aina ker­ral­la niin pal­joa ai­kaa.

Pihaporoja

En ole ryh­ty­nyt po­roi­sän­näk­si. Nämä tu­le­vat ai­tauk­seen ihan omia ai­ko­jaan ja pää­se­vät por­tis­ta pois­kin. Koh­te­liai­ta ka­ve­ruk­sia, kun ei­vät ole ker­taa­kaan ka­jon­neet kas­vi­maa­han, hors­mik­koa har­ven­ta­vat vain.