Open doubles net final

For the first time since 2011, to­night Mat­ti Pohjola​ and I will play in the open doubles net fi­nal of the IFPA World Foot­bag Cham­pions­hip tour­na­ment. If you are not in Co­pen­ha­gen to cheer for us in Nør­re­bro­hal­len, tune in at 6 pm (Da­nish time) for live co­ve­ra­ge of the event at http://​www​.ustream​.tv/​c​h​a​n​n​e​l​/​w​o​r​l​d​s2015!

19. 5. 2015

Ha­luai­sin kir­joit­taa kai­ken min­kä muis­tan. Ve­täy­tyä pii­lo­pirt­tiin ko­lua­maan ai­vo­poi­mu­ja­ni, vaik­ka vuo­dek­si. He­rä­tä joka aamu kir­joit­ta­maan, syö­dä ja käy­dä kä­ve­lyl­lä, pa­la­ta taas jat­ka­maan. Sai­si­ko­han sitä kaik­ki sy­nap­sin­sa koes­tet­tua, jos nel­jä tun­tia päi­väs­sä vii­te­nä päi­vä­nä vii­kos­sa vain tuot­tai­si teks­tik­si muis­to­jaan, tär­kei­tä ja tur­han­päi­väi­siä? Ja tun­tui­si­ko sen jäl­keen, että tähän­astinen elä­mä on tal­les­sa eikä voi enää men­nä huk­kaan? Ja voi­si kes­kit­tyä ny­ky­het­keen naut­tien, jos­sit­te­le­mat­ta.

11. 5. 2015

Aja­tuk­set kuin per­ho­set hul­lut. Ha­luai­sin kir­joit­taa jol­le­kul­le tai jul­ki­ses­ti, saa­da lu­ki­jan tai lu­ki­joi­ta. Tie­ten­kin me­ni­sin luk­koon het­kes­sä. Ai niin, lap­sen­lap­sil­le. Sii­tä­hän tu­li­si hyvä pu­nai­nen lan­ka blo­giin, pon­nis­te­luis­ta­ni las­ten­las­ten saat­ta­mi­sek­si maa­il­maan. Ha­luai­sin muis­taa, tai siis tie­tää että olen kir­joit­ta­nut muis­tiin, mil­lai­nen vaik­ka vii­me viik­ko­ni oli. Tat­ta­ri­puu­ros­ta, Le­viat­ha­nis­ta, Sla­vas­ta, REDACTEDstä. Äiti oli yö­ky­läs­sä, mitä kaik­kea vä­hä­pä­töis­tä mu­ka­vaa sii­hen­kin mah­tui. Kir­ja­kie­lel­lä, ei se­ka­tyy­lil­lä. Elä­mä­ni on jär­jes­tyk­ses­sä, ha­luai­sin li­sää jär­jes­tet­tä­vää. Sai­sin­ko päi­vän ta­pah­tu­mat jo­hon­kin for­maat­tiin? Näyn lis­tan­nee­ni ko­ho­koh­tia, mu­ka­vin­ta tä­nään. En­täs fii­lik­set, hy­vät tai huo­not? Tä­nään pu­nas­tuin kun REDACTED tuli. Ilah­duin kun… Kii­vas­tuin kun… Hah, kii­vas­tun niin har­voin. ”Mi­nun äi­ti­ni ta­pa­si mi­nun isä­ni ju­nas­sa.” Sil­loin­kin lei­kil­lä­ni, ra­diol­le, mut­ta hel­pot­ti se. REDACTED. En ole kos­kaan ty­kän­nyt sak­sa­lai­sis­ta.

18. 2. 2015

Mikä oli mu­ka­vin­ta tä­nään -fi­na­lis­tit: REDACTEDn aut­ta­mi­nen muut­ta­maan kat­to­re­mont­tie­vak­koon REDACTEDnka­dul­le. Aut­ta­mi­nen ja yh­des­sä­olo hy­väl­lä mie­lel­lä, kol­me ha­laus­ta ja yks va­hin­ko­pusu. Työ­pai­kan tyt­tö­jen hä­vyt­tö­mät ju­tut ja leik­kiflirt­ti. REDACTEDn nau­ru ja huu­mo­rin­ta­ju tuo mie­leen REDACTEDn. REDACTED sais mi­nut niin hel­pos­ti pol­vil­le­ni jos vain ha­luais.