Patras–Ateena

Del­fii­ne­jä ei nä­ky­nyt keu­lil­la, eikä ihan etum­mai­sel­le kan­nel­le pääs­syt­kään. Nu­kuin tosi hy­vin, he­rä­sin vain kol­mes­ti: en­sim­mäi­sen ker­ran puo­li kol­mel­ta, sit­ten kuu­del­ta ja sit­ten kah­dek­sal­ta. Ik­ku­nas­ta nä­kyy Krei­kan län­si­ran­ni­kon äk­ki­jyrk­kiä vuo­ria ja ohit­sem­me hi­vut­tau­tu­va Vi­king Li­nen -pu­nai­nen Su­per­fast. Pil­vet ovat jää­mäs­sä taak­se ja pus­kem­me koh­ti au­rin­koa. Lou­naal­le aion men­nä vii­me tin­gas­sa, jot­ta jak­san sil­lä Atee­naan. Oi ei, pi­tää­kö Mic­hae­lin kans­sa seu­rus­tel­la koko ju­na­mat­ka? Ka­nu­kit aiko men­nä bus­sil­la, ra­has­ta ei tun­tu­nut ole­van puu­tet­ta. Lai­toin aa­mu­kyl­mään pel­la­va­housut ja -pai­dan kak­kos­ker­rok­sek­si. Yöl­lä pi‘in vil­la­suk­kia, mhmhmh. Ei­li­sil­ta­na tuli telk­ka­ris­sa vis­siin sii­tä Atee­nan pom­mi-is­kus­ta, tai sit­ten nii­tä on ollu toi­nen­kin, uu­ti­sis­sa ja vis­siin sii­hen liit­ty­nees­tä mel­la­kas­ta, tai se saat­to olla kyl­lä jos­sa­ki muu­al­la­ki, ja nel­jäl­lä raa­jal­la kä­ve­le­vis­tä ih­mi­sis­tä ties mis­sä. Muis­tan ku REDACTED näyt­ti BBC:n uu­ti­sen sii­tä yhes­tä sil­lon, mut­ta luu­lin että se oli yk­sit­täi­nen vam­ma­nen eli hul­lu. Tänä il­ta­na on Do­mi­nan­ten ke­vät­sau­na. Yri­tän muis­taa lait­taa teks­ti­vies­tin REDACTEDlle.


Ei sit­ten syö­dä­kään lou­nas­ta. Sei­näl­lä on pla­kaat­ti ”Crui­se pro­gram­me” ja sii­nä että 11–12.30 on ruo­kaa self-ser­vice res­tau­ran­tis­sa, joka kui­ten­kin on nyt kiin­ni. Toi­vot­ta­vas­ti Pat­raan kes­kus­tas­sa on lei­pä-mak­ka­ra-ju­kurt­ti­kaup­pa. Otin vä­li­vaat­teet pois, pe­sin ja­lat ja vaih­doin su­kat, ja toi­von et­tei hos­tel­lin pyyk­ki­pal­ve­lu ole ra­has­tus­ta. Mic­hael on vä­hän REDACTED, haus­ka va­ka­va mies. Me­nee kuu­lem­ma bus­sil­la, hel­po­tus mi­nul­le.


Pat­raan juna-ase­ma oli ki­ven­hei­ton pääs­sä sa­ta­mas­ta, pie­ni kel­tai­nen ra­ken­nus jota vas­ta­pää­tä oli jon­kin­moi­nen tori, jon­ka toi­sel­la lai­dal­la oli Pas­sez-ni­mi­nen pi­ka­ruo­ka­paik­ka. Olin lii­an näl­käi­nen et­siäk­se­ni kau­em­paa, eikä ai­kaa­kaan ol­lut lii­kea, jo­ten mak­set­tua­ni li­sä­mak­sun mo­der­niin jat­ko­yh­tey­teen Korinthos–Ateena kä­ve­lin sii­hen ja va­lit­sin tur­val­li­sen kalk­ku­na­pa­ton­gin. Ja mi­ten hyvä se oli­kaan! Ai­van niin kuin Ci­ty­mar­ke­tis­ta oli­si os­tet­tu raa­ka-ai­neet: tuo­re pa­ton­ki, rai­kas sa­laa­tin­leh­dyk­kä ja to­maat­tia, si­pu­lia, ma­jo­nee­sia ja, mel­kein väi­tän, her­ra Snell­ma­nin kalk­ku­na­sii­pa­lei­ta vä­lis­sä. Kah­den ja puo­len koh­tuul­li­seen hin­taan ras­kin os­taa vie­lä toi­sen, täl­lä ker­taa lam­pai­sen ver­sion, mu­kaa­ni. Kah­den vau­nun mit­tai­nen In­terci­ty klonk­sut­te­li rai­teel­le yksi ajal­laan (13.55) ja tuli tu­pa­ten täy­teen edel­li­syön lai­va­mat­kus­ta­jia. Ko­rint­ho­sis­sa van­ha nai­nen neu­voi mei­dät en­sin ulos ja kon­duk­töö­ri tms. sit­ten ta­kai­sin vau­nuun, kos­ka vaih­to ta­pah­tui­kin vas­ta het­keä myö­hem­min pe­ruu­tus­rai­teel­la toi­sel­la, hie­nom­mal­la ase­mal­la. Nousin pers­tun­tu­mal­ta pois ase­mal­la, jon­ka ni­meä en enää muis­ta, mut­ta joka ei ol­lut Cent­rum tai Cent­ra­le tms., kos­ka juna ei tun­tu­nut­kaan ole­van me­nos­sa len­to­ken­täl­le, jos­ta oh­jee­ni hos­tel­lil­le oli­vat. En­si­kon­tak­tien pe­rus­teel­la kreik­ka­lai­set pu­hu­vat pa­rem­min englan­tia kuin ita­lia­lai­set, ja suu­rem­mit­ta on­gel­mit­ta löy­sin­kin Ko­rit­sas S:een, jos­sa mi­nut otti vas­taan (hie­man teko)ystävällinen Chris(tos). Jne jne. Kä­vin kau­pas­ta sa­pus­kaa ja hör­sin sie­lä il­ma­set kink­ku-, kah­vi- ja me­hu­näyt­teet. Pyyk­kä­sin suih­ku­gee­lil­lä kylp­pä­rin la­vu­aa­ris­sa ko­keek­si pa­rit su­kat ja alus­housut ja pyyh­keen. Ai­na­ki vesi tuli mus­tak­si. Raa­ta­sin to­vin ka­hen ir­lan­ti­lai­sen ja nel­jän jen­kin kans. Os­tin yl­ly­tet­ty­nä yhen Hei­ne­ke­nin tien toi­sel­ta puo­lel­ta yö­mys­syk­si. To­del­la miel­lyt­tä­vä hos­tel­li, vaik­ka muu­ta­mil­la yk­si­tyis­koh­dil­la tätä voi­si vie­lä pa­ran­taa: pyyk­ki­pal­ve­lul­la, ves­sa­pa­pe­ri­rul­la­te­li­neel­lä, avai­mil­la ves­san ovien luk­koon. Kiva viet­tää näin siis­tis­sä pai­kas­sa vii­mei­set reis­su­yöt. Jos en sit­ten yövy vie­lä jol­lain vä­li­saa­rel­la. Tä­nään olen jos­tain syys­tä aja­tel­lu sitä, mis­tä jään pait­si jos to­ke­nen, ja koko asia on taas tun­tu­nu vai­keal­ta. Se on juu­ri sitä mitä mi­nun ei tee mie­li REDACTEDlle edes sa­noa, kos­ka se osaa hal­vek­sia sen kai­ken niin maan ra­koon. Sen mitä oli REDACTEDn kans­sa yöl­lä Ruo­ho­lah­des­sa, sen mitä oli ju­han­nuk­se­na Ruis­sa­los­sa tai joi­nain öinä Fer­maa­til­la. Sen kun saa jo­ka­päi­väis­tä rei­lus­ti sy­vem­män kon­tak­tin ja ko­ke­muk­sen ih­mi­seen ja ih­mi­ses­tä (hem­me­tin syn­teet­ti­nen kie­li) jon­ka kans­sa sen on aina aa­vis­ta­nut­kin ole­van mah­dol­lis­ta. Ke­nen ta­han­sa oli­si vai­kea pi­tää sitä eril­lään ihas­tu­mi­ses­ta ja mi­nun ihas­tu­mis­ta rak­kau­des­ta, var­sin­kin kun niin har­vo­ja ovat ne mie­het, joi­den kans­sa on nat­san­nut.

Kreikan lipun alla Kreikan aikaa

It­se­pal­ve­lu­ra­vin­to­las­sa ei ol­lut an­nok­sis­sa hin­ta­lap­pua, jo­ten otin va­ro­vas­ti pari lei­pää ja pää­ruu­an enkä sa­laat­tia enkä juo­maa. Por­saan­kyl­jyk­sen ja rans­ka­lai­set sai 9,30 eu­rol­la, ja lei­pää sai sant­sa­ta­kin. Sain olla rau­has­sa, kun ek­sy­tin ka­nu­kit Vancou­ve­ris­ta ja Mic­hae­lin Min­nea­po­li­sis­ta, tai no en ek­syt­tä­nyt mut­ta ha­keu­duin pik­ku hil­jaa omil­le teil­le­ni. M. tuli kans völ­jyyn Ba­rin ase­mal­ta ja ne­lis­tään, puo­li­juo­pon ba­rit­ta­ren ys­tä­väl­li­sin neu­voin löy­sim­me sa­ta­maan ja li­pu­nos­toon. Ame­rik­ka­lai­set jou­tui­vat mak­sa­maan midd­le sea­son -li­sän ja ha­lusi­vat mak­saa is­tu­ma­pai­kois­ta, yh­teen­sä yli 40 eu­roa ku­kin, sii­nä mis­sä minä in­ter­rail­lip­pui­ne­ni 16 eli pel­kät ve­rot ja polt­toai­ne­mak­sut tms. Ma­kuu­paik­ko­ja ei enää ol­lut, niis­tä oli kuu­lem­ma saa­nut mak­saa yli 70 € (vas­taan tul­lut ame­rik­ka­lais­seu­rue ker­toi). Ta­poim­me ai­kaa ter­mi­naa­lis­sa kol­me tun­tia en­nen kuin lai­vaan pää­si. Isot re­put piti jät­tää rek­ko­jen seu­rak­si, mut­ta Angela(kohan sen nai­sen nimi oli? Brent oli kui­ten uk­kon­sa. Yh­teen­sä muis­tut­ta­vat häm­men­tä­vän pal­jon REDACTEDa ja REDACTEDa, niin ku Da­vid Lync­hin elo­ku­vas­sa oli­sin.) ei us­kal­ta­nu ku raa­has ne muas­saan ylös. Mo­nel­la muul­la­kin on suun­ni­tel­mis­sa nuk­kua näil­lä tuo­leil­la ja soh­va­tyy­nyil­lä, vaik­ka se opas­teis­sa jyr­käs­ti kiel­le­tään. Äs­ken is­tuim­me vie­lä to­vin ne­lis­tään ja mi­nä­ki nii­tä näi­tä jut­te­lin, mut­ta ne läh­ti vis­siin syö­mään ja minä etin hil­ja­sen so­pen pal­lo­me­ren luo­ta ja juu­ri en­nen ku aloin kir­jot­taa sain vas­tus­ta­mat­to­man ha­lun va­ras­taa kol­me eri­vä­ris­tä pal­loa, jot­ka oli­vat vie­ri­neet tuo­li­ni vie­reen! Ul­ko­na sa­taa ja täs­sä ve­tää, ki­peyt­tää kurk­kua. Pu­he­li­mes­ta on lop­pu­nut akku, enkä ole vie­lä löy­tä­nyt so­pi­vas­ta pai­kas­ta pis­to­ra­si­aa.


Lä­hel­tä löy­tyi, myös pa­rem­pi is­tuin ja vä­hem­män ve­toa, mut­ta enem­män me­te­liä, te­le­vi­sion kai­ut­ti­mis­ta. Vie­lä voi­sin yrit­tää air­seats-huo­net­ta, joka oli puo­li­tyh­jä ai­na­kin en­nen läh­töä, ja jos­sa en lip­pu­ni puo­les­ta sai­si olla. Jo­ko­han REDACTED on nuk­ku­mas­sa? Vai luk­kee­ko­han Vaua-le­hem­pals­taa?


Hen­gai­lu­ti­lo­ja täs­sä paa­tis­sa riit­tää, mut­ta nuk­ku­mi­nen niis­sä on ää­ni­mai­se­moi­tu mah­dot­to­mak­si. Ovi mak­sul­lis­ten paik­ko­jen huo­nee­seen oli kiin­ni, ja mie­li­ku­vi­tuk­se­ni loih­ti toi­sel­le puo­lel­le li­pun­tar­kas­ta­ja­port­sa­rin. Mega-ka­na­val­ta tu­lee ai­van us­ko­ma­ton­ta son­taa, kreik­ka­lai­sia saip­pua­sar­jo­ja toi­nen toi­sen­sa pe­rään. Jos jos­kus muis­tan ol­lee­ni on­nel­li­nen, niin sil­loin kun Jani ja REDACTED asui ke­sän Huo­ta­ris­sa, ja REDACTEDn kans men­tiin te­ke­mään ja syö­mään sin­ne mek­si­ko­lais­ta ja sau­naan. No eh­kei se elä­mä­ni ai­nut on­nen aika ol­lut, mut­ta yksi sem­moi­sia mie­len kai­ta­fil­mil­le tal­len­tu­nei­ta. Niin kuin sim­puk­ka­juok­su­kil­pai­lu ja se, kun äiti kir­joit­ti ket­su­pil­la mak­ka­ran­sii­vuil­le. To­sin nii­tä ke­lo­ja on jo muu­ta­man ker­ran res­tau­roi­tu. Kans muis­tan ku saa­tiin REDACTEDlta lai­naan kau­ko­put­ki, ja REDACTED oli meil­lä ja men­tiin Hy­aku­ta­kea kat­to­maan, ja sen ku vaklat­tiin Saar­nin tyt­tö­jä ja ma­ka­sin ri­vi­ta­lo­jen ta­ka­pi­han hei­ni­kos­sa se­läl­lä­ni ja kat­te­lin pil­viä. Ja mo­nia mui­ta­ki asioi­ta muis­tan niil­tä ajoil­ta, mut­ta mit­kä­hän olis uusim­pia jot­ka aika on eh­ti­nyt kul­la­ta? Tah­kon hiih­to­reis­sun muis­tan, mut­ta myös sen mi­ten REDACTED sai mi­nut siel­lä vi­hai­sek­si. Ihas­tuk­set ovat tie­tys­ti luku si­nän­sä. Luu­len että pur­jeh­dus Tal­lin­naan on mat­kal­la kul­ta­pos­su­ker­hoon. Ulos ei näe kau­as, mut­ta tuu­lee ja sa­taa. Ja ve­tää, ei täs­sä­kään voi olla kau­aa.

Blue Star Bar Lounge

No niin, taas ei ole hul­lum­min asiat. Ik­ku­na­pai­kal­ta näen Apu­lian­lah­den ran­da­mat, Ba­rin jäl­ki­teol­li­sen si­lue­tin ho­ri­son­tis­sa ja ir­to­koi­rien aja­van toi­si­aan ta­kaa. (Kol­me meni ko­vaa edel­lä ja vä­hän ajan pääs­tä tuli nel­jäs omaa, rau­hal­li­sem­paa tah­ti­aan. :-p) Tu­lin Ba­riin kah­den­tois­ta mais­sa, ky­säi­sin neu­von­nas­ta laut­ta­lip­pu­ja ja sain oh­jeen men­nä bus­sil­la 20/​ sa­ta­maan. Os­tin ker­ta­li­pun ja jäin et­sis­ke­le­mään paik­kaa, jos­ta ko. dösä läh­tee, mut­ta lo­pul­ta oli vain luot­ta­mi­nen ita­lian- ja ele­kie­li­siin oh­jei­siin, että tääl­tä se läh­tee mis­tä muut­kin ja odo­tet­ta­va. Te­pi­nöis­sä­ni tu­lin vai­van­neek­si useam­paa­kin via­ton­ta sie­lua ky­sy­myk­sil­lä­ni en­nen kuin 20-släsh lo­pul­ta tuli, ja nousin sii­hen yh­des­sä kah­den ka­na­da­lai­sen tu­ris­tin kans­sa, tu­ris­tin sii­nä mie­les­sä kuin las­ken it­se­ni­kin tu­ris­tik­si enkä kul­ku­rik­si. Yri­tän na­pa­ta nyt ruo­kaa ra­vin­to­las­ta ja il­lal­li­sen kau­pas­ta.

Juna Bariin

Ja nyt läh­det­tiin Brin­di­sis­tä! Val­mis­tau­tu­mat­to­muut­ta­ni huk­ka­sin nel­jä eu­roa, mut­ta ri­peil­lä pää­tök­sil­lä sää­tin ehkä 30. Tie­to, jon­ka ta­kia alun pe­rin tu­lin Brin­di­siin, on prän­tät­ty VR:n in­ter­rai­lop­paa­seen ja ker­too, että HML-ni­mi­nen laut­tayh­tiö an­taa 50 % alen­nus­ta rei­laa­jil­le. No, jä­tin taas enim­mät ta­va­rat säi­löön ase­mal­le (3 €), kos­ka luu­lin viet­tä­vä­ni päi­vän Brin­di­sis­sä. Kä­ve­lin sit­ten oi­ko­pää­tä HML:n toi­mis­tol­le, jon­ka osoit­teen olin ot­ta­nut ylös. (Ase­ma­kaa­va löy­tyi en­sim­mäi­ses­tä ka­dun­kul­mas­ta.) Tyly mies lu­pa­si 10 % alen­nus­ta, ve­roi­neen 41,50 € kan­si­pai­kas­ta, ja sa­noi että ”it’s a dif­fe­rent com­pa­ny“ joka an­taa in­ter­rail­li­pus­ta alen­nus­ta. Sa­noin että “I‘ll come back la­ter” ja läh­din lamp­si­maan ta­kai­sin, ase­man lä­hel­lä bon­gaa­maa­ni net­ti­pis­tee­seen. Euro ja 15 mi­nuut­tia myö­hem­min olin jo pal­jon vii­saam­pi ja tie­sin sen­kin, mikä oli koko ajan myös VR:n op­paas­sa: Su­per­fast Fer­ries Ba­ris­ta Pat­ra­siin kuu­luu Italia–Kreikka-vyöhykkeeseen ja on siis mah­dol­li­sia sa­ta­ma­mak­su­ja lu­kuun ot­ta­mat­ta il­mai­nen. Päi­vän myö­hem­pi läh­tö on kel­lo 20.00, ja Pat­ra­sis­sa laut­ta on huo­men­na 12.30, jo­ten eh­ti­nen alun pe­rin suun­nit­te­le­maa­ni ju­naan. Tuut­ta­sin vie­lä ka­kat net­ti­pis­teen ves­saan, hain ta­va­ra­ni säi­lös­tä ja hyp­pä­sin pai­kal­lis­ju­naan Ba­riin. Vä­hem­män ahne oli­si sääs­tä­nyt kol­me crois­san­tia il­ta­pa­lak­si, nyt meni mät­tä­mi­sek­si. Pil­ves­sä, hä­din tus­kin tar­ke­ni T-pai­das­sa ja pit­kin lah­kein ul­ko­na.

Pop Inn

Huuh. Tu­li­pa­han kä­vel­tyä, mut­ta nyt olen näh­ny mel­kein kai­ken Roo­mas­sa. Ja lo­pul­ta löy­sin su­kat­ki, Ter­mi­nin kau­pas­ta. Ja päi­väl­li­sen, sa­mal­la kon­sep­til­la ku ei­len mut­ta 125 gram­maa vä­hem­män ju­kurt­tia, lei­pä vä­hem­män. Käet pe­se­mään ja syö­mään. Mah­taa nuo ita­liak­si kau­his­tel­la ku kol­mat­ta il­taa syön sa­maa sa­pus­kaa.


Eli­kä. Aa­mul­la hy­väs­te­lin su­ju­vas­ti hol­lan­ti­lai­sen känp­pä­ka­vee­raa­jan käy­tyä­ni kak­ka­sel­la ja suih­kus­sa, pak­ka­sin ja jä­tin ison rep­pu­ni säi­löön. Aa­miai­sen ja kaup­pa­reis­sun jäl­keen pa­la­sin vie­lä ha­ke­maan pyyh­kee­ni aja­tuk­se­na kui­vat­taa se kau­pun­gil­la, mut­ta tu­lin­kin kas­tel­leek­si sitä vii­leäl­lä ve­del­lä aina ti­lai­suu­den tul­len. Kä­ve­lin Co­los­seu­mil­le ja sen ym­pä­ri, sit­ten rau­nioi­den poik­ki ja Pausa Pranzoon, siel­tä Ti­be­rin ran­taan ja sil­lan yli Tras­te­ve­reen, jos­sa to­si­aan ra­vin­to­loi­ta riit­ti, niin kuin olin lu­ke­nut. Pyö­räh­din taas yh­den py­häl­le Ma­rial­le omis­te­tun py­tin­gin pi­hal­la ja tu­lin tois­ta sil­taa ta­kai­sin täl pual jok­ke. Cam­po de Fio­ri oli ko­ju­jaan pur­ka­vien to­ri­kaup­piai­den jäl­jil­tä kuin kaa­to­paik­ka. Piazza Na­vo­nal­la oli sama va­pau­den pat­saan imi­toi­ja. Pal­jon pa­rem­pi ih­mis­pat­sas oli Hadria­nuk­sen muu­ril­la, jon­ne kä­ve­lin Pant­heo­nin, jos­sa siis kä­vin ei­len, edit­se. Ig­na­tius Lo­y­olan kir­kon vie­res­sä oli pie­ni kirp­pu­to­ri, jon­ne poik­ke­sin suk­kia et­si­mään, mut­ta löy­sin­kin Com­mo­do­re Ami­ga 600:n 10 eu­rol­la kau­pan. Kor­son­tien yli jat­koin Bar­be­ri­nien au­kiol­le ja siel­tä pik­ku hil­jaa koh­ti Ter­mi­niä (Ter­miä­ni?) poi­ke­ten pa­riin­kin kaup­paan ky­sy­mään suk­kia (calzi­ni), ja yh­des­tä ne mel­kein os­tin­kin tu­pa­koi­val­ta nai­sel­ta, mut­ta ei­vät ol­leet ly­hyt­var­ti­set (cor­ti), jol­lai­sia et­sin. On se niin kä­sit­tä­mä­tön­tä tuo tu­pa­koin­ti tääl­lä, se­kin mu­ka­mas hie­no mies­ten pu­ku­lii­ke, ties mitä Ar­ma­ne­ja sata ri­vis­sä ja omis­ta­jat kes­sut­te­le­vat es­tot­ta nii­hin sem­mo­set aro­mit, et­tei iki­nä ir­toa. Ja toi­nen kum­ma hom­ma, et­tei­kö tääl­lä ole englan­tia ope­tet­tu ke­nel­le­kään kou­lus­sa. Suk­kien hin­taa ky­syin, niin kol­mea ih­mis­tä piti vai­va­ta en­nen kuin sain kuul­la että ”twen­ty fif­ty” (2,50 €). Nais­ten ko­koa 39–40 mut­ta ovat­pa­han tar­peek­si ly­hyt­var­ti­set. Mel­kein olis pi­tä­ny sit­te­ki ot­taa ka­het. REDACTEDlta tuli vä­hän kom­ment­tia mak­ka­ra­sat­sis­ta lei­vän pääl­lä. (Lii­ma­sin 8 na­kin­puo­li­kas­ta apri­koo per­sik­ka­hil­lol­la vie­re­tys­ten.) Tä­män päi­vän 15 mi­nuut­tia au­tuut­ta on vie­lä käyt­tä­mät­tä. Toi­nen oh­jel­ma­nu­me­ro on pes­tä ja­lat ja vaih­taa su­kat en­nen läh­töä. Saa­ta­na ku läh­tee myö­hään juna, puo­li ka­hel­ta­tois­ta. No, tar­vii vain muis­tel­la ai­ko­ja Kau­naan lin­ja-au­toa­se­mal­la. Vois har­ki­ta 2 eu­ron in­ves­toin­tia sur­fauk­seen­kin tänä il­ta­na.


Niin kit­sas olen, että etin sen eu­ron pai­kan uu­des­taan ja kir­juu­tin siel­tä REDACTEDlle, luin heh­ku­tuk­sia kon­ser­tis­ta ja Mar­gi­naa­lis­ta­ki vii­mein kaik­ki tuo­reim­mat. Pois tul­les­sa­ni löy­sin sat­tu­mal­ta ison mar­ke­tin, jos­ta os­tin aa­muk­si crois­san­te­ja ja me­hua sekä huo­mi­sek­si vet­tä. Ka­la­tis­kit ne tää­lä hais­kah­taa, to­ril­ta en ai­na­kaan os­tais ka­laa ja pit­kin ham­pain kau­pas­ta­kin. Mi­kä­hän sii­nä­ki et­tei kun­non il­mas­toin­tia saa­ha nii­hin niin ku Suo­mes­sa. Sit­te kä­vin vie­lä toi­sen sa­man­lai­sen pa­rin nais­ten suk­kia ja vai­hoin ne äs­kön jal­kaa­ni, ei­vät yh­tään lii­an pie­net. Äs­kön söin ome­nan il­ta­pa­lak­si ja nyt vain oot­te­len. Tun­ti in­ter­ne­tai­kaa tun­tu jopa niin pit­käl­tä, et­ten mei­nan­nu kek­siä enää asi­aa REDACTEDlle. Pi­tää­ki­pä käyä vie­lä laundro­maa­tis­sa vil­ka­se­mas­sa, onko vas­tan­nu ja ky­syä onko pank­ki­kort­ti (kul­ta-) van­hen­tu­nu ku otus­pan­kis­ta ovat kol­mes­ti soit­ta­neet reis­sun ai­ka­na. Google­tin ni­mit­täin pu­he­lin­nu­me­ron ku­ten ete­vä net­ti­sa­la­po­lii­si ikään. No nyt tuli taas joku suo­ma­lai­nen tän­ne. Va­li­tel­laan­pa taas vä­hän vai­vo­ja kun ei muu­ta­kaan tule mie­leen. Jat­ku­va ka­kan äkis­tys on vii­mein saa­nut pu­ka­man ai­kaan, siis sem­moi­sen ulos sin­gah­ta­neen, joka tun­tuu kä­vel­les­sä. Pu­na­set nä­pyt on lä­hes ko­ko­naan hä­vin­neet, sa­moin her­pek­ses­tä on jäl­jel­lä vain ka­pea ve­ri­naar­mu. Rak­ko­ja ei ole, mut­ta käy­tin tä­nään vii­mei­set Com­pee­di­ni. Al­ler­gia on, se ei vain lähe. Sil­miä ku­tit­taa ja ve­res­tää, ne­nän li­ma­kal­vot on kui­vu­neet ja tur­vok­sis­sa. Kurk­kuun sat­tuu nie­las­tes­sa. Olen jo asen­noi­tu­nut ensi yö­hön. Me­nee mi­ten me­nee, aa­miai­sek­si on suklaac­rois­san­te­ja!

Pausa Pranzo, kermakakun lähellä

Pen­net­te all‘amatriciana, 5,30 €. Isot ei näyt­täs an­nok­set ole­van mut­ta ei ole me­te­liä, kir­kas­ta au­rin­gon­pais­tet­ta eikä val­tai­sa kär­ty­näl­kä­kään. Kä­ve­lin rau­nio­ken­tän poik­ki ja otin muu­ta­man va­lo­ku­van. Kul­jen pyy­he har­teil­la ja var­jo­ja pit­kin, et­tei nis­ka pala. Pu­not­ti ei­len vä­hän. Ihan hyvä mie­li. Os­tin ei­len sil­mä­tip­po­ja ja olen hul­jan­nu nii­tä sil­miin il­lal­la ja aa­mul­la. Tänä il­ta­na taas ju­naan. REDACTED ei ole ys­tä­väl­li­nen, sii­tä en tyk­kää sii­nä. Tai osaa se olla, mut­ta ei luon­nos­taan, sie­lus­taan niin kuin REDACTED. Oh­hoh, sää­lit­tä­vän pie­ni an­nos! Suo­ras­taan nau­ret­ta­va! Juo­ma­ra­hat voi unoh­taa. REDACTEDkaan ei ol­lut hyvä ih­mis­ten kans, tai siis tai­toa­han voi ope­tel­la, mut­ta sel­lais­ta jo­ta­kin… rak­kaut­ta. Kyl­lä Stu­ren­ka­dul­la pa­rem­paa pas­taa saa kuin tääl­lä. Mah­ta­vaa olis kont­ri­buoi­da world66.comiin tai Wi­kit­ra­ve­liin näis­tä, tai Wik­tio­na­ryyn kir­jot­taa hök­heis­tä, tai muu­ten aut­taa jo­ta­ku­ta il­ma­sek­si. Ja olla hyvä ih­mi­nen ja saa­ha kii­tos­ta ja sit­te olla ei­hän tämä mi­tään. No niin, tule jo ha­ke­maan ra­hat pois että saan vas­ta­ra­ha­ni. Ngh!

Colosseum

On se mah­ta­vaa mat­kus­taa yk­sin ku ei tar­vi neu­vo­tel­la ke­nen­kään kans le­po­tauois­ta, kusi-, juo­ma- tai syö­mä­tauois­ta, sii­tä os­te­taan­ko lip­pua jo­hon­ki vai ei jne. REDACTEDn kans oli vie­lä help­poa ku se saat­to hy­vin pääs­tää mi­nut yk­sin jo­hon­ki mi­hin ei ite ha­lun­nu tai, niin kuin useam­min oli asian lai­ta, toi­sin­päin. Eikä siis vain mat­koil­la vaan muu­ten­kin. Muis­taak­se­ni olin meis­tä se, joka kai­pa­si useam­min sym­biont­tis­ta yh­des­sä­oloa. Sa­moin olim­me jok­seen­kin yhtä vi­su­ja, ja vaa­ti­mat­to­mia eväit­tem­me suh­teen. Otin taas ku­van pa­ris­kun­nas­ta, ehkä es­pan­ja­lai­ses­ta. Tänä aa­mu­na sain suklaac­rois­san­ti­ni kans­sa mai­to­kah­via, joka oli hy­vää se­kin, vaik­ka oi­keas­taan yri­tin ti­la­ta pelk­kää mai­toa. Kä­vin kau­pas­ta vet­tä ja ne­nä­lii­no­ja, vie­lä pi­täis löy­tää suk­ka­kaup­pa, et­tei tar­vis pyy­kä­tä. Nyt vi­lut­taa var­jos­sa, jat­kan mat­kaa.

Pop Inn

Nu­kuin kah­den tun­nin päi­vä­unet ja he­rä­sin kuo­la-rä­kä­lam­mi­kos­ta. Yri­tän jat­kaa tu­lo­aa­mus­ta, sen mitä muis­tan. Kä­vin laundro­maa­tis­sa ne­tis­sä kir­jot­ta­mas­sa Atee­naan. Myö­hem­min Sop­hie ja Chris vas­ta­si­vat, että pää­sen heil­le yök­si 20 eu­rol­la yö. Kä­vin pi­ka­pit­se­rias­sa mar­ge­ri­tan­pa­la­sel­la ja läh­din va­ro­vai­sel­le kä­ve­lyl­le… (Eiku het­ko­nen, nu­kuin kyl­lä toi­set­ki päi­vä­unet, mut­ta en­nen­kö sitä vai jäl­keen? No mi­täs sen on vä­liä, mut­ta näin sii­nä käy kun ei heti kir­jo­ta asioi­ta ylös.) …Piazza Re­pubblical­le, jos­sa suih­ku­läh­teen reu­nal­la kir­joi­tin REDACTEDlle ja REDACTEDlle kor­tin. Kä­vin kans San­ta Ma­ria Mag­gio­rel­la, jo­hon ilta-au­rin­ko pais­te­li mu­ka­vas­ti, ja In­ter­net Poin­tis­sa eu­rol­la tun­nin. Res­pas­sa on suo­ma­lai­nen REDACTED Lap­peen­ran­nas­ta, ka­si­ku­to­nen, ihan pi­hal­la. Mu­ka­va pu­hua suo­mia, to­sin. Vi­tun al­ler­gia. Tek­sa­si­lai­nen tyt­tö pu­huu ja pu­huu ja pu­huu. Ei­len oli kaks austra­lia­lais­ta nuor­ta­mies­tä, mu­ka­via. Austra­lia­lai­set on. Hei­ne­ke­nit otet­tiin il­lal­la au­las­sa ja raa­tat­tiin. Niis­sä on sa­maa vaa­ti­mat­to­muut­ta ku suo­ma­lai­sis­sa mut­ta yl­peyt­tä. Tänä aa­mu­na kii­kuin Pie­ta­rin­kir­kon ku­po­liin. Oli sih­tuu­nat. Museoi­hin en al­ka­nu jo­not­ta­maan, jo­hon nuo on ker­taal­leen näh­ty. Kä­vin es­pan­ja­lai­set por­taat, Tre­vin, Pant­heo­nin ja Vit­to­rio Em­ma­nuel­le II:n ker­ma­ka­kun ka­tas­ta­mas­sa, huo­mi­sel­le olis vie­lä rau­nioi­ta ja puis­to­ja, mut­ta ju­ma­lis­te jos tämä nuha ei lopu muu­ten niin muu­tan tun­dral­le. Päi­vän ko­ho­koh­ta: il­lal­li­nen au­las­sa. Kau­pas­ta 3 cia­bat­taa, puo­li lit­raa ju­kurt­tia, per­sik­ka­hil­loa niil­le, 8 nak­kia (yh­teen­sä ne­li­sen eu­roa), lo­put vi­ta­mii­ni­me­hut. Ome­naa en enää jak­sa­nu, jäi huo­mi­sel­le­ki eväs­tä. Aa­mul­la kä­vin il­ma­sel­la crois­san­til­la ja kuu­mal­la mai­dol­la, jota sain kun ti­la­sin lat­ten enkä caf­fe lat­tea. Kai­paan REDACTEDn ruo­kaa. Kai­paan REDACTEDä. Kat­to­tuu­le­tin kui­vat­taa kur­kun, mut­ta ei­pä­hän ole kuu­ma. REDACTED te­kee us­ko­mat­to­mia ruo­kia. Onko so­vi­nis­tis­ta pi­tää ruo­an­lait­to­tai­toa pa­rin­va­lin­ta­kri­tee­ri­nä 2000-lu­vul­la? 50 vuot­ta hy­viä ate­rioi­ta on aika iso kasa on­nel­li­suut­ta.

Kallis pikapitseria

Nel­jä eu­roa 10 × 17 sen­tin pa­las­ta! No on sii­nä ai­na­kin ka­lo­rei­ta sen edes­tä (prosciut­to e mozza­rel­la). Pak­ko oli os­taa myös sil­mä­tip­po­ja ku ku­tit­taa niin saa­ta­nas­ti ja nenä vuo­taa. Pi­tää yrit­tää syyä va­sem­mal­la käel­lä et­tei kynä ras­vo­tu. Ei­li­sel­tä pal­jon asioi­ta mer­kit­se­mät­tä. Tä­nään ah­min tu­ris­ti­ry­siä. Kyl­lä­hän sem­mo­nen hvyä GPS-vehe olis eho­ton täm­mö­sel­lä reis­sul­la, en vain tiiä onko nii­tä vie­lä ole­mas­sa­kaan. Sen­ki ei­li­sen in­ter­net­pis­teen oli­sin mer­kin­ny, mi­ten sen enää löyän?