17. 1. 2018

Pal­jon pa­rem­mat tree­nit tä­nään ku maa­nan­tai­na. Sain lau­laa hy­vien kes­kel­lä ja osa­sin pii­sin jo käy­tän­nös­sä ul­koa. Pi­täis tar­kis­taa ai­ka­kir­jois­ta, olen­ko lau­la­nu tätä jos­kus Do­mi­nan­ten kans, vai oli­ko se joku muu Lah­ti-keik­ka ku REDACTEDn kans veet­tiin niin ko­vaa ja kor­kial­ta, että ta­ka­ri­vin ork­ka­lai­set ää­neen pa­hek­su meiän huu­ta­mis­ta. Hyvä buu­gi ollu jo muu­ta­man päi­vän, ja ilol­la oo­tan sekä huo­mis­ta keik­ka­päi­vää että per­jan­tai­ta ku näen taas REDACTEDn. Lau­lu ja lau­lu­ka­mut on on­nel­lis­tut­ta­nu, mut­ta var­maan seki että olen nuk­ku­nu hy­vin, syö­ny ter­veel­li­ses­ti ja liik­ku­nu pal­jon pyö­räl­lä.

14. 1. 2018

Oli­pa iha­na koti REDACTEDlla ja REDACTEDllä Kem­pe­lees­sä ja lys­ti viet­tää il­taa uusien kuo­ro­ka­mu­jen kans. Jumprus­sa­ki oli haus­kaa vaik­ken niin mo­nen kans ju­tel­lu­kaan ku jos­kus, Tii­an vain vä­hän pi­tem­mäs­ti. REDACTEDa ja REDACTEDa oot­te­lin en­sin ka­ve­rik­si mut­ta ne oli­ki men­ny Les­ki­seen ja REDACTED Ilo­naan, jon­ka ovel­la kä­vin sitä moik­kaa­mas­sa en­nen ku otin tak­sin ko­tio. Tä­nään lues­ke­lin li­sää tie­don­haun to­den­nä­köi­syys­mal­leis­ta. Huo­me­na on ekat Mah­le­rin ka­put­ree­nit. Ei­li­nen suur­kuo­ro kuu­los­ti var­sin­ki mies­pät­kis­sä ai­van kar­mi­val­ta.

12. 1. 2018

Ei­len käy­tiin tree­nien jäl­keen kal­jal­la, ja huo­me­na on joh­to­kun­nan­vaih­to­sau­na, mut­ta sil­ti tä­nään oli seu­ran­ki­piä olo koko päi­vän ja teki mie­li Jumpruun tai vie­lä enem­män Ali­aal­le jol­la­ki pik­ku­po­ru­kal­la. Vaan en­hän minä sem­mo­sia tohi kut­tua kool­le, hert­ti­nen sen­tään. Pe­lat­tiin sen si­jaan Ja­nin kans Al­fa­pet­tiä pit­käs­tä ai­kaa, voi­tin 89–83. Li­sä­sin vii­mein tä­nään lo­put vii­me syk­syn mer­kin­nöis­tä Ree­maan. Oli mu­ka­va lu­kia nii­tä ja muis­taa hy­viä het­kiä, jot­ka oli alle puo­les­sa vuo­jes­sa jo siir­ty­ny pas­sii­vi­seen va­ras­toon, pois muis­tel­ta­vien säi­lös­tä. Sama pro­ses­si tie­ten­ki ar­mah­taa muis­te­le­mas­ta myös huo­no­ja het­kiä, ja hyvä niin. Jat­koin tä­nään pe­reh­ty­mis­tä tie­don­haun mal­lei­hin. Hiem­stran ar­tik­ke­li alko lo­pul­ta­ki, kol­man­nel­la lu­ku­ker­ral­la, pik­ku hil­jaa au­e­ta. Ka­hen edel­li­sen yri­tyk­sen jäl­keen olen luo­vut­ta­nu ja vaih­ta­nu ai­het­ta, mut­ta pa­la­sin tä­hän taas kos­ka IR mi­nua eni­ten kiin­nos­taa ja ei se nyt, saa­ke­li, voi niin ra­ket­ti­tie­det­tä olla, et­ten ot­tais niis­tä kaa­vois­ta lo­pul­ta tolk­kua. Täy­den­tä­vää se­mi­naa­ria var­ten pe­reh­tyn, mut­ta kir­ja­ten­tit­tä­viä kurs­se­ja­ki ai­hees­ta tai­taa olla tar­jol­la.