5. 2. 2017

Söin tä­nään mm. kaks si­pu­lia, yhen val­ko­si­pu­lin ja kol­me las­kiais­pul­laa. Is­tun taik­ka kä­ve­len, per­se soit­taa sä­ve­len. Ruo­ka­ha­lu on kyl­lä kas­va­nu ree­naa­mi­sen alet­tua­ni. Ja lie­kö pla­se­boa vai mitä mut­ta tun­tuu et­ten enää pa­le­le, ul­ko­na enkä si­säl­lä, niin ku ai­ka­sem­min. Ehkä veri kier­tää lu­jem­mas­ti tai ana­bo­lia nos­taa ruu­miin­läm­pöä.

4. 2. 2017

Olin tois­sa per­jan­tais­ta tois­sa päi­vään (hert­ti­nen, pi­täis­kö nuo ki­rut­taa yh­teen?) Hel­sin­gis­sä käy­mäs­sä. REDACTEDn kic­kof­fin var­jol­la pää­sin REDACTEDn tykö ja uu­teen Cla­rio­niin­ki il­ma­sek­si, tai siis tii­min piik­kiin. Työ­hön liit­ty­vän si­säl­lön puo­les­ta oli REDACTED niin ku oot­taa osa­sin­ki, mut­ta pääs­pä raa­taa­maan van­ho­jen ja uusien tut­tu­jen kans ja syöt­tä­mään nuuk­sio­lai­sel­le po­rol­le jä­kä­lää. Pa­luu­bus­sis­sa is­tuin REDACTEDn vie­reen, joka osot­tau­tu kuo­ro­lau­lua har­ras­ta­neek­si kla­sa­ri­pia­nis­tik­si! REDACTED.

Jani kat­too taas niin ko­val­la jo­ta­ki dok­ka­ria että replii­kit kuu­luu sei­nän läpi. No, saa sitä lau­an­tai-il­ta­na. Har­kit­tin läh­te­mis­tä olu­selle mut­ta vä­syt­ti lii­kaa, vaik­ka he­rä­sin aa­mul­la vas­ta yhel­tä­tois­ta. Eikä Jumpru enää hou­kut­te­le niin ku jos­kus. Vii­kol­la olis jot­ku ai­ne­jär­jes­tön bi­leet, joi­hin REDACTED näky ole­van me­nos­sa. Soi­tin tä­nään REDACTEDlle ja kii­tin sitä muu­tok­ses­ta­ni sem­mo­sek­si, joka voi ha­vah­tua koi­vu­jen kau­neu­teen. Se soit­ti mul­le kes­ki­viik­ko­na kiit­tääk­seen sii­tä, että lai­toin sen ajat­te­le­maan omil­la ai­voil­laan. Ha­lusin mak­saa sa­mal­la mi­tal­la ta­ka­sin. REDACTED.

25. 1. 2017

Nämä töis­tä va­paat kes­ki­vii­kot on kyl­lä niin par­hai­ta. Ker­ke­sin tä­nään käyä aa­mu­luen­nol­la, sa­lil­la, par­tu­ris­sa ja il­ta­päi­vä­luen­nol­la, ja sit­te jäin vie­lä kir­jas­toon te­ke­mään in­for­met­rii­kan kol­man­nen har­jo­tus­työn. Tar­ko­tus oli sen jäl­keen vie­lä pol­kas­sa kes­kus­taan mut­ta näl­kä ajo por­saan ko­tiin. Ja asia­na olis ollu vain kir­jas­ton kir­jo­jen pa­lau­tus, min­kä ehin tehä huo­me­na­ki. Ehkä käyn Ou­lun kos­me­to­lo­gi­kou­lul­le­ki va­raa­mas­sa ajan, en vain ole ihan var­ma että mi­hin. Jal­ka­hoi­to kiin­nos­tas tai sit­te sem­mo­nen yläk­ro­pan pu­his­tus (mitä niil­lä ei kyl­lä­kään ole hin­nas­tos­sa) val­ko­pää­me­ri­kot­kis­ta sun muis­ta.

REDACTED. Kel­po Jan­ne!

22. 1. 2017

Olen vii­me päi­vi­nä ha­vah­tu­nu koi­vu­jen kau­neu­teen. Tal­vis­ten, le­het­tö­mien koi­vu­jen. Ei­len ku kä­ve­lin yli­opis­tol­ta Pris­maan piti oi­kein py­säh­tyä ko­kei­le­maan sor­mel­la sem­mo­sen ter­veen nuo­ren run­gon si­li­ää pin­taa. Tuo­hi on ih­meel­lis­tä! Ja kaik­ki yk­si­löt eri­lai­sia: mitä van­hem­pi koi­vu, sitä enem­män ta­ri­noi­ta sii­hen pin­taan on kir­jail­tu, jo­kai­seen oman­lai­sen­sa. Ja ne tu­han­net ohuen ohuet pik­ku ok­sat si­nis­tä tai­vas­ta vas­ten! Tai ka­tu­va­lois­sa pi­miäl­lä ku ne näyt­tää kas­va­van ren­kai­na lois­ton ym­pä­ril­lä.

REDACTED.

16. 1. 2017

It­kin tä­nään töis­sä ku sain REDACTEDlta vies­tin että REDACTED. Oli­han se ihan hem­me­tin su­rul­li­nen uu­ti­nen, mut­ta huo­ma­sin sil­ti vä­hän ih­met­te­le­vä­ni, mi­ten vuo­laas­ti sii­hen rea­goin. Olin­ki eh­ti­ny ih­me­tel­lä, mik­sei REDACTED ole vas­tan­nu lau­lu­kir­ja-ai­hei­siin vies­tei­hi­ni, ja jopa huo­les­tua, että ehkä se on REDACTEDn puo­les­ta sui­vau­nu sii­hen mi­ten oi­ko­lau­la­jai­sia on suh­mu­roi­tu. Oli­ki nä­kö­jään as­tet­ta tär­kiäm­mis­tä asiois­ta ky­sy­mys.

Va­ra­sin aa­mul­la REDACTEDn piik­kiin len­not ja ho­tel­li­huo­neen ka­hen vii­kon pääs­tä ole­vaa kic­kof­fia var­ten. Mu­ka­va sa­la­kul­jet­taa REDACTEDki pa­rik­si yök­si uu­teen Cla­rio­niin.

10. 1. 2017

Tein pit­käs­tä ai­kaa yli­pit­kän päi­vän töis­sä. Kym­me­nes­tä tun­nis­ta toi­mis­tol­la kel­lo­tin ka­hek­san ja puo­li Plan­mil­liin. Ku­lut­te­lin syk­syn mit­taan pois var­maan kol­mat­ta­kym­men­tä +-tun­tia, joi­ta ei­len oli jäl­jel­lä enää puo­li­tois­ta. Hyvä et­tei nyt al­ka­neen pe­rio­din kurs­sien ta­kia tar­vin­ne olla pois töis­tä ol­len­kaan, ai­noa läs­nä­olo­pa­kol­li­nen on kes­ki­viik­ko­aa­mui­sin. (Teen ne­li­päi­väs­tä viik­koa kes­ki­vii­kot va­kio­va­pai­na.) Joh­ta­mi­ses­ta tie­to­pe­rus­tai­sis­sa or­ga­ni­saa­tiois­sa pi­täis luen­to­päi­vä­kir­jan ja har­jo­tus­ten si­jaan kir­jot­taa 25 si­vun es­see. Saa­pa nähä on­nis­tuu­ko. Vii­me syk­syn ka­hek­san­si­vu­nen port­fo­lio tun­tu jo eep­pi­sel­tä suur­teok­sel­ta.

9. 1. 2017

Pää­tin vii­me syk­sy­nä jo yhen ker­ran, että en pyri Cas­sio­pei­aan. Lop­pu­vuo­jes­ta aloin ar­po­maan asi­aa uu­es­taan, ja nyt olen jo mo­net­ta päi­vää hii­pe­ris­sä sii­tä, lait­taa­ko vies­tiä REDACTEDlle vai­ko eikö lait­taa. Ke­vään ekat tree­nit olis nyt kes­ki­viik­ko­na. Hy­viä puo­lia: sais lau­laa muu­ta­ki ku jumpru­re­per­tu­aa­ria, joka al­kaa jo kyl­läs­tyt­tää, ja sais tehä tai­det­ta ai­na­kin pie­nel­lä t:llä. Tu­tus­tuis uusiin ih­mi­siin, ties mi­ten hy­viin ja ties mi­ten hy­vin, ja laa­jen­tais ta­jun­taa Suo­men se­ka­kuo­ros­ke­nes­tä. Sais mui­en oh­jel­moi­maa oh­jel­maa il­to­jen ilok­si, et­tei tar­vis nä­ky­mä­tön­tä koi­raa ul­koi­lut­taa niin usein. Huo­no­ja puo­lia: REDACTED, po­ruk­kaan in­tegroi­tu­mi­nen ei ehkä ikäe­ron ta­kia on­nis­tu­kaan, tai se on­nis­tuu niin hy­vin että REDACTED vaa­ran­tuu (vrt. 2003). Isoin jut­tu on ehkä kui­ten­ki aika: ha­luai­sin töit­ten ohel­la py­syä opis­ke­luai­ka­tau­lus­sa, saa­ha Rus­tii­kin ja Sa­nai­san sai­tit ulos ja käyä vä­hin­tään sen kol­me ker­taa vii­kos­sa sa­lil­la. Ai niin ja yks lau­lu­kir­ja­ki pi­täis saa­tel­la pai­noon rei­lun kuu­kau­en pääs­tä. On­nek­si se on omal­ta osal­ta­ni jo hy­väl­lä mal­lil­la.

5. 1. 2017

Os­tin vii­me vii­kol­la sa­li­kor­tin. Sa­maan Ou­lun Kun­non­paik­kaan mis­sä Jani käy vii­es­ti vii­kos­sa. Mei­naan mat­kia sen oh­jel­maa ku näyt­tää tuot­ta­van tu­lok­sia. En­sim­mäi­sen ker­ran käy­tiin yhes­sä maa­nan­tai­na, toi­sen ker­ran ei­len. Tä­nään on sat­tu­nu is­tu­mi­nen, nouse­mi­nen ja pu­ke­mi­nen. Kä­ve­le­mi­nen on­nek­si vain aluk­si ja por­tais­sa. Te­pas­te­lin Pris­maan ja os­tin näil­le pak­ka­sil­le asian­mu­ka­sem­mat ruk­ka­set, et­tei tar­vi myö­tään olla Ja­nil­ta lai­naa­mas­sa. Fen­ko­lei­ta­ki os­tin kaks, ne ne on hy­viä ja val­ko­si­pu­lin kyn­net uu­nis­sa pais­tet­tu­na.