15. 9. 2017

Näi­nä päi­vi­nä pi­täis kek­siä aihe gra­dul­le. Tai siis päät­tää, kek­si­ny olen jo muu­ta­mia­ki vaih­toeh­to­ja. Pi­sim­mäl­lä on aja­tus­työ paik­ka­tie­don­han­kin­nas­ta ja -vä­li­tyk­ses­tä pää­ai­hee­na, sii­tä mi­ten ih­mi­set mää­rit­tää si­jain­tin­sa (tai jon­ku so­vi­tun koh­taa­mis­pai­kan si­jain­nin) ja il­ma­see sen toi­sil­le. Si­jain­ti­vies­tin­näl­lä löy­tyy Googlel­la yks do­ku­ment­ti, jos­sa sa­nan mer­ki­tys on eri ku oma­ni, paik­ka­tie­don­vä­li­tyk­sel­lä ei yh­tään. Toi­nen tapa kyt­kiä si­vuai­nee­ni eli van­hat maan­tie­teen opin­not in­for­maa­tio­tut­ki­muk­seen olis ot­taa ai­heek­si kar­tat tai kar­to­gra­fia, esim. kou­luo­pe­tuk­ses­sa, mut­ta il­man vai­kias­ti mu­kaa­no­tet­ta­vaa his­to­rial­lis­ta as­pek­tia se tai­tais jää­hä lii­an kui­va­kak­si. Oli­pa subs­tans­si mikä ta­han­sa, sen pa­ris­sa pi­täis hu­vit­taa teu­ta­roia ko­ko­nai­nen vuo­si tai luul­ta­vas­ti pi­tem­pään­ki. Maan­tie­tee­seen­hän ku­kaan ei käs­ke sen liit­ty­mään; kol­mas ai­hio jota olen pal­lo­tel­lu on uu­tis­tul­van­hal­lin­ta. Se mil­lä kons­tein ih­mi­set ta­sa­pai­noi­lee in­fo­äh­kyn­sä ja asiois­ta ajan ta­sal­la py­sy­mi­sen tar­peen­sa vä­lil­lä.

Löy­sin tä­nään REDACTED -ni­mi­sen hen­ki­lön lom­pa­kon, lai­toin sil­le vies­tin Face­boo­kis­sa, ja hyvä työ oli teh­ty­nä noin puo­li tun­tia myö­hem­min. Kä­vin Les­ki­ses­sä al­ko­ho­lit­to­mal­la oluel­la ja he­sa­ril­la, ja tu­lin tän­ne Roos­te­riin ve­gaa­ni­bur­ge­ril­le ja ap­pel­sii­ni-kak­tus-la­krit­si­teel­le. Hy­viä mo­lem­mat! Jumprus­sa olis allsång-ilta ja vaik­ka olen uhon­nu ko­kei­le­va­ni si­tä­ki sel­vin päin, enpä tiiä jak­san­ko enää tä­nään. Jos sie­lä on vaik­ka ne sa­mat van­hat vih­kot ja sa­mat van­hat naa­mat, enkä rentou’u soit­ta­maan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.