5. 1. 2015

Ra­ma­see. En mei­nan­nu nu­kah­taa mil­lään vii­me yönä ja jos­kus ka­hen jäl­keen sää­jin he­rä­tyk­sen tun­tia ai­ka­sem­mak­si, puo­li seit­te­mään. Sil­ti en olis eh­ti­ny kun­nol­la aa­miais­taa en­nen yhek­sän pa­la­ve­ria jos aa­miais­ta olis ollu tar­jol­la, min­kä va­raan olin las­ke­nu. Toin pe­ti­vaat­teet tän­ne, kai­voin pyö­rän­lam­pun ja pu­he­li­men va­los­sa sa­li­kamp­peet ja me­nin Htc Gy­miin puo­lek­si tun­nik­si + sau­no­maan. REDACTEDn kans pui­tiin lou­naal­la pe­rin­tei­set sy­vät syn­nyt ja yhen jäl­keen pii­pa­hin tän­ne uu­es­taan kyt­ket­tä­mään säh­köt. Pa­lo­tur­val­li­suu­en ta­kia ei­vät kyt­ke tyh­jään asun­toon jos­sa jo­ku­kaan säh­kö­lai­te on pääl­lä, mut­ta se ei sel­vin­ny mikä per­jan­tai­na oli ollu, eikä mik­si se yli­pää­tään olis pi­tä­ny sil­lon kyt­kiä ku ja­ke­lun­han piti jat­kua kes­key­tyk­set­tä. No eni­hau, nyt toi­mii. Sin­nit­te­lin töis­sä lup­pa­sil­min puo­li vii­teen ja reip­pai­lin vie­lä Ko­din Yk­kö­seen os­ta­maan lop­puun­myyn­nis­tä lii­an pit­kät ver­hot ja Sit­ta­ris­ta syö­mis­tä, jon­ka voi­min ta­va­ra­kaa­os or­ga­ni­soi­tui kaap­pei­hin ja si­sus­tuk­sek­si. Näen huo­me­na REDACTEDä ja REDACTEDä erik­seen.

4. 1. 2015

Tä­nään it­ket­tiin ja nau­ret­tiin. Tar­peel­li­nen ek­stra­päi­vä yh­des­sä­oloa en­nen huo­mis­ta muut­toa. Kun­han nyt sai­si­vat ne säh­köt pääl­le, saa­ta­na. Vie­tiin REDACTEDlle kone jon­ka put­sa­sin ja kä­vel­tiin puis­to­ja pit­kin ta­kai­sin. Var­pus­hauk­ka is­tui Töö­lön­lah­del­la koi­vu­nok­sal­la kä­ve­ly­tien yllä eikä säik­ky­nyt mei­tä eikä mui­ta ali­kul­ki­joi­ta. REDACTED.

3. 1. 2015

Pak­ka­sin enim­mät kamp­pee­ni aa­mu­päi­väl­lä ja rou­dat­tiin ne REDACTEDn kans Laut­ta­saa­reen. Sit­te käy­tiin sen au­to­tal­lis­ta jou­ti­las mat­to ja kier­rä­tys­kes­kus­kier­rok­sel­la Suomenoja–Nihtisilta, jos­ta mm. pyyk­ki­te­li­ne, mik­ro, työ­pöy­tä ja tuo­li. Toi­sel­la käyn­nil­lä huo­mat­tiin, et­tei pis­tok­keis­ta tule säh­köä, vaik­ka tein so­pi­muk­sen al­ka­vak­si per­jan­tais­ta. Asia­kas­pal­ve­lu au­ki­aa vas­ta maa­nan­tai­na, jo­ten nu­kun vie­lä tä­män ja ens yön tää­lä. On­nek­si voin. Käy­tiin REDACTEDn kans il­lal­la teat­te­ris­sa. Kas­par Hauser, ihan lois­ta­va. Par­haut­ta että mo­lem­mat ty­kät­tiin ja saa­tiin nau­raa ja naut­tia yhes­sä. Pi­tä­nee huo­me­na päi­vän­va­lon ai­ka­na käyä vie­mäs­sä pe­ti­vaat­teet ja järk­käi­le­mäs­sä ta­va­roi­ta, että on ki­vem­pi muut­taa maa­nan­tai­na. Äly­tön­tä että nyt se sit­te vii­mein ta­pah­tuu.

2. 1. 2015

Kä­vin avai­met ja lou­nas­tauol­la tsek­kaa­mas­sa, että hy­vin tuli va­lit­tua. REDACTED ei ha­lun­nut olla pai­kal­la kun pak­kaan, jo­ten so­vit­tiin että teen sen huo­me­na sil­lä vä­lin ku se käy Nur­mi­jär­vel­lä ko­kei­le­mas­sa si­lent­pia­noa, joka ehkä tu­lee mi­nun tie­to­ko­ne­pöyän pai­kal­le. REDACTED tu­lee saföö­rik­si, niin ei tar­vi sa­taa reis­sua tehä jul­ki­sil­la. REDACTED.