24. 1. 2008

Met­säs­tän käy­tet­tyä mi­ni­kan­net­ta­vaa, sel­lais­ta 12,1 tuu­man näy­töl­lis­tä. Uusia ei täl­lä het­kel­lä saa alle 900 eu­ron, enkä tar­vi­si niin hie­noa. Oli­si­pa haus­kaa saa­da se vii­kon si­sään ja mu­kaan ko­ti­maan­kier­tu­eel­le. Läh­den, jos ei kum­mia satu, ensi tors­tai­na suo­raan Lah­des­ta Lap­piin — lin­ja-au­tol­la yön se­läs­sä Ou­luun ja siel­tä ju­nal­la Ke­mi­jär­vel­le — ja pa­laan seu­raa­va­na Tah­kol­le vii­kon­lo­puk­si. Olen ikään kuin puo­lus­tel­len teh­nyt lis­taa asiois­ta, joi­den ta­kia kouk­kaus on tar­peen eikä pelk­kä pää­hän­pis­to, ja nii­tä on jo aika lail­la, yh­te­nä suk­set joi­ta il­man Tah­kol­la voi tul­la aika pit­käk­si (tai kal­liik­si). Toi­nen on bio­ke­mian pää­sy­koe­kir­ja, jon­ka sain ti­lat­tua Enon­te­kiön kun­nan­kir­jas­tos­ta Pel­ko­sen­nie­mel­le nou­det­ta­vak­si. Uusi mak­saa kuusi kymp­piä, mut­ta näin saan il­mai­sek­si vii­kon ai­kaa har­ki­ta, läh­den­kö to­sis­sa­ni pänt­tää­mään sen kan­nes­ta kan­teen.

23. 1. 2008

REDACTED meni ja lo­pet­ti. Syk­syn 78:sta on Do­mi­nan­ten jä­sen­mää­rä pu­don­nut jo seit­se­mäl­lä, ja it­se­ni li­säk­si ai­na­kin REDACTED sa­noo ole­van­sa vii­meis­tä ke­vät­tä mu­ka­na. Jos REDACTED oli hyvä ta­lous­ih­mi­nen, on­nek­si REDACTED on psy­ko­lo­gi.

Kä­vin taas tä­nään läpi Ou­lun yli­opis­ton ja am­mat­ti­kor­kea­kou­lun tar­jon­taa, ja sa­mat kak­si alaa nousi­vat yli mui­den kuin jo jou­lu­lo­mal­la: bio­ke­mia ja tie­to­jen­kä­sit­te­ly. Edel­li­nen kiin­nos­ti jo kun olin lu­kios­sa, ja vaik­ka olen var­ma että se on yli­opis­tos­sa sa­man­lais­ta teo­ria­son­nan saa­vil­la pää­hän kaa­ta­mis­ta kuin kaik­ki muu­kin… en vä­li­tä. Vii­den vuo­den pääs­tä mi­nul­la on am­mat­ti, ja pi­tä­mäl­lä kat­seen sii­hen suun­nat­tu­na sel­viän min­kä ta­han­sa ai­neen pe­rus­o­pin­nois­ta. Tie­to­jen­kä­sit­te­lys­sä hou­kut­te­lee oman so­vel­ta­mi­sen mah­dol­li­suus, kä­den tai­dot -as­pek­ti, sa­ta­var­ma työl­lis­ty­mi­nen ja am­mat­ti­kor­kean kou­lu­mai­suus: kol­me ja puo­li vuot­ta lu­ku­jär­jes­tys­tä seu­ra­ten ja hom­ma on pa­ke­tis­sa. Työ­elä­mä voi toi­saal­ta olla kyl­mää kyy­tiä mies­val­tai­sel­la ja bis­ne­so­rien­toi­tu­neel­la alal­la. Bio­ke­mian opis­ke­li­jois­ta suu­rin osa on tyt­tö­jä ♡

22. 1. 2008

Net­ti on pät­ki­nyt pit­kään ta­val­lis­ta ti­heäm­min, ja heit­ti äs­ken ko­ko­naan toi­mi­mas­ta (ai­na­kin sik­si kun­nes REDACTED tu­lee ja re­se­toi mo­dee­min). Eh­din on­nek­si saa­da vih­jeis­tyk­sen juu­ri val­miik­si eli työ­päi­vän pulk­kaan en­nen sitä. Nuo las­ten ris­ti­kot ne vain saat­tai­si­vat olla mel­koi­nen ra­ha­sam­po. Kun idean ei tar­vi olla kum­moi­nen ja ruu­tu­ja on vain 12 × 16, yksi päi­väs­sä syn­tyy hel­pos­ti.

Il­lal­la Kaa­mok­sen tree­nit, nii­den jäl­keen oli­si tar­jol­la foot­ba­gia­kin, mut­ta tai­dan jät­tää vä­liin, vaik­ka pik­ku hil­jaa ri­soo tämä lii­kun­nan puu­te. Toi­voin tä­nään ole­va­ni edes Ki­sis-tree­ni­kun­nos­sa, mut­ta niin vain olen rä­ki­nyt käm­pil­lä. Lau­la­mi­nen on­nek­si on­nis­tui jo ei­len, ja pie­nes­sä fluns­sas­sa se on jos­tain syys­tä jopa hel­pom­paa kuin ta­val­li­ses­ti. Ehkä oma ääni ei kuu­los­ta tuk­koi­siin kor­viin niin voi­mak­kaal­ta, jol­loin sen us­kal­taa pääs­tää ren­nom­min ulos. Vä­hän niin kuin imu­roi­des­sa. Sain REDACTEDlta pul­lon pu­na­vii­niä ja le­vyn hie­noin­ta suklaa­ta iki­nä kii­tok­sek­si it­se­näi­syys­päi­vän aa­ton seks­tet­ti­kei­kas­ta, jol­la tuu­ra­sin. En juo kos­kaan yk­sin, ja suklaan­kin ha­luai­sin kiil­le­vau­rioi­se­na ja­kaa jon­kun kans­sa, mut­ta epäi­len tah­don­voi­ma­ni lu­juut­ta, kun seu­raa­va so­pi­van­lai­nen ih­mis­kon­tak­ti on lu­vas­sa vas­ta hel­mi­kuun 8.

21. 1. 2008

Olin mel­kein koko vii­me vii­kon, muis­taak­se­ni tiis­tais­ta läh­tien, oi­kein kun­non fluns­sas­sa. Kuu­met­ta en mi­tan­nut, mut­ta ai­na­kin sinä yönä sitä oli, kun he­rä­sin yh­del­tä luul­len että on aamu. En yrit­tä­nyt­kään nu­kah­taa uu­del­leen, vaan ava­sin ko­neen ja tein su­ku­tut­ki­mus­ta aa­mu­vii­den paik­keil­le. Kun en voi­nut ur­heil­la­kaan, vie­tin ai­van päät­tö­mäs­ti ai­kaa ruu­dun edes­sä, niin että ei­len pää­tin lan­get­taa it­sel­le­ni vii­kon su­ku­tut­ki­mus­kiel­lon ja kes­kit­tyä vaih­teek­si ris­ti­koi­hin. Ko­neel­la is­tu­mis­ta­han se­kin tie­tää, eipä sil­lä, mut­ta ai­na­kin sii­tä mak­se­taan. (REDACTED näyt­ti vii­mein ti­lit­tä­neen vii­me vuo­del­ta räs­tis­sä ol­leet saa­ta­vat liet­soen taas ker­ran hen­kiin he­rän­nei­tä haa­vei­ta­ni kan­net­ta­van han­kin­nas­ta…) Tä­nään sain vii­me töik­se­ni laa­dit­tua las­ten ris­ti­kon, en­sim­mäi­se­ni iki­nä.