21. 8. 2008

Ra­kas REDACTEDni!

Nyt kun on ko­keil­tu jo pu­he­lua, vi­deo­pu­he­lua, säh­kö­pos­tia, teks­ti- ja pi­ka­vies­tin­tää, tun­tuu suo­ras­taan ek­soot­ti­sel­ta kir­joit­taa kau­nol­la van­han­ai­kai­nen kir­je! Toi­vot­ta­vas­ti saat näis­tä ha­ra­kan­var­pais­ta myös sel­vää…

Aloin jo nuk­ku­maan (kel­lo on jo­tain puo­li yk­si­tois­ta) mut­ta huo­ma­sin päi­vän ja ei­li­sen ta­pah­tu­mien ja uusien naa­mo­jen pyö­ri­vän vie­lä lii­an vin­has­ti pääs­sä. Päi­vä­kir­jan pi­tä­mi­nen on pyl­ly­vaos­ta kun voi ker­toa kai­ken myös toi­sel­le, toi­vot­ta­vas­ti jopa ilah­dut­taa vä­hän, eikä vain ho­ris­ta it­sek­seen. Sitä pait­si kun pos­ti­tä­ti lyö lei­man­sa kuo­reen, it­se­kri­tiik­ki ei enää pää­se re­pi­mään si­vuis­ta ta­kan sy­tyk­kei­tä, ja jo­tain ar­vo­kas­ta ehkä tal­len­tuu­kin.

Tä­nään oli siis toi­nen päi­vä kou­lus­sa ja opin taas pari tyyp­piä ni­mel­tä li­sää. Ryh­män lo­pul­li­nen ko­koon­pa­no on kai vie­lä aset­tu­mat­ta, mut­ta noin kah­des­ta­kym­me­nes­tä kas­vos­ta tun­nis­tan jo REDACTEDn (30-jo­tain­vuo­tias bio­lo­gi, pe­to­lin­tu­asian­tun­ti­ja Mos­ko­vas­ta, kul­ma­kar­vat kuin huuh­ka­jal­la), REDACTEDn* (tans­si­ja-taekwon­do­ka Troms­sas­ta, seu­rus­te­lee suo­ma­lai­sen lii­ga­fu­ta­rin kans­sa), REDACTEDn (Raa­hen Retu Ki­vi­nen, jou­tui tuon­ne kos­ka ei ol­lut kuul­lut yh­den kor­kea­kou­lu­pai­kan vas­taan­ot­to­sään­nös­tä), REDACTEDn, REDACTEDn ja etio­pia­lai­sis­ta (jot­ka jos­tain syys­tä ka­to­si­vat tä­nään kaik­ki kes­ken päi­vän) REDACTEDn ja REDACTEDn. DIB:stä* eli in­ter­na­tio­nal busi­ness -ryh­mäs­tä olen li­säk­si vaih­ta­nut pari sa­naa REDACTEDn (FC Opan maa­li­vah­ti, ukrai­na­lai­nen) ja REDACTEDn (tä­kä­läi­nen) kans­sa. Haus­ka näh­dä, onko joku näis­tä mi­nun ka­ve­ri vuo­den pääs­tä!

Huo­men­na teh­dään päi­vä­ret­ki Vir­pi­nie­meen, lii­kun­ta- ja ul­koi­lua­lu­eel­le, jos­sa tä­nään muis­tin ol­lee­ni vii­mek­si yh­dek­säs­luok­ka­lai­se­na luok­ka­ret­kel­lä! Sil­loin­kin sa­toi, olin ru­muus­ma­sen­tu­nut ja kes­kus­tas­sa käy­des­säm­me söin Raxis­sa muut pen­kin alle. REDACTED REDACTED oli kuu­min luo­kan­val­vo­ja iki­nä ja sai mi­nut haa­vei­le­maan bio­lo­gia­no­pis­ke­lus­ta. Täl­lä ker­taa oh­jel­mas­sa on kai pait­si lou­nas ja tu­tus­tu­mis­leik­ke­jä jon­kin­lais­ta ur­hei­lua, jos­ta ajat­te­lin ve­täy­tyä mo­ni­nai­siin ur­hei­lu­vam­moi­hi­ni ve­do­ten. Puo­li kuu­del­ta hyp­pään ju­naan, vaih­dan Ro­va­nie­mel­lä möl­lä­riin (äi­ti­ni ke­hit­te­le­mä yleis­ni­mi­tys kai­kil­le lin­ja-au­toil­le ke­mi­jär­ve­läi­sen Möl­lä­rin lin­jat -lii­ken­nöin­tiyh­tiön mu­kaan), olen kym­me­nen mais­sa So­dan­ky­läs­sä ja ko­to­na en­nen yh­tä­tois­ta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.