Kreikan lipun alla Kreikan aikaa

It­se­pal­ve­lu­ra­vin­to­las­sa ei ol­lut an­nok­sis­sa hin­ta­lap­pua, jo­ten otin va­ro­vas­ti pari lei­pää ja pää­ruu­an enkä sa­laat­tia enkä juo­maa. Por­saan­kyl­jyk­sen ja rans­ka­lai­set sai 9,30 eu­rol­la, ja lei­pää sai sant­sa­ta­kin. Sain olla rau­has­sa, kun ek­sy­tin ka­nu­kit Vancou­ve­ris­ta ja Mic­hae­lin Min­nea­po­li­sis­ta, tai no en ek­syt­tä­nyt mut­ta ha­keu­duin pik­ku hil­jaa omil­le teil­le­ni. M. tuli kans völ­jyyn Ba­rin ase­mal­ta ja ne­lis­tään, puo­li­juo­pon ba­rit­ta­ren ys­tä­väl­li­sin neu­voin löy­sim­me sa­ta­maan ja li­pu­nos­toon. Ame­rik­ka­lai­set jou­tui­vat mak­sa­maan midd­le sea­son -li­sän ja ha­lusi­vat mak­saa is­tu­ma­pai­kois­ta, yh­teen­sä yli 40 eu­roa ku­kin, sii­nä mis­sä minä in­ter­rail­lip­pui­ne­ni 16 eli pel­kät ve­rot ja polt­toai­ne­mak­sut tms. Ma­kuu­paik­ko­ja ei enää ol­lut, niis­tä oli kuu­lem­ma saa­nut mak­saa yli 70 € (vas­taan tul­lut ame­rik­ka­lais­seu­rue ker­toi). Ta­poim­me ai­kaa ter­mi­naa­lis­sa kol­me tun­tia en­nen kuin lai­vaan pää­si. Isot re­put piti jät­tää rek­ko­jen seu­rak­si, mut­ta Angela(kohan sen nai­sen nimi oli? Brent oli kui­ten uk­kon­sa. Yh­teen­sä muis­tut­ta­vat häm­men­tä­vän pal­jon REDACTEDa ja REDACTEDa, niin ku Da­vid Lync­hin elo­ku­vas­sa oli­sin.) ei us­kal­ta­nu ku raa­has ne muas­saan ylös. Mo­nel­la muul­la­kin on suun­ni­tel­mis­sa nuk­kua näil­lä tuo­leil­la ja soh­va­tyy­nyil­lä, vaik­ka se opas­teis­sa jyr­käs­ti kiel­le­tään. Äs­ken is­tuim­me vie­lä to­vin ne­lis­tään ja mi­nä­ki nii­tä näi­tä jut­te­lin, mut­ta ne läh­ti vis­siin syö­mään ja minä etin hil­ja­sen so­pen pal­lo­me­ren luo­ta ja juu­ri en­nen ku aloin kir­jot­taa sain vas­tus­ta­mat­to­man ha­lun va­ras­taa kol­me eri­vä­ris­tä pal­loa, jot­ka oli­vat vie­ri­neet tuo­li­ni vie­reen! Ul­ko­na sa­taa ja täs­sä ve­tää, ki­peyt­tää kurk­kua. Pu­he­li­mes­ta on lop­pu­nut akku, enkä ole vie­lä löy­tä­nyt so­pi­vas­ta pai­kas­ta pis­to­ra­si­aa.


Lä­hel­tä löy­tyi, myös pa­rem­pi is­tuin ja vä­hem­män ve­toa, mut­ta enem­män me­te­liä, te­le­vi­sion kai­ut­ti­mis­ta. Vie­lä voi­sin yrit­tää air­seats-huo­net­ta, joka oli puo­li­tyh­jä ai­na­kin en­nen läh­töä, ja jos­sa en lip­pu­ni puo­les­ta sai­si olla. Jo­ko­han REDACTED on nuk­ku­mas­sa? Vai luk­kee­ko­han Vaua-le­hem­pals­taa?


Hen­gai­lu­ti­lo­ja täs­sä paa­tis­sa riit­tää, mut­ta nuk­ku­mi­nen niis­sä on ää­ni­mai­se­moi­tu mah­dot­to­mak­si. Ovi mak­sul­lis­ten paik­ko­jen huo­nee­seen oli kiin­ni, ja mie­li­ku­vi­tuk­se­ni loih­ti toi­sel­le puo­lel­le li­pun­tar­kas­ta­ja­port­sa­rin. Mega-ka­na­val­ta tu­lee ai­van us­ko­ma­ton­ta son­taa, kreik­ka­lai­sia saip­pua­sar­jo­ja toi­nen toi­sen­sa pe­rään. Jos jos­kus muis­tan ol­lee­ni on­nel­li­nen, niin sil­loin kun Jani ja REDACTED asui ke­sän Huo­ta­ris­sa, ja REDACTEDn kans men­tiin te­ke­mään ja syö­mään sin­ne mek­si­ko­lais­ta ja sau­naan. No eh­kei se elä­mä­ni ai­nut on­nen aika ol­lut, mut­ta yksi sem­moi­sia mie­len kai­ta­fil­mil­le tal­len­tu­nei­ta. Niin kuin sim­puk­ka­juok­su­kil­pai­lu ja se, kun äiti kir­joit­ti ket­su­pil­la mak­ka­ran­sii­vuil­le. To­sin nii­tä ke­lo­ja on jo muu­ta­man ker­ran res­tau­roi­tu. Kans muis­tan ku saa­tiin REDACTEDlta lai­naan kau­ko­put­ki, ja REDACTED oli meil­lä ja men­tiin Hy­aku­ta­kea kat­to­maan, ja sen ku vaklat­tiin Saar­nin tyt­tö­jä ja ma­ka­sin ri­vi­ta­lo­jen ta­ka­pi­han hei­ni­kos­sa se­läl­lä­ni ja kat­te­lin pil­viä. Ja mo­nia mui­ta­ki asioi­ta muis­tan niil­tä ajoil­ta, mut­ta mit­kä­hän olis uusim­pia jot­ka aika on eh­ti­nyt kul­la­ta? Tah­kon hiih­to­reis­sun muis­tan, mut­ta myös sen mi­ten REDACTED sai mi­nut siel­lä vi­hai­sek­si. Ihas­tuk­set ovat tie­tys­ti luku si­nän­sä. Luu­len että pur­jeh­dus Tal­lin­naan on mat­kal­la kul­ta­pos­su­ker­hoon. Ulos ei näe kau­as, mut­ta tuu­lee ja sa­taa. Ja ve­tää, ei täs­sä­kään voi olla kau­aa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.