Tuli tuuli, saattaa sataa

Suo­men kie­les­sä on yl­lin kyl­lin ne­li­kir­jai­mi­sia sa­no­ja, joi­den toi­nen tai kol­mas kir­jain kah­den­ta­mal­la syn­tyy toi­sia pe­rus­muo­toi­sia sa­no­ja (esim. piru → pii­ru, evät → eväät). Eris­ni­miä lu­kuun ot­ta­mat­ta noi­den ne­li­kir­jai­mis­ten sa­no­jen jou­kos­sa on kui­ten­kin vain kym­me­nen sel­lais­ta, jois­sa sa­man ope­raa­tion voi teh­dä kum­mal­le vä­li­kir­jai­mel­le tahansa:

kari kaa­ri kar­ri
kato kaa­to kat­to
kuri kuu­ri kur­ri
laki laa­ki lak­ki
lata laa­ta lat­ta
lika lii­ka lik­ka
muli muu­li mul­li
tili tii­li til­li
tuli tuu­li tul­li
tuma tuu­ma tum­ma

Lata (”vars. äkeen apu­lait­tee­na käy­tet­tä­vä le­vy­mäi­nen maan­pin­nan ta­soi­tin”) puo­les­taan on yllä lue­tel­luis­ta sa­nois­ta ai­noa, jos­ta syn­tyy uusi sana myös mo­lem­mat vä­li­kir­jai­met tuplaamalla.

2. 3. 2017

Pa­rin vii­kon pääs­tä tu­lee täy­teen nel­jä vuot­ta REDACTEDn pal­kol­li­se­na. REDACTED. Saa­pa nähä olen­ko kuu­kau­en pääs­tä ti­la­no­mis­ta­ja ja neu­vot­te­le­mas­sa py­sy­väs­tä etä­työ­suh­tees­ta. Puut oli kau­niis­sa lu­mi­kuor­rut­tees­sa tä­nään, sa­mas­sa joka ta­ker­tu pyö­rään ajaes­sa ja tuk­ki ren­kaan ja ra­pa­kaa­ren vä­lin niin että pol­kia oli ras­kas. Söin ei­len pu­na­juu­ri­gra­tii­nia niin että tä­nään kusi pu­ner­si. Yks ai­nua kou­lu­hom­ma on jäl­jel­lä en­nen koko maa­lis­kuun mit­tas­ta tau­koa luen­nois­ta ja har­jo­tuk­sis­ta. REDACTED. Ajat­te­lin os­taa vii­kon­lop­pu­na sukset.

12. 2. 2017

Kir­jo­tin ei­len pari si­vua ja tä­nään pari si­vua li­sää su­ku­tut­ki­mus­tie­don luo­tet­ta­vuu­den ar­vioin­nis­ta. For­maat­ti oli ra­port­ti ryh­mä­työ­nä muka teh­dys­tä OLO-teh­tä­väs­tä, mut­ta oi­ot­tiin REDACTEDn kans mut­kia ja so­vit­tiin, että minä kir­jo­tan tä­män ja se suu­rim­man osan seu­raa­vaa, joka on laa­jem­pi. Sa­man­lais­ta soo­paa nämä teh­tä­vät on yli­opis­tol­la ku oli­vat am­mat­ti­kor­keas­sa­ki ai­koi­naan, huo­nos­ti tai huo­li­mat­to­mas­ti ase­tet­tu­ja ky­sy­myk­siä, joi­hin vä­hän sin­ne­päin si­vu­ten vas­taa­mal­la pää­see läpi ja saa vie­lä kii­tok­set oma­pe­räi­ses­tä ajat­te­lus­ta. Käy­tiin ei­len Re­ma­kas­sa Ja­nin kans ja jat­koin sii­tä Jumpruun lau­le­le­maan. Puo­le­nyön jäl­keen pelk­kää vet­tä ja vii­mi­sel­lä bus­sil­la ta­ka­sin, ei ollu yh­tään ra­pu­la aa­mul­la. Vih­jeis­tän ris­tik­koa jol­la mei­naan koit­taa kam­me­ta Yh­teis­hy­vän laa­ti­jak­si. Ny­ky­sen ni­miä ei ole mai­nit­tu mut­ta jäl­ki on ankiaa.

9. 2. 2017

Su­van­non kou­lu on myyn­nis­sä. Saa­tam­ma REDACTEDn kans tehä tar­jouk­sen. Näyt­tö on ka­hen vii­kon pääs­tä per­jan­tai­na. Hias­tuis­ko­han tämä päi­vien, viik­ko­jen ja vuo­sien kii­to jos muu­tet­tais sin­ne ja teh­täis vaik­ka lap­si? Vai olis­ko se ve­si­liu­ku­mäen put­ken ylä­suu? Pi­täs­kö läh­tiä­ki yk­sin reis­saa­maan ja yrit­tää elää vie­lä mon­ta elä­mää? REDACTED.

5. 2. 2017

Söin tä­nään mm. kaks si­pu­lia, yhen val­ko­si­pu­lin ja kol­me las­kiais­pul­laa. Is­tun taik­ka kä­ve­len, per­se soit­taa sä­ve­len. Ruo­ka­ha­lu on kyl­lä kas­va­nu ree­naa­mi­sen alet­tua­ni. Ja lie­kö pla­se­boa vai mitä mut­ta tun­tuu et­ten enää pa­le­le, ul­ko­na enkä si­säl­lä, niin ku ai­ka­sem­min. Ehkä veri kier­tää lu­jem­mas­ti tai ana­bo­lia nos­taa ruumiinlämpöä.

4. 2. 2017

Olin tois­sa per­jan­tais­ta tois­sa päi­vään (hert­ti­nen, pi­täis­kö nuo ki­rut­taa yh­teen?) Hel­sin­gis­sä käy­mäs­sä. REDACTEDn kic­kof­fin var­jol­la pää­sin REDACTEDn tykö ja uu­teen Cla­rio­niin­ki il­ma­sek­si, tai siis tii­min piik­kiin. Työ­hön liit­ty­vän si­säl­lön puo­les­ta oli REDACTED niin ku oot­taa osa­sin­ki, mut­ta pääs­pä raa­taa­maan van­ho­jen ja uusien tut­tu­jen kans ja syöt­tä­mään nuuk­sio­lai­sel­le po­rol­le jä­kä­lää. Pa­luu­bus­sis­sa is­tuin REDACTEDn vie­reen, joka osot­tau­tu kuo­ro­lau­lua har­ras­ta­neek­si kla­sa­ri­pia­nis­tik­si! REDACTED.

Jani kat­too taas niin ko­val­la jo­ta­ki dok­ka­ria että replii­kit kuu­luu sei­nän läpi. No, saa sitä lau­an­tai-il­ta­na. Har­kit­tin läh­te­mis­tä olu­selle mut­ta vä­syt­ti lii­kaa, vaik­ka he­rä­sin aa­mul­la vas­ta yhel­tä­tois­ta. Eikä Jumpru enää hou­kut­te­le niin ku jos­kus. Vii­kol­la olis jot­ku ai­ne­jär­jes­tön bi­leet, joi­hin REDACTED näky ole­van me­nos­sa. Soi­tin tä­nään REDACTEDlle ja kii­tin sitä muu­tok­ses­ta­ni sem­mo­sek­si, joka voi ha­vah­tua koi­vu­jen kau­neu­teen. Se soit­ti mul­le kes­ki­viik­ko­na kiit­tääk­seen sii­tä, että lai­toin sen ajat­te­le­maan omil­la ai­voil­laan. Ha­lusin mak­saa sa­mal­la mi­tal­la ta­ka­sin. REDACTED.

25. 1. 2017

Nämä töis­tä va­paat kes­ki­vii­kot on kyl­lä niin par­hai­ta. Ker­ke­sin tä­nään käyä aa­mu­luen­nol­la, sa­lil­la, par­tu­ris­sa ja il­ta­päi­vä­luen­nol­la, ja sit­te jäin vie­lä kir­jas­toon te­ke­mään in­for­met­rii­kan kol­man­nen har­jo­tus­työn. Tar­ko­tus oli sen jäl­keen vie­lä pol­kas­sa kes­kus­taan mut­ta näl­kä ajo por­saan ko­tiin. Ja asia­na olis ollu vain kir­jas­ton kir­jo­jen pa­lau­tus, min­kä ehin tehä huo­me­na­ki. Ehkä käyn Ou­lun kos­me­to­lo­gi­kou­lul­le­ki va­raa­mas­sa ajan, en vain ole ihan var­ma että mi­hin. Jal­ka­hoi­to kiin­nos­tas tai sit­te sem­mo­nen yläk­ro­pan pu­his­tus (mitä niil­lä ei kyl­lä­kään ole hin­nas­tos­sa) val­ko­pää­me­ri­kot­kis­ta sun muista.

REDACTED. Kel­po Janne!

22. 1. 2017

Olen vii­me päi­vi­nä ha­vah­tu­nu koi­vu­jen kau­neu­teen. Tal­vis­ten, le­het­tö­mien koi­vu­jen. Ei­len ku kä­ve­lin yli­opis­tol­ta Pris­maan piti oi­kein py­säh­tyä ko­kei­le­maan sor­mel­la sem­mo­sen ter­veen nuo­ren run­gon si­li­ää pin­taa. Tuo­hi on ih­meel­lis­tä! Ja kaik­ki yk­si­löt eri­lai­sia: mitä van­hem­pi koi­vu, sitä enem­män ta­ri­noi­ta sii­hen pin­taan on kir­jail­tu, jo­kai­seen oman­lai­sen­sa. Ja ne tu­han­net ohuen ohuet pik­ku ok­sat si­nis­tä tai­vas­ta vas­ten! Tai ka­tu­va­lois­sa pi­miäl­lä ku ne näyt­tää kas­va­van ren­kai­na lois­ton ympärillä.

REDACTED.